เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
9.2 การประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ กฟฟ.ชั้น 1-3 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 21 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ 21 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 20 การอุทรณ์ กรณีไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ 2561-2562) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 19 การร้องเรียน กรณีไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ของหน่วยงาน (ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2562) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 18 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางเว๊ปไซต์ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ 18 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2561ทางเว๊ปไซต์ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ 18 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2561 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ18 การรายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 17 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานรัฐแห่งอื่้น วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ17 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงานข้อมูลข่าวสารหน่วยงานรัฐแห่งอื่น วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ17 (1)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอื่น วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 16 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (งบปี พ.ศ.2561-2562) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ16(16.4)เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข้อสาร ฯ ของ สขร. วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ16(16.3)ส่งบุคลากรในหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ16(16.3)ส่งบุคคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมกับหน่วยงานรอื่น วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ16(16.2)ภาพข่าวการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ16(16.1)ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ16(16.1)บันทึกจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ10(10.1)มีคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
หัวข้อที่ 15 ปฎิบัติตามมติ ครม.(28 ธ.ค.2547) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ15 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารก้วยความรวดเร็ว วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 14 สถิติผู้มาใช้บริการ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ14 รายงานผลสถิติผู้ขอใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. กฟจ.นม.เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ14(3)รายงานผลสถิติผู้ขอใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ.เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ14(2) รายงานผลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ14(1) รายงานผลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เดือน มกราคม 2562 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 13 การสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ13 สรุปผลความพึงพอใจผู้ขอใช้บริการ ณ ศุนย์ พ.ร.บ.กฟจ.นม.เดือน มีนาคม 2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ13 สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บทางแว๊ปไซส์ เดือน มีนาคม 2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ13 สรุปผลความพึงพอใจผู้ขอใช้บริการ ณ.ศูนย์พ.ร.บ. กฟจ.นม.เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ13 สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ.ทางแว๊ปไซส์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ 13 สรุปผลความพึ่งพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทาง แว๊ปไซด์ เดือน มค.2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ 13 สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ พรบ.ทาง แว๊ปไซด์ มค.2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 12 ช่องทางการรับความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ12 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการศูนย์ เดือน มีนาคม 2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ12 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการศูนย์ พ.ร.บ. เดือน กพ.2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ12 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการใช้บริการศูนย์เดือน มกราคม 2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 11 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ11.4 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ พรบ. ไตรมาสที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ11(.1,.2) ขออนุมัติแผนพัฒนาศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.นม.ปี 2562 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ11(.3,.4) รายงานผลตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.นม. ปี 2561 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ11(11.1)อนุมัติปฏิบัติตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.ถึง ทุกหน่วยงาน วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 10 คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯและคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ10(10.2)ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ10(10.2) มีขั้นตอนการให้บริการประชาชน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ10(10.1)คู่มือแนะนำการใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คของผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ10(10.1) คู่มือการจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ10(10.1) แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการใช้ดุลยพินิจ ตาม พรบ.2540 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ10(10.1)คู่มือปฏิบัติงานของ จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 9 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ9(9.2)รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ9(9.2)มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ9(9.1)คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำข้อมูลข่าวสารขึ้นศูนย์ข้อมูลฯ ของหน่วยงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ9(9.1)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลฯ(ประจำวัน) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ9(9.1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 8 การจัดทำสันแฟ้มใส่ดัชนีประจำแฟ้ม (ทางกายภาพ) มาตรา 7 (1)-(4) และ มาตรา 9 (1)-(8) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ 8.การจัดทำสันแฟ้มใส่ดัชนีประจำแฟ้ม(ทางกายภาพ) มาตรา 7 (1)-(4) และ มาตรา 9 (1)-(8)ปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ 8.การจัดทำสันแฟ้มใส่ดัชนีประจำแฟ้ม(ทางกายภาพ) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 7 การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา 23(3)แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ7 การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม ม.23(3)แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 6 การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 จัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 6.1 - ข้อ 6.18) จัดวางตามมาตรา บนเว๊บไซต์ http://www.oic.go.th/INFOCENTER6/683/# วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
หัวข้อที่ 5 การจัดทำดัชนี วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ5(5.2)ดัชนีประจำแฟ้มทางกายภาพ มาตรา7 (1)-(4) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ5(5.2)ดัชนีประจำแฟ้มทางกายภาพ มาตรา9 (1)-(8) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ5(5.2)ดัชนีประจำแฟ้มทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.9 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ5(5.2)ดัชนีประจำแฟ้มทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.7 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ5(5.1)ดัชนีรวมทางอิกทรอนิกส์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ5(5.1)ดัชนีรวมทางกายภาพ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 4 การติดตั้ง banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ4 การติดตั้งBanner ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 3 การมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ3(3.2)มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลฯ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ3(3.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯของหน่วยงาน วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวนความสะดวกในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ2(2.4) แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ2(2.3)เครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ2(2.2)แฟ้มใส่ดัชนีประจำแฟ้ม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ2(2.1) ตู้/ชั้น/โต๊ะตั้งแฟ้ม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
หัวข้อที่ 1 สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
ข้อ1(1.2) มีป้ายชื่อศูนย์และป้ายบอกทาง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อ1(1.1)ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก ปี2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
14.4 สอบผ่านกา่รทดสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด