ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สง.011/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สง.012/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สง.656/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)014/2561 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)013/2561 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)012/2561 ลว. 31 มกราคม 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)011/2561 ลว. 31 มกราคม 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)010/2561 ลว. 31 มกราคม 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)009/2561 ลว. 24 มกราคม 2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)008/2561 ลว. 24 มกราคม 2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)007/2561 ลว. 24 มกราคม 2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)006/2561 ลว. 24 มกราคม 2561 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)005/2561 ลว. 12 มกราคม 2561 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)004/2561 ลว. 12มกราคม 2561 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)003/2561 ลว. 11 มกราคม 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)002/2561 ลว. 11 มกราคม 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ สง.(กส.)001/2561 ลว. 8 มกราคม 2561 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
งานจ้าวเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ปี 2561 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ กฟภ.อ.สุไหงโก-ลกและกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2561 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สง.001/2560 16 ต.ค.60 ถึง 24 ต.ค.2560 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ สง.(บป.)004/2560 9 ก.พ. 2560 ถึง 14 ก.พ. 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เลขที่ สง.-018/2559 22 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เลขที่ สง.-019/2559 22 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เลขที่ สง.(กส)002/59 21 มิ.ย. 2559 ถึง 1 ก.ค. 2559 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เลขที่ สง.(บป.)010/2559 21 เม.ย. 2559 ถึง 29 เม.ย. 2559 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เลขที่ สง.(บป.)009/2559 19 ม.ค. 2559 ถึง 26 ม.ค. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา เลขที่ สง.(บป.)014/2559 14 พ.ย. 2559 ถึง 23 พ.ย. 2559 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา เลขที่ ต.3-สง.(ซปก.)001/2559 11 ก.ค. 2559 ถึง 27 ก.ค. 2559 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา เลขที่ สง.(บป.)007/2559 8 มี.ค. 2559 ถึง 18 มี.ค. 2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงาน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
การประกาศผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคล/บุคคลธรรมดา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2559 กรณีงานงดจ่ายไฟจากการค้างชำระค้างไฟฟ้า สอบราคาเลขที่ สง.(บป.)010/2559 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศเลขที่ สง.-002/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายเขต/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคล/บุคคลธรรมดา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกวดราคาเลขที่ ต.3-สง.(ซปก.)001/2559 ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคล/บุคคลธรรมดา วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคล/บุคคลธรรมดา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิตเตอร์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2559 กรณีงานงดจ่ายไฟจากการค้างชำระค่าไฟฟ้า สอบราคาเลขที่ สง.(บป.)009/2559 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคล/บุคคลธรรมดา เรื่อง การจ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของ กฟอ.สง. วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด