สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กันยายน 2565 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน เมษายน 2565 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มีนาคม 2565 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ฉบับแก้ไข) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25631111 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เมย.2559 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด