ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคูณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน กฟอ.จะนะ (Say No Foam) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ พูดรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน กฟอ.จะนะ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2560 ณ สำนักงาน กฟอ.จะนะ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ (Say No To Foam) ปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ รณรงค์ นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Say No To Foam) ปี 2560 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานโครงการ "ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน กฟภ." กฟอ.จะนะ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประการศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ นโยบาย การ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย(Say No Foam) ปี 2560 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รณรงค์การ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ปี 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (Say No TO Foam) ประจำปี 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด