สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และการต่อสัญญาข้างของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง เจตจำนงและนโยบายในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง การเปรียบเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และหลักเกณฑ์การใช้พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 45/59 เรื่องมอบหมายงานให้ผอ. กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมรับผิดชอบ บริหารงานสำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ (สพภ.วช.) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 38/59 เรื่อง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับเอกสาร วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่ 12/59 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติงานในการรับฝากสินค้าทรัพยากรชีวภาพเพื่อการจำหน่าย วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด