สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ของ กฟส.สตึก ประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภสตึก ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน ของ กฟส.สตึก วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของ กฟส.สตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน มี.ค. 2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองหงส์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาโพธิ์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการจัดซื้อแบบสอบราคาในเดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา พฤษภาคม 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา เมษายน 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีผลการจัดซื้อแบบสอบราคาในเดือน เมษายน 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคาประจำเดือน เมษายน 2559 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมษายน 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา มีนาคม 2559 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา มีนาคม 2559 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคาประจำเดือน มีนาคม 2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีนาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก แบบตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด