ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนจำนวน 3 ห้อง พร้อมโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์ในการจัดงานกิจกรรมชักจูงการลงทุน วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดำเนินรายการงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy , NEW Opportunities ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 8) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาในงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy, NEW Opportunities ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องนภาลัย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอุปกรณ์หูฟังแปลภาษาต่างประเทศในงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy, NEW Opportunities ในวันที่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์จอภาพ LCD จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งในงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy , NEW Opportunities ใ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเผยแพร่ข้อมูล ในงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy , NEW Oppor วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องสำหรับจัดงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ NEW Economy , NEW Opportunities ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องนภาลัย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จำนวน 60 เดือน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบแก่นักลงทุนในโอกาสเดินทางไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2566 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 7 เดือน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ พร้อมขาตั้ง จำนวน 3 ชุด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ รถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คัน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่ง กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนโครงการ สำรวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ไทย อีสาน-ดานัง ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของ Nikkei ในประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารบ้านพัก ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการฐานข้อมูล fDi Markets วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกว่างโจว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคองเกอเร่อหัวครุฑ (สีขาว) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคองเกอเร่อเปล่า (สีขาว) จำนวน 70 รีม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะภายในประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่และคณะผู้ประกอบการเดินทางจัดกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 26-29 ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ Roll up จำนวน 4 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 40 แกลลอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำระบายความร้อน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับไฟฉุกเฉิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถตู้ปรับอากาศรวมน้ำมัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP LaserJet Pro 400 MFP M425DN วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของ Economic Daily News ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตรายปี ประจำปี 2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.15/2566 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จำนวน 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 58 อัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ OKI C332 จำนวน 10 กล่อง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ณ ศูนย์บริการลงทุน ชั้น 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) กองบริการชาวต่างชาติ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ภายในอาคารสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 7) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ LTR ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000 ฉบับ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.15/2566 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จำนวน 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 26 – 31 มกราคม 2566) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 88 ชุด วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเวทีสำหรับพระสงฆ์นั่ง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น LMU 621 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser Jet P3015 X วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปิดพื้นผิวผนังห้องและจัดทำโลโก้สัญลักษณ์ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรผู้บริหาร ข้าราชการ จำนวน 2,600 ใบ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิลม์พร้อมติดตั้งห้องประชุม เลขาธิการ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) สำนักงานเลขาธิการ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันรถยนต์เบนซิน 92 ประจำสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ฉบับภาษาไทย) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารการจัดต่อสื่อสาร แบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.1/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อปฎิบัติงานชักจูงการลงทุนจากสาธาราณรัฐเกาหลี วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการประชาสัมพันธ์ในประเทศจีน ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการปฎิบัติการชักจูงการลงทุนเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการปฎิบัติการชักจูงการลงทุนเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการปฎิบัติการชักจูงการลงทุนเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 400 ใบ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนจากราชอาณาจักรสเปน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2566 ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 โครงการ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศ ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 100 รีม วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบ Software Antivirus ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2566 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 88 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 19 – 26 ธันวาคม 2565 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนจากสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 23/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสารทรัพย์ศรีไทย วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีเพื่อการดำเนินงานของ กบค. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์สำนักงานพร้อมคนขับ จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2566 เรื่อง จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 9-15 ธันวาคม 2565) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนในประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2566 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 88 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 8-14 ธันวาคม 2565) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 9 คน และขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.12/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 7-15 ธันวาคม 2565 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายโลหะติดกระจก วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 5) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และเครื่องจักร อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศแคนาดา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 60 เดือน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนหลอดไฟเก่าและเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน จำนวน 1 โครงการ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและเจรจาธุรกิจ ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 ธันวาคม 2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ผปท. จำนวน 1 ชิ้น วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร ผู้ช่วยดำเนินการฯ จำนวน 3 กล่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุหุ้มโซฟารับแขก วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตร วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 21/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนจากเขตพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CP305d วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ณ นครโอซากา ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ เมืองโอซากา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นตราไปรษณียากร วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 4 หลอด วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมการประชุม Roundtable Meeting ณ เมืองโอซากา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ณ นครโอซากา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ผ่านทางระบบออนไลน์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร จำนวน 5,700 ใบ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.10/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 11 - 23 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คน และขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 11 - 23 พฤศจิกายน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะข้างปกแข็ง สีส้ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตรผู้บริหาร ข้าราชการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.9/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.8/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร จามจุรีสแควร์ (OSOS) จำนวน 1 โครงการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์นามบัตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คน และขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ต วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.10/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 3 – 8 พฤศจิกายน 25 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม แกลลอน 18.9 ลิตร จำนวน 1 โครงการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโลหะ ติดกระจก จำนวน 1 โครงการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 20/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน LTR และ Smart Visa ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับรู้จักบีโอไอ 3 ภาษา จำนวน 1 โครงการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งโครงหลังคากันฝนสาด วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 20 แกลลอน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 26 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 19/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 50 แพ็ค วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.6/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.4/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนและกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 3,700 รีม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.3/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและระบบ AD ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 18 – 26 ตุลาคม วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อริบบิ้นผูกปกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ จำนวน 1,000 แฟ้ม วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสลิงลิฟท์ ของลิฟท์โดยสารภายในสำนักงาน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มเพิ่มแรงดันน้ำดี (Booster Pump) เบอร์ 1 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแก้ไขขอบหน้าต่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชั้น 5 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร สันขนาด 3 นิ้ว 144 แฟ้ม (6 กล่อง) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 18/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการเช่าระบบโทรศัพท์ IP Phone วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลาร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.6/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 12 - 19 ต วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 17/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 16/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 15/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการ Cloud สำหรับเก็บข้อมูลสำนักงาน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน LTR และ Smart Visa ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.4/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 5 – 10 ตุลาค วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.3/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและระบบ AD ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจาร วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ระยะเวลาตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลเอกสารและปรับปรุงฐานข้อมูลสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 14/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3 เครื่อง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเช่าพื้นที่สำนักงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์สำนักงาน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 30 กันยายน 2565 – 18 ตุลาคม 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานฯ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดสำนักงานฯ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานฯ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Invesment Promotion) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดทำใบแจ้งยอดเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจปิด ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 130 ถัง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จอดรถยนต์สำนักงาน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน , รายสัปดาห์ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 22 – 27 กันยายน 2565 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตรผู้บริหาร ข้าราชการ จำนวน 2,200 ใบ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซรถยนต์ส่วนกลาง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่เก็บเอกสาร ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำหรับสถานที่จัดงาน Thailand – Korea Investment Forum 2022 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฎิบัติราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 336 ถัง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลงศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาโครงการ LTR ป้ายสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 13/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบการทำงาน (Disaster and Recovery Site DR-Site) ของระบบฐานข้อมูลกลาง BOI Center Database (BCD) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าที่จอดรถ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อติดหน้าห้อง ป้ายบอกตำแหน่งกอง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินติดตามระบบบริหารความมั่นคงปลอดภยสารสนเทศ ISO/IEC 270012013 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน e-Monitoring วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน E-Tax ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 กันยายน 2565 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 200 กล่อง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อสำนักงาน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ สทอ. วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าที่จอดรถยนต์ของสำนักงาน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานช่างฝีมือ ( e-Expert System ) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ ( Unified Communication System ) ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบนักลงทุน ในโอกาสเดินทางไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17 - 25 กันยายน 2565 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม Microsoft 365 Family รายปี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ในรูปแบบโลอัพ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการระบบงานคุณภาพ (ISO Management) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Victron รุ่น LD20-31 ขนาด 20 KVA ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Data Center Infrastructure Room ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ ISDN แบบ PRI ประเภท Corporate Connect ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 12/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อประกันอาคารส่วนที่เช่าเป็นพื้นที่ทำการของสำนักงาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง (BOI Center Database) BCD ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ายานพาหนะพร้อมคนขับ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 11/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องรองรับผ้าอนามัย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.1/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน LTR และ Smart Visa ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 7 – 21 กันยายน 2565 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง หนู ยุง และแมลงสาบ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายพร้อมรายงานผล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB software maintenance) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดต้นไม้ภายในอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่เก็บเอกสารของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสาร ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ของสำนักงาน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรม one-on-one meeting ในวันที่ 4 และ 8 กันยายน จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการบรรยายออนไลน์ กิจกรรมสัมมนาสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน เรื่อง การเชื่อมต่อรถไฟไทย-ลาว-จีน โอกาส ความท้าทายและการปรับตัวของธุรก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย เส้นทาง อุดรธานี-หนองคาย-อุดรธานี ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงาน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลกและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (OSS TAK) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการไทยระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดงานพิธีเปิดโครงการ Long-Term Resident (LTR) Visa วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 จังหวัดสงขลา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบนเว็บไซต์ www.boi.go.th ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 18 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ รู้จักบีโอไอ ภาษา อังกฤษ และพิมพ์แผ่นพับรู้จักบีโอไอ ภาษา ญี่ปุ่น จำนวน 2 รายการ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 1/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการใช้บริการเช่าที่จอดรถยนต์สำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คน ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ LTR และจัดพิมพ์แผ่นพับ LTR ภาษาอังกฤษ , พิมพ์บอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ พร้อมขาตั้ง , พิมพ์แผ่นพับ smart visa ภาษาอังกฤษ , พิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.1/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน LTR และ Smart Visa ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่ 24 - 29 สิงหาคม 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานแปล ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจแก้เอกสารภาษาไทย-อังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสถานที่ จำนวน 2 คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 9 คน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ พร้อมคนขับรถ รวมค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงและส่งเสริมการลงทุน ณ นครโอซากา จังหวัดเฮียวโกะ และจังหวัดมิเอะ ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 74 เครื่อง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของสำนักงาน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรั้มหมึกสำหรับเครื่องปริ้น fuji xerox DocuPrint CP305 d วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับฝากและจัดเก็บรักษาเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วกาแฟกระดาษพร้อมฝา จำนวน 50 ใบ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดหนู ภายในอาคารสำนักงาน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมการประชุม Roundtable Meeting ณ เมืองโอซากา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ณ นครโอซากา จังหวัดเฮียวโงะ และจังหวัดมิเอะ ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 8 กันยายน 2565 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับนักลงทุน ในโอกาสเดินทางชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประดับต้นไม้ภายในอาคารสำนักงาน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาแฟกึ่งสำเร็จรูปจำนวน 4 กล่อง , กระดาษทิชชู่ จำนวน 1 แพ็ค , แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 4 ขวด และ ที่ดักแมลงสาบ จำนวน 1 กล่อง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 คัน วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาดบรรจุ 4 ลิตร วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดทำงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 8) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาษาอังกฤษ จำนวน 500 เล่ม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของ BOI ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000 ฉบับ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 9/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทนายความเพื่อพิจารณาความเหมาะสมการต่อสัญญาเช่าอาคารที่ทำการ ของ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง 3 รายการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 150 รีม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Quality Audit วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการรถยนต์สำนักงาน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโบรชัวร์การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของ BOI ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 งาน วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (สภาผู้แทนราษฎร) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 150 รีม วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบนำส่ง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (กชต) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 8/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการระบบประชุมออนไลน์ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการสำรวจติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการโปรแกรมการประชุมออนไลน์ประเภท Business จำนวน 15 licenses และการสัมมนา จำนวน 1 licenses ระยะเวลา 1 ปี วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบคดรอป จำนวน 1 ชิ้น วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานประชาสัมพันธ์ (กชต) จำนวน 1 งาน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 7/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2565 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 สีเหลืองจำนวน 40 รีม วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาษาไทย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นอะคริลิคใส วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ณ นครเมลเบิร์น และนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใส่ไมค์ประชุม วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน ประจำปี 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้เดินทางสำหรับคณะเจ้าหน้าที่เพื่อจัดสัมมนาเรื่อง โอกาสและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ค. 2565 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานแปล ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจแก้เอกสารภาษาไทย-อังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้าง แก้ไขปรับปรุงข้อมูลในหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาษาอังกฤษ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาษาจีน ฉบับ 2565 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 40 ด้าม วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 6 รายการ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างแก้ไขงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือ-ภาษาไทย และ ปรับปรุงแก้ไขคู่มือ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 รายการ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งรถบัสปรับอากาศในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมิน Surveillance Visit ประจำปี 2565 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 3 รายการ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานแปลภาษา (เกาหลี-อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint CP305D วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นแฟ้มพลาสติก วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสติกเกอร์สำหรับติดแก้ไขแผ่นพับ SMEs วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของ BLOOMBERG ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออินเด็กซ์เทปใส จำนวน 150 กล่อง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการยานพาหนะเดินทางภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของ BBC ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 35.48 ลิตร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างเหมาบริการเก็บข้อมุลออนไลน์ (อีเมล) จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมออกแบบ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอชากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Package เข้าร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Paris Air Forum) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารออนไลน์รายปี วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 3 รายการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดานภายในห้องพักของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ OKI C332 จำนวน 19 กล่อง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 6/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 7) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 5/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาสำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่นสำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจในงาน SUBCON THAILAND 2022 วันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะข้างปกแข็งสีส้ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะสำหรับจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ Cost of Doing Business จำนวน 1000 เล่ม วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) ของศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยบันทึกข้อมูลชนิด SSD) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับมอบนักลงทุน ในโอกาสเดินทางไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2565 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 4/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่า Domain Name เพื่อใช้เป็นชื่อเวปไซต์สำนักงานฯ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) ของกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมสายชาร์ตสำหรับลิฟท์โดยสาร วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรายงานผลการดำเนินงานฯ e-Mornitoring วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 3/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2565 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 7) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของ Nikkei ในประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับ Start up ฉบับภาษาไทย วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแฟ้มใส่เอกสาร วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศทภ.2 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานแปลภาษา (เกาหลี-อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 02/2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ Adapter สำหรับใช้ในสำนักงาน วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับออกบูธงาน Inter Battery 2022 จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการตกแต่งบูธงาน Inter Battery 2022 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 39.44 ลิตร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมรถยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฟอกอากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมหกรรม BCG Startup Investment Day วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกา จำนวน 3 ด้าม เทปใส จำนวน 3 ม้วน ถ่านไฟฉายAA จำนวน 1 แพ็ค ถ่านไฟฉายAAA จำนวน 1 แพ็ค กาวแท่ง จำนวน 4 แท่ง และ เทปลบคำผิด จำนวน 2 ชิ้น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีโอแนะนำกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ความยาวไม่เกิน 3 นาที วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.19/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรายงานผลการดำเนินงานฯ e-Mornitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 11 – 21 ก.พ. 65 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 40 แกลลอน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสี สำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox DocuPrint CP305 d วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคองเกอเร่อเปล่า (สีขาว) จำนวน 80 รีม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ จำนวน 1,000 แฟ้ม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.19/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรายงานผลการดำเนินงานฯ e-Mornitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3-8 ก.พ. 65) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน จำนวน 280 ลัง และกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น จำนวน 48 ลัง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดักแมลงสาบ จำนวน 1 กล่อง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ของศทภ.3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของ Economic Daily News ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2,400 รีม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการประชาสัมพันธ์ในประเทศจีน วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.18/2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 10 - 26 ม.ค. 65 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน-ตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายคล้องคอ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 5) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการสางเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาษาไทย วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ศ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อที่กดเจลแอลกอฮอล์ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.18/2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 - 30 ธ.ค. 64) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ และซ่อมท่อน้ำทิ้ง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ หนังสือ Cost of doing business วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.53/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนในประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการปฏิบัติการชักจูงการลงทุนเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการปฏิบัติการชักจูงการลงทุนเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการปฏิบัติการชักจูงการลงทุนเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการปฏิบัติการชักจูงการลงทุนเชิงรุก ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่เมืองอันฮุย ประเทศจีน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.18/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติงานของ สทน. วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 9 คน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะเดินทางภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ จังหวัดนครพนม หนองคาย และอุดรธานี ระหว่าวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตร วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สี จำนวน 4 รายการ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 45 ลิตร วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับบสนุนการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบการ์ดบัตรอวยพรปีใหม่อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร ผู้ช่วยดำเนินการฯ จำนวน 6 กล่อง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 5) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลง TR-6 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับสภาพน้ำของหอผึ่งน้ำ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 19 - 26 พ.ย. 64 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศ ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ขนาด เอ4 จำนวน 144 แฟ้ม วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขงานปรับปรุงข้อมูลในหนังสือคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาษาอังกฤษ ฉบับปี 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.17/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 9 คน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 17 - 24 พ.ย. 64 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.15/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 16 - 23 พ.ย. 64 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มสีส้มสำหรับจัดตั้งแฟ้มโครงการที่ได้รับการส่งเสริม จำนวน 2 รายการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 11 -18 พ.ย. 64 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.12/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 11 -18 พ.ย. 64 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.10/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 10 - 24 พ.ย. 64 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.15/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9 - 12 พ.ย. 64 ) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.17/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9 - 12 พ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน-ตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 9 คน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9 - 12 พ.ย. 64 ) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 5 - 10 พ.ย. 64 ) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 5 - 14 พ.ย. 64 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 1,200 ใบ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 - 5 พ.ย. 64) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.9/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 9 พ.ย. 64 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 9 พ.ย. 64 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.12/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 - 5 พ.ย. 64) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน หัวแปลงปลั๊กไฟ 2 ช่อง 220v จำนวน 4 รายการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.8/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 64 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 28 ต.ค. – 4 พ.ย. 64 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 270012013 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.10/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ต.ค. – 1 พ.ย. 64) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ต.ค. – 1 พ.ย. 64) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.9/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 - 28 ต.ค. 64) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 - 26 ต.ค. 64) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.8/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 - 26 ต.ค. 64) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 2 เดือน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาถูพื้น จำนวน 2 แกลลอน (จำนวน 10 ลิตร) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2564 แก้ไขข้อมูลทั้งหมด และจัดวาง Lay Out ฉบับภาษาจีน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาแฟสำเร็จรูป จำนวน 4 ห่อ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.4/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.3/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 14 - 25 ต.ค. 64 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.1/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.6/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ Chiller และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-19 ต.ค. 64) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 14-25 ต.ค. 64 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 - 19 ต.ค. 64) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 17/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการเช่าระบบโทรศัพท์ IP Phone วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายางประทับ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบ Software Antivirus ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 43.29 ลิตร วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการ Cloud สำหรับเก็บข้อมูลสำนักงาน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซรถยนต์สำนักงาน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.3/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 10 เดือน (5-8 ต.ค.64) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัพเดทคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2564 ฉบับภาษาญี่ปุ่น วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างแก้ไขงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนฉบับภาษาไทย วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 - 8 ต.ค. 64) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.4/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ และโครงข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน (5-8 ต.ค.64) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.1/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและระบบ AD ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 (5-8 ต.ค.64) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทิชชู่ จำนวน 6 กล่อง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขวดละ 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 3 กล่อง (กล่องละ 12 ขวด) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่กดแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ขวด วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเดทตอล จำนวน 2 ขวด วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 ชุด วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์สำนักงาน เบนซิล 95 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตตารี่ชนิด AA จำนวน 1 แพค (8 ก้อน) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของเอกชน (ทำหน้าที่เสมียน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 130 ถัง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่เก็บเอกสาร (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลเอกสารและปรับปรุงฐานข้อมูลสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการสืบค้นและรวบรวมข่าวสารด้านเศรษฐกิจการลงทุนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ www.thinkasiainvestthailand.com และสื่อออนไลน์อื่นๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์สำนักงาน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเช่าพื้นที่สำนักงานของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดสำนักงานฯ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานฯ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ บีโอไอ กับ Start Up. ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ภาษาอังกฤษ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม แกลลอน 18.9 ลิตร วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำดี วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อสำนักงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ สทอ. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าที่จอดรถยนต์ของสำนักงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดทำใบแจ้งยอดเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Victron รุ่น LP20-31 ขนาด 20 KVA ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบงานโปรแกรมพัฒนาระบบงานบริหารงานคุณภาพ (ISO Managment) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ ISDN แบบ PRI ประเภท Corporate Connect ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน E-Tax ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน e-Monitoring ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการนำร่องเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ISC ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLicense Software Oracle Database สำหรับระบบ Single Windows ระบบ Information Service Center (ISC) และระบบ BOI Central Database (BCD) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานแปล ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจแก้เอกสารภาษาไทย-อังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 336 ถัง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ CCTV (BOI และ OSOS) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Conference Camera) สำหรับติดตั้งห้องประชุม 1 ชั้น 2 และติดตั้งห้องประชุม 3 ชั้น 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบการทำงาน (Disaster and Recovery Site DR-Site) ของระบบฐานข้อมูลกลาง BOI Central Database (BCD) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง (BOI Central Database) BCD ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบพิสูจน์ตัวตน และ บริการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน , รายสัปดาห์ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบบันทึกเวลาทำงานพร้อมอุปกรณ์แบบ Face scan และวัดอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 18 เครื่อง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลงทุน ประจำปี งบประมาณ 256 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จอดรถยนต์สำนักงาน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (ELIB) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายพร้อมรายงานผล ประปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คน ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและการเดินเครื่องระบบปรับอากาศ ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม Microsoft 365 Family รายปี วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับฝากและจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดต้นไม้ภายในอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่เก็บเอกสารของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (จังหวัดสงขลา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (ศทภ.1) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลกและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (OSS TAK) ระยะเวลา 12 เดือน (ศทภ.7) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก แมลง หนู ยุง และแมลงสาบ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในอาคาร วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการทำความสะอาดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตู้จัดเก็บเอกสารรางเลื่อน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน และศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสถานที่ จำนวน 2 คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 9 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (จังหวัดพิษณุโลก) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (ศทภ.7) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (ศทภ.3) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว จำนวน 120 แฟ้ม วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนเนอร์ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการตกแต่งบูธงาน World Smart City Expo 2021 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับออกบูธจัดแสดงงาน International EV Expo 2021 จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาถูพื้น จำนวน 2 แกลลอน (จำนวน 10 ลิตร) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 2 แกลลอน (จำนวน 10 ลิตร) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องรองรับผ้าอนามัย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดหนู ภายในอาคารสำนักงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับต้นไม้ภายในอาคารสำนักงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 74 เครื่อง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (ศทภ.6) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่นสำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจในงาน SUBCON THAILAND 2021 (กพก.) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าตู้รับและกระจายสัญญาณโทรศัพท์ไฟเบอร์ออฟติก และเครื่องรับโทรศัพท์ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์แฮนด์พับได้ (ศบท.) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก้ไขปรับปรุงคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2564 แก้ไขเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด และจัดวาง Lay Out ฉบับภาษาอังกฤษ (ศบท.) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน ในวันที่ 2 กันยายน 2564 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ศทภ.6) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.29/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตู้จัดเก็บเอกสารรางเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งทำงานสำหรับผู้อำนวยการกอง ศูนย์ จำนวน 10 ตัว วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.28/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20-27 สิงหาคม 2564 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ AIO พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์นามบัตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพิมพ์นามบัตร จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน Condenser Water Pump เบอร์ 8 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้งใหม่ และรื้อถอนงานเก่า (ศบท.) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ จำนวน 1,000 แฟ้ม วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 10) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับรู้จักบีโอไอ (ศบท.) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานแปลภาษา (เกาหลี-อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองขาวพิมพ์ครุฑ ขนาด DL จำนวน 10,000 ซอง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเช่าที่จอดรถยนต์สำนักงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน ประจำปี 2564 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ผ่านทางระบบออนไลน์ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคองเกอเร่อเปล่า (สีขาว) จำนวน 80 รีม วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการรถยนต์สำนักงาน ระยะเวลาวันที่ 1 ส.ค.64 - 31 ก.ค.65 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller Machine) เบอร์ 7 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 7 รายการ (กตท.) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการระบบประชุมออนไลน์ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับรู้จักบีโอไอ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ศบท.) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการชุดโปรแกรมการประชุมสัมมนาออนไลน์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถาดรองน้ำทิ้งชุดคอยล์เย็น และเปลี่ยนกลิวแอร์ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อบริการ Web Hosting สำหรับเว็บไซต์และฐานข้อมูลนักลงทุน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สภาผู้แทนราษฎร) (กยศ.) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) ของ ศทภ.7 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) ของ ศบท. วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 40 แกลลอน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดของเสียประเภทขยะอันตราย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู จำนวน 12 ชุด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI MB B432DN/B512D จำนวน 60 หลอด และ กระดาษถ่ายเอกสารสีเขียว A4 จำนวน 20 รีม วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI MB B432DN/B512D จำนวน 60 หลอด และกระดาษถ่ายเอกสารสีเขียว A4 จำนวน 20 รีม วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องและปรับปรุงห้องผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาสำหรับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการสำรวจติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (กพก.) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถประจำตำแหน่ง รท-น ทะเบียน 5 กฆ 389 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานแปลภาษา (เกาหลี-อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) ศทภ.6 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) ศทภ.2 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สภาผู้แทนราษฎร) (กยศ.) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 42/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสำนักงาน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพรถยนต์สำนักงาน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฆ่าเชื้อม่านม้วนกันแสงพร้อมติดตั้ง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit) ระบบ ISO 9001 : 2015 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 2 รายการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารออนไลน์รายปี วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานแปลภาษา (เกาหลี - อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 4/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อนามบัตร เพื่อใช้ในการติดต่อกับนักลงทุน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นตราไปรษณียากร วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้อำนวยการ และ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ศทภ.3 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 3/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 40/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 38/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 36/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แฟ้มเสนอเซ็นต์พิมพ์ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟ , ปลั๊กไฟ , เดินสายไฟ ภายในสำนักงาน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โบร์ชัวร์ จำนวน 4 รายการ (ศบท.) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน - ตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ของสำนักงาน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับออกบูธงาน Inter Battery 2021 จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับออกบูธจัดแสดงงาน Inter Battery 2021 จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายกล่องเอกสาร จำนวน 700 กล่อง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ บีโอไอ กับ Start Up. ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ศบท. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นอคิลิคป้องกันเชื้อโรค ศบท. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 34/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะได้รับเลือกการจัดจ้างเหมาซ่อมบ้านข้าราชการเพื่อส่งคืนผู้ให้เช่า วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขัดพื้นและทาสีภายในอาคารบ้านพัก พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 6 ห้อง ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมชุดคอยล์เย็น (FCU) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับมาตรการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (ศทส) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 31/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้ออน้ำดื่ม วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขปรับปรุงโบรชัวร์ (ศบท.) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขปรับปรุงคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภาษาอังกฤษ ส่วนนโยบาย (ศบท.) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลระดับเครือข่ายพร้อมหน่วยสำรองข้อมูล วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ จำนวน 1,900 ใบ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประตูทางเข้า - ออก ชั้น 1 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือยาง และ Face Shield วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 29/2564 เรื่องประกาศผู้ชนะได้รับเลือกการจัดจ้างเหมาบริการดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อชักจูงการลงทุนในพื้นที่สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 2/2564 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางฤดูร้อนและเก็บรักษายางฤดูหนาวรถยนต์สำนักงาน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาชักจูงการลงทุนออนไลน์ (Webinar) ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้กับนักลงทุนจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ปรากาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 27/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่นสำหรับการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับบริษัทนักลงทุนญี่ปุ่น ผ่านทางระบบออนไลน์ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา 2564 พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดมดภายในอาคาร ชั้น 1 - 4 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซองพลาสติกใส ใส่แผ่น CD-R และกระดาษ A3 กยศ. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อินเด็กซ์เทปใส ซองพลาสติกใส ใส่แผ่น CD-R และกระดาษ A3 กยศ. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) ศทภ.2 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย Directory และป้ายซื่อกลุ่ม/ กอง พร้อมติดตั้ง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 งาน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน หัวแปลงปลั๊กไฟ 2 ช่อง 220V จำนวน 4 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.25/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (ศทภ.7)) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 23/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ และฝากยางรถยนต์สำนักงาน วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 2 รายการ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.3/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการให้เช่า Domain Name เพื่อใช้เป็นชื่อเวปไซต์สำนักงานฯ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.24/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ศทภ.5 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ศทภ.6 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนน้ำดีสำหรับเติมบ่อเก็บน้ำดี วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสติ๊กเกอร์สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน จำนวน 1 งาน ศบท. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2564 ภาษาไทยพร้อมออกแบบปกใหม่ ศบท. วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการระบบฐานข้อมูล fDi Markets วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานแปลภาษา (เกาหลี-อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ OKI จำนวน 3 ตลับ ศทภ.5 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 19/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.27/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (ศทส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศทภ.๒ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะทำงาน เก้าอี้และตู้ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างบ่อเก็บน้ำดีอาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.27/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (ศทส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 15-18 มีนาคม 2564) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับมาตรการส่งเสริม SMEs จำนวน 2,000 ฉบับ ศบท. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (PC) ของสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่บางส่วนของ สทอ. ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สี จำนวน 8 กล่อง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP 280X จำนวน 30 ตลับ และหมึกพริ้นเตอร์ OKI 432DN จำนวน 100 ตลับ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (ศทส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโอเวอร์ฮอลและท่อด้านส่งของปั้มน้ำเสีย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านบังตารูปแบบมู่ลี่ไม้พร้อมติดตั้ง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ฝ้า และสติกเกอร์โลโก้ สำหรับห้องผู้อำนวยการจำนวน 6 ห้อง พร้อมติดตั้ง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ภาษาไทย) จำนวน 300 เล่ม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ สกท. วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 17/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อที่รับของเสียด้านหลังของอาคาร BOI วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 15/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 40 ลิตร วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Netebook ของสำนักงาน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 1,200 ถัง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเรื่อง แฟ้มบัตร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์นามบัตรข้าราชการ 2,700 ใบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.23/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.25/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่ 19 ก.พ.-1 มี.ค.64 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 คน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.23/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.26/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (ศทส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดรา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง ทะเบียน ๕กฆ ๑๕๘๙ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟารับแขก จำนวน 3 ตัว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ตรายปี ประจำปี 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในพื้นที่มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในพื้นที่มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กยศ. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.2/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.1/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.26/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบัตรส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (ศทส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2564) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อด้านดูดของปั้มน้ำดี (Booster Pump) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.13/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.25/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 1/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนเชิงรุกในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 59 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.24/2564 เรื่อง ประกวดราคาประกวดราคาจ้างทำโต๊ะทำงาน เก้าอี้และตู้ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำตำแหน่ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับ รู้จักบีโอไอ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 3 รายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 10/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) ศบท. วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมิณผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI C332 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 8/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 7/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการตรวจสภาพ และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ศทภ.3 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.22/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.24/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะทำงาน เก้าอี้และตู้ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของระบบปรับอากาศ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 เดือน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.23/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศห้องบำบัดน้ำเสีย วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) ศทภ.2 นครราชสีมา วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมบริการระบบบริหารจัดการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) จำนวน 2 เดือน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 4/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.21/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปล และตรวจสอบความถูกต้อง ภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15-22 มกราคม 2564 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.22/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP CE255X จำนวน 4 ตลับ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเก็บเอกสาร วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการปะชาสัมพันธ์ในประเทศจีน วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจกรรมชักจูงการลงทุน จำนวน 1 รายการ(ไทเป) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 49.31 ลิตร วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์สี วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ของ Nikkei Business ประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.21/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปล และตรวจสอบความถูกต้อง ภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-13 มกราคม 2564) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางประจำสำนักงานกรุงเทพจำนวน 8 คัน รถยนต์นั่งส่งนกลางประจำศูนย์ภูมิภาค จำนวน 5 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำศูนย์ภูมิภาคจำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) ศทภ.5 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) ศทภ.6 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 1/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำบัตร Bahncard 25 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จอดรถประจำสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานฯ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 114/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนในประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางประจำสำนักงานกรุงเทพ จำนวน 8 คัน รถยนต์นั่งส่วนกลางประจำศูนย์ภูมิภาค จำนวน 5 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำศูนย์ภูมิภาค จำนวน 1 คัน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ คพ.19/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของเครือข่าย Wall Street Journal ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของ Handelsblatt ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไปรษณีย์บัตรจำนวน 150 แผ่น วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของ South China Morning Post ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.20/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในพื้นที่มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 111/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อของขวัญปีใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 110/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะได้รับเลือก จ้างเหมาบริการเก็บฐานข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 109/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะได้รับเลือกการจัดจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลบริษัท และประสานงานนัดหมายบริษัทที่มีศักยภาพในพื้นที่สาธารณรัฐออสเตรีย และสมาพันธรัฐสวิส วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวชนิดแกลลอน ขนาด 4 ลิตร วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 107/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างทำบัตร Bahncard 25 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ คพ.1/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คน ประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก) ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดพรมสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 105/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.18/2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 59 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมจ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ CCTV (BOI และ OSOS) ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดมด วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 11 คน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ของ Economic Daily New ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบิรการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานการบิรการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย - ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.19/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14-21 ธันวาคม พ.ศ 2563 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีปร วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอาคารที่ทำการ สตท. วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.103/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.20/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงาน Smart Visa ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9-12 ธันวาคม 2563) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร ข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 3,200 ใบ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม - บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่อง AHU และระบบ Water Chiller วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาบนทางสื่อออนไลน์ของ Maeil Business ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศ ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ The Economist ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการล่ามแปลภาษาไทย - ญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนออนไลน์ในอุตสาหกรรม Boi - Circular - Green (BCG Webinar) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประสานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ(ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2-21 ธันวาคม พ.ศ 2563 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.19/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2-7 ธันวาคม 2563) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั้มสูบน้ำดีภายในอาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ จังหวัดชลบุรี ตราด และจันทบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดคอยล์เย็น (ผุกร่อนและมีน้ำรั่วซึม) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.18/2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 59 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุด วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง (BOI Central Database) BCD ระยะเวลา 9 เดือน) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.17/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาบนฝ้า วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 180 ด้าม วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนท่อน้ำเย็นภายในห้อง (AHU) ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 100/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างเช่าตู้น้ำดื่ม พร้อมบริการทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 101/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.12/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย - 1 ธ.ค. วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการทำความสะอาดม่านปรับแสง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร 2 ตัว วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อติดหน้าห้อง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 18-27 พ.ย.63) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System) ระบบหลักและระบบสำรอง (Main Backup Site) ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.15/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 11 คน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการนำร่องเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ISC ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานสถานที่ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 9 เดือน วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานแปลภาษา (เกาหลี - อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.14/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบฐานข้อมูล fDi Markets วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการและบำรุงรักษา Software Antivirus ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ชนิดเบนซิน จำนวน 49.58 ลิตร วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดทำการ์ดบัตรอวยพรปีใหม่อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เมล็ดกาแฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2564 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางประจำสำนักงานกรุงเทพจำนวน 8 คัน รถยนต์นั่งส่วนกลางประจำศูนย์ภูมิภาค จำนวน 5 คัน และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำศูนย์ภูมิภาค จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.17/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.16/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและดูแลการเดินเครื่องระบบปรับอากาศของสำนักงาน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 11-16 พ.ย.63) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.15/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 11 คน ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2563) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.10/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบการทำงาน (Disaster and Recovery Site DR Site) ของระบบฐานข้อมูลกลาง BOI Central Database สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ภาษาไทย) ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของ สทล. วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.13/2564 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางประจำสำนักงานกรุงเทพจำนวน 8 คัน รถยนต์นั่งส่วนกลางประจำศูนย์ภูมิภาค จำนวน 5 คัน และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประจำศูนย์ภูมิภาค จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่ 12/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางฤดูหนาวและเก็บรักษายางฤดูร้อนรถยนต์สำนักงาน วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการยานพาหนะภายในประเทศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิการยน 2563 กพก. วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP 280X จำนวน 30 ตลับ และหมึกพริ้นเตอร์ OKI จำนวน 100 ตลับ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน จำนวน 380 ลัง และกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น จำนวน 340 ลัง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.12/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานแปลภาษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการ Liaison Office ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5-10 พย. วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรข้าราชการ 2,800 ใบ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.8/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2-10 พ.ย.63) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนและศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.9/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปลและตรวจสอบความถูกต้อง ภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.10/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตค-3 พย 63 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 ชุด ศทภ.5 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางของ สทล. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ศทภ.3 ขอนแก่น วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบนเว็บไซต์ www.boi.go.th วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบนเว็บไซต์ ww.boi.go.th ศทส. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินติดตามระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 270012013 ศทส. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับมาตรการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาษาอังกฤษ (ปรับจากภาษาไทย) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายพร้อมรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 21/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 97/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อน้ำดื่ม วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 96/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ฝากยางรถยนต์ และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) ศทภ.2 นครราชสีมา วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 1,200 ถัง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 93/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพวงมาลาดอกไม้ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.9/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานล่าม งานแปล และตรวจสอบความถูกต้องภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2563) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.6/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม พ.ศ 2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม แกลลอน 18.9 ลิตร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม แกลลอน 18.9 ลิตร ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ศทภ.5 สงขลา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์ ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแปล ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจแก้เอกสารภาษาไทย-อังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 91/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อพวงมาลา วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องสุขาของสำนักงาน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสีสำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox DocuPrint CP305d จำนวน 12 กล่อง กยศ. วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 20/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการเช่าระบบโทรศัพท์ IP Phone วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ. 88/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ในการจัดซื้อพวงมาลา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการโปรแกรมบริการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลา 1 ปี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.8/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และระบบ AD ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 12-16 ต.ค.63) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์อเนกประสงค์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.4/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9-27 ตุลาคม 2563 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ศูนย์บริการลงทุน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.3/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตวารสารส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8-16 ตุลาคม 2563 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างลงโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 - 16 เดือนตุลาคม พ.ศ 2563 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8-16 ตุลาคม 2563 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 19/2563 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดิอนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถบัสปรับอากาศขนาด 39 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 17/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการให้บริการ Cloud สำหรับเก็บข้อมูลสำนักงาน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน. 18/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.1/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.85/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกว วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.7/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักและเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาตม - 8 ตุลาคม 2563) ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.6/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาตม - 8 ตุลาคม 2563) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับปรุงเนื้อหาในหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2563 ภาษาไทย วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของเอกชน (ทำหน้าที่เสมียน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงุทน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา 12 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษบกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงานศูนย์บริการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำประตูอัตโนมัติและผนังด้านหน้าห้องรับรอง ชั้น 1 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ที่ สทน.16/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ได้รับเลือกจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลเอกสารและปรับปรุงฐานข้อมูลสำนักงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3 เครื่อง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง สทล. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ สทฟ.82/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะได้รับเลือก จ้างเหมาบริการเก็บฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอาคารสำนักงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.4/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30 กันยายน-5 ตุลาคม 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมระบบรักษาความป