อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด