ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 21,801.55 ตารางเมตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 21,801.55 ตารางเมตร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 1 ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาชีพผ่านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประม วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยายพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการและฐานข้อมูลสถานศึกษาสังกัด สอศ., สช., สพฐ., กศน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยายพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการและฐานข้อมูลสถานศึกษา สังกัด สอศ., สช., สพฐ., กศน. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยายพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการและฐานข้อมูลสถานศึกษา สังกัด สอศ., สช., สพฐ., กศน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 50 เครื่อง และครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 ชุด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 50 เครื่อง และครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 ชุด สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยายพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการและฐานข้อมูลสถานศึกษา สังกัด สอศ., สช., สพฐ., กศน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาคลังสื่อและสื่อดิจิตอล ด้านอาชีพและวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับเศรษฐกิจดิจิตอลและประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาคลังสื่อและสื่อดิจิตอล ด้านอาชีพและวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับเศรษฐกิจดิจิตอลและประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลบุคลากรอาชีวศึกษาเชิงสถิติผ่านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลบุคลากรอาชีวศึกษาเชิงสถิติผ่านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการวางแผนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะการจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาคลังสื่อและสื่อดิจิตอลด้านอาชีพและวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลและประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะการจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาคลังสื่อและสื่อดิจิตอลด้านอาชีพและวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลและประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 3 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด