ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สง.011/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด