ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างงานก่อสร้างรั่วคอนกรีตบล็อคฯ,ลานคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ61057244459 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า ปี 2561 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สบร 22/2560 ลว.14ธันวาคม2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด