นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
การดำเนินการยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน กรมทรัพยากรธรณี วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน กรมทรัพยากรธรณี วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมหลักขององค์กร วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560 -2564)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด