ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แจ้งการปรับปรุงระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System:PLMS) และระบบในการประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System:PLMS) และระบบในการประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติดำเนินการโครงการ "EM ฟื้นฟูน้ำเสียเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติดำเนินการโครงการ "ตัดต่อควบคุมประหยัดพลังงานไฟฟ้า" วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด