เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานการประชุมทบทวนผู้บริหาร เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รายงานการประชุมทบทวนผู้บริหาร เดือน พฤษภาคม 2564 ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมทบทวนผู้บริหาร กฟอ.จะนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 รายงานการประชุมทบทวนผู้บริหาร กฟอ.จะนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมทบทวนผู้บริหาร กฟอ.จะนะ ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายงานการประชุมทบทวนผู้บริหาร กฟอ.จะนะ ประจำเดือน มกราคม 2564 ... อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการประจำเดือน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีการประชุมประจำเดือน เนื่องจากมีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
การประชุมคณะกรรมการประจำเดือน กรกฏาคม 2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ผลการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562(ม.ค.-มิ.ย.62) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ สะสมเดือน มกราคม-ธันวาคม 2561 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ สะสมเดือน มกราคม-พฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ สะสมเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ สะสมเดือน มกราคม-กันยายน 2561 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ สะสมเดือน มกราคม-สิงหาคม 2561 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ ประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ ประจำเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ส่งมอบ,คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ) ของ กฟอ.จะนะ ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี พ.ศ.2561 (สถานะเพียง 12 ก.ย.2561) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ และ กฟส.ในสังกัด ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี.ค.61 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายดำเนินงานงบทำการ สะสม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ รวมการไฟฟ้าในสังกัด ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานค่าใช้จ่ายควบคุมได้ 7 ประเภท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ รวมการไฟฟ้าในสังกัด สะสมตั้งแต่ เดือน ม.ค.-มี.ค.2561 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานค่าใช้จ่ายควบคุมได้ 7 ประเภท ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม การไฟฟ้่าในสังกัด สะสม ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.2561 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สถานะ 3 พ.ย.2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานการไฟฟ้าภาค 4 ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดทำใบสมัคร GECC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์งานบริการลูกค้า ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์งานบริการลูกค้า ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กฟอ.จะนะ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ด้านเรียนรู้และพัฒนา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 ด้านเรียนรู้และพัฒนา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ด้านมุมมอง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 ด้านกระบวนการภายใน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ด้านลูกค้า วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 ด้านลูกค้า วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ด้านมุมมอง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 ด้านมุมมอง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เครือข่ายโปร่งใส "เครือข่ายมือใสสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ และแผนการปรับปรุงกระบวนงานการสำรวจความพึงพอใจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สถานะ ม.ค.60-มิ.ย.60 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2559 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2559 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2559 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ไตรมาสที่ 2/2560 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ไตรมาสที่ 1/2560 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด