พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 4  
2 ผลการพิจารณาจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2559 4  
3 ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560 4  
4 ผลการพิจารณาแบบตกลงราคา การติดตั้งดาร์ดิชั่นภายในอาคารสำนักงานหลังใหม่ ของ กฟจ.ปัตตานี 4  
5 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลงานทำความสะอาด สนง.กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2560 4  
6 ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในระบบจำหน่าย ประจำปี 2560 4  
7 ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบ้ติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ) ตามประกาศ เลขที่ 5117/2559 ประจำปี 2560 4  
8 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ.)001/60 ลว.04 ม.ค.2560 4  
9 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ.)002/60 ลว.5 ม.ค.2560 4  
10 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ปน.(พคค.)001/2560 4  
11 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)003/60 ลว.18 ม.ค.2560 4  
12 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)004/60 ลว.18 ม.ค.2560 4  
13 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)005/60 ลว.20 ม.ค.2560 4  
14 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)006/60 ลว 2 ก.พ.2560 4  
15 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)007/60 ลว.2 ก.พ.2560 4  
16 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2560 4  
17 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)008/60 ลว.16 ก.พ.2560 4  
18แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.ปัตตานี 4  
19 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)009/60 ลว.17 ก.พ.2560 4  
20แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร หรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 4  
21 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)010/60 ลว.23 ก.พ.2560 4  
22 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)011/60 ลว.1 มี.ค.2560 4  
23 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)012/60 ลว.8 มี.ค.2560 4  
24 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)013/60 ลว. 9 มี.ค.2560 4  
25 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)014/60 ลว. 9 มี.ค.2560 4  
26 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 4  
27 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)015/60 ลว.13 มี.ค.2560 4  
28 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)016/60 ลว. 27 มี.ค.2560 4  
29 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)017/60 ลว. 27 มี.ค.2560 4  
30 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.1233/2560 4  
31 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)018/60 ลว. 10 เม.ย.2560 4  
32 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2560 4  
33 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)020/60 ลว. 20 เม.ย2560 4  
34 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)021/60 ลว.2 พ.ค.2560 4  
35 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)022/60 ลว.17 พ.ค.2560 4  
36 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน เมษายน 2560 4  
37 ผลการดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง-ทดแทนรายเดิมที่เสียชีวิต) ประจำปี 2560 4  
38 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)023/60 ลว. 25 พ.ค.2560 4  
39 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)024/60 ลว. 29 พ.ค.2560 4  
40 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)025/60 ลว.30 พ.ค.2560 4  
41 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)026/60 ลว.31 พ.ค.2560 4  
42 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)027/60 ลว.5 มิ.ย.2560 4  
43 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)028/60 ลว.13 มิย.2560 4  
44 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)029/60 ลว.14 มิ.ย.2560 4  
45 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)030/60 ลว.14 มิ.ย.2560 4  
46 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)031/60 ลว.16 มิ.ย.2560 4  
47 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 4  
48 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)032/60 ลว.30 มิ.ย.2560 4  
49 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ) 033/60 ลว.5 ก.ค.2560 4  
50 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)034/60 ลว.5 ก.ค.2560 4  
51 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มิถุนายน 2560 4  
52 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเ เลขที่ ปน.(คบ)035/60 ลว.12 ก.ค.2560 4  
53 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)036/60 ลว.18 ก.ค.2560 4  
54 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)037/60 ลว. 19 ก.ค.2560 4  
55 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)038/60 ลว.19 ก.ค.2560 4  
56 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.2921/2560 4  
57 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 4  
58 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)039/60 ลว.03 ส.ค.2560 4  
59 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)040/60 ลว.07 ส.ค.2560 4  
60 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)041/60 ลว.09 ส.ค.2560 4  
61 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ปน.(คบ)042/60 ลว.09 ส.ค.2560 4  
62 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2560 4  
63 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง เลขที่ ปน.(คบ)044/60 ลว.26 ก.ย.2560 4  
64 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง เลขที่ ปน.(คบ)045/60 ลว.4 ต.ค.2560 4  
65 ผลการพิจารณาซื้อพัสดุขาดแคลน เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 33 เควี รหัส 1-02-044-0112 จำนวน 300 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.10 ต.ค.60 4  
66 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กันยายน 2560 4  
67 ผลการพิจารณาซื้อเสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 150 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.พ.ย.2560 4  
68 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง เสา คอร ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 200 ต้น ปน.(คพ)048 ลว.2 พ.ย.2560 4  
69 ผลการพิจารณาซื้อชุดดวงโคมไฟฟ้าถนน ชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (RLHT-026/2556) 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7 พ.ย.60 4  
70 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2560 4  
71 ผลการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา คอร. 12 เมตร จำนวน 80 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปน.(คพ)051 ลว.10 พ.ย.60 4  
72 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 4  
73 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจงราคา เลขที่ ปน.4825/2560 จ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนกังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 4  
74 ผลการพิจารณาจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  
75 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี 2561 (งานติดตั้งมิเตอร์ เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน) ลว.19 ธ.ค.60 4  
76 ผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับบรรจุใส่ถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,000 ชุด ลว.29 ธ.ค.60 4  
77 ผลการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปน.002/61 ลว.ม.ค.2561 ซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 80 ต้น 4  
78 ผลการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปน.001/61 ลว.10 ม.ค.61 ซื้อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 200 ต้น 4  
79 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560 4  
80 ผลการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.15 ม.ค.61จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 4  
81 ผลการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปน.004/61 ลว.18 ม.ค.61 ซื้อชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1-07-001-0400 จำนวน 100 ชุด 4  
82 ผลการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี และการไฟฟ้าในสังกัด ประจำปี 2561 4  
83 ผลการพิจารณา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า พื้นที่ A-F 4  
84 ผลการพิจารณาจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำโลโก้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคำขวัญ ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย 4  
85 ผลการพิจารณาการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.มกราคม 2561 โทรทัศน์ LED ขนาด 49 นิ้ว 4  
86 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง ปน.006/61 ลว. 5 ก.พ.61 พัสดุขาดแคลนจำนวน 7 รายการ 4  
87 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง ปน.008/61 ลว.6 ก.พ.61 ซื้อพัสดุไม้แป้นรองรับมิเตอร์ 2 รายการ 4  
88 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง เลขที่ ปน.007/61 ลว. 2 ก.พ.61 พัสดุ ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 100 ชุด 4  
89 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง ปน.009/61 ลว.13 ก.พ.61 เสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 200 ต้น 4  
90 ผลการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปน.010/61 ลว.13 กพ.61 ซื้อผลิตภัณฑ์เสา คอนกรีตคอร. 12 เมตร จำนวน 100 ต้น 4  
91 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ภายในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี (ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.28 ก.พ.61 4  
92 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปน.014/61 ลว.8 มี.ค.61 ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 100 ชุด 4  
93 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปน.016/61 ลว.15 มี.ค.61 จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 100 ชิ้น  4  
94 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8 เมตร (1-00-001-0001) จำนวน 100 ต้น และ เสา คอร.ขนาด 9 เมตร (1-00-001-0002) จำนวน 100 ต้น จำนวน 100 ชิ้น  4  
95 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดประหยัดพลังงาน LED มัสยิดกรือเซะ และ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี 3  
96 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 100 ชุด  4  
97 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดเหล็กที่ กฟจ.ปน. 3  
98 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานก่อสร้างอาคารศูนย์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.ปัตตานี 3  
99 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 9 เมตร (1-00-001-0002) จำนวน 200 ต้น 4  
100 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อดรอฟเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 100 ชุด 4  
101 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.029 ลว.16 ก.ค.61) จัดซื้อเสา คอร.12 เมตร (รหัส 1-00-001-0004) จำนวน 100 ต้น 4  
102 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.031 ลว.10 ส.ค.61) จัดซื้อเสา คอร.9 เมตร จำนวน 200 ต้น 4  
103 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.033 ลว.24 ส.ค.61) จัดดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 100 ชุด 4  
104 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.034 ลว.6 ก.ย.61) จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 2 รายการ 4  
105 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.035 ลว.6 ก.ย.61) จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ 4  
106 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านงดจ่ายไฟ พื้นที่ อ.ยะหริ่ง ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.039 ลว.20 ก.ย.61) 4  
107 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.037 ลว.27 ก.ย.61) จัดซื้อเสา คอร.9 เมตร จำนวน 200 ต้น 4  
108 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.038 ลว.27 ก.ย.61) จัดซื้อเสา คอร.12 เมตร (รหัส 1-00-001-0004) จำนวน 100 ต้น 4  
109 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.049/2561 ลว.10 ต.ค.61) จัดซื้ออะไหล่ Waterous Pumip CPK-4 ของรถพ่วงฉีดน้ำ จำนวน 1 ชุด 4  
110 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.040/2561 ลว.17 ต.ค.61) จัดซื้อพัสดุคลาดแคลน จำนวน 8 รายการ 4  
111 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.043/2561 ลว.18 ต.ค.61) จำนวน 4 รายการ 4  
112 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.047/2561 ลว.18 ต.ค.61) จำนวน 2 รายการ 4  
113 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.048/2561 ลว.22 ต.ค.61) จัดซื้อชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด 2*20 วัตต์ จำนวน 73 ชุด 4  
114 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.042/2561 ลว.1 พ.ย.61) จัดซื้อ เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 100 ต้น 4  
115 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.045/2561 ลว.1 พ.ย.61) จัดซื้อ เสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 100 ต้น 4  
116 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.csr044/2561 ลว.5 พ.ย.61) จัดซื้อจัดจ้างกล่องเกเบียน ขนาด 1*1*1 เมตร จำนวน 400 กล่อง 4  
117 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.csr050/2561 ลว.6 พ.ย.61) จัดซื้อเหล็กข้ออ้อยขนาด 4 หุน 12มม.x10 ม. จำนวน 748 เส้น 4  
118 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.053/2561 ลว.12 พ.ย.61) จัดซื้อ เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 100 ต้น 4  
119 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.054/2561 ลว.12 พ.ย.61) จำนวน 2 รายการ 4  
120 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2561 4  
121 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.057/2561 ลว.16 พ.ย.61) จัดซื้อ เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 65 ต้น 4  
122 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.051/2561 ลว.9 พ.ย.61) เสา ตอม่อ คอร.0.30x0.30x4.50 เมตร 4  
123 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.058/2561 ลว.19 พ.ย.61) จัดซื้อ คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x12x2.50 เมตร จำนวน 300ท่อน 4  
124 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.060/2561 ลว.22 พ.ย.61) จำนวน 6 รายการ 4  
125 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.061/2561 ลว.23 พ.ย.61) จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงระบบ TAMS 4  
126 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.055/2561 ลว.13 พ.ย.61) วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคารเรโซ 33,000/110 จำนวน 100 ชุด  4  
127 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.056/2561 ลว.16 พ.ย.61) สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม. จำนวน 600 อัน  4  
128 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.063/2561 ลว.26 พ.ย.61) เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี จำนวน 150 อัน 4  
129 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.059/2561 ลว.22 พ.ย.61) จ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562  4  
130 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.065/2561 ลว.3 ธ.ค.61) จำนวน 3 รายการ  4  
131 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 4  
132 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.066/2561 ลว.13 ธ.ค.61) จ้างซ่อมรถกระเช้าฮอทไลน์ ทะเบียน 80-5549 ปัตตานี 4  
133 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.068/2561 ลว.17 ธ.ค.61) จ้างเหมางานขยายเขตฯ หมู่บ้านพฤกษา เฟส2 ปัตตานี ถ.มอ.-ชลประทาน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 4  
134 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.067/2561 ลว.13 ธ.ค.61) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน (ในเขตฯ และภายนอกเขตเทศบาล) ภายในพื้นที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 4  
135 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.001/2562 ลว.2 ม.ค.2562) ดรอพเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 100 ชุด 4  
136 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.069/2561 ลว.24 ธ.ค.61) เสา คอร. ขนาด 14 เมตร จำนวน 20 ต้น 4  
137 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.002/2562 ลว.4 ม.ค.2562) ชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด 2x20 วัตต์ จำนวน 100 ชุด 4  
138 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.070/2561 ลว.24 ธ.ค.61) เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 100 ต้น 4  
139 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561 4  
140 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.003/2562 ลว.7 ม.ค.2562) หม้อแปลง 400 เควีเอ 3P.33-0.4/0.23 KV Dyn จำนวน 1 เครื่อง 4  
141 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.004/2562 ลว.16 ม.ค.2562) จัดซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จำนวน 50,000 กล่อง  4  
142 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.005/2562 ลว.16 ม.ค.2562) สายทองแดงตีเกลียวฉนวนครอสลิงค์โพลิเอทีลินและเปลือกนอก พีวีซี 2x6 ต.มม. 600 โวลท์  4  
143 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.006/2562 ลว.18 ม.ค.2562) คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 400 ท่อน  4  
144 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.007/2562 ลว.23 ม.ค.2562) เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร  4  
145 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.009/2562 ลว.23 ม.ค.2562) จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายแวอาแซ โตะอาแด(โรงขยะ) ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ป้ตตานี  4  
146 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.010/2562 ลว.28 ม.ค.2562) จัดซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จำนวน 36,000 กล่อง  4  
147 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.008/2562 ลว.29 ม.ค.2562) เสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 120 ต้น  4  
148 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.011/2562 ลว.29 ม.ค.2562) จ้างบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลระบบ TAMS ในเขตพื้นที่ของ กฟจ.ปัตตานี  4  
149 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.012/2562 ลว.29 ม.ค.2562) จ้างเหมางานปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริม ซ.ปั้มน้ำมัน บ.ต้นมะขาม ม.5 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  4  
150 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2562 4  
151 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.014/2562 ลว.15 ก.พ.2562) ชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด 2x20 วัตต์ จำนวน 100 ชุด  4  
152 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.015/2562 ลว.20 ก.พ.2562)  4  
153 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.016/2562 ลว.27 ก.พ.2562)  4  
154 ผลการพิจารณาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปน.021/2562 ลว.14 มี.ค.2562)  4  
155 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 4  
156 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2562 4  
157ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา 
158 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน เมษายน 2562 4  
159 ผลการพิพากษาแพ่ง คดีหมายเลขแดงเลขที่ พ.130/2555 รายการยึดอสังหาริมทรัพย์ 4  
160 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4  
161 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 4  
162 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 4  
163 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 4  
164 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กันยายน 2562 4  
165 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2562 4  
166 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 4  
167 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 4  
168 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2563 4  
169 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 4  
170 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2563 3  
171ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
172 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน เมษายน 2563 4  
173 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 4  
174 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 4  
175 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มิถุนายน 2563 4  
176 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 4  
177 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กันยายน2563 4.กฟจ.ปน. 
178 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563 6.ผบค.ปน. 
179 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 4.กฟจ.ปน. 
180 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ธันวาคม 2563 4.กฟจ.ปน. 
181 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
182 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 4.กฟจ.ปน. 
183 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 4.กฟจ.ปน. 
184 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
185 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
186 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน เมษายน 2564 4.กฟจ.ปน. 
187 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
188 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
189 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มิถุนายน 2564 4.กฟจ.ปน. 
190 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
191 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
192 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
193 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กันยายน 2564 
194 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
195 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 4.กฟจ.ปน. 
196 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ธันวาคม 2564 4.กฟจ.ปน. 
197 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2565 4.กฟจ.ปน. 
198 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 4.กฟจ.ปน. 
199 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2565 4.กฟจ.ปน. 
200 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน เมษายน 2565 6.ผบค.ปน. 
201 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 4.กฟจ.ปน. 
202 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 4.กฟจ.ปน. 
203 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 6.ผบค.ปน. 
204 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2565 6.ผบค.ปน. 
205 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กันยายน 2565 4.กฟจ.ปน. 
206 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 6.ผบค.ปน. 
207 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 6.ผบค.ปน. 
208 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 6.ผบค.ปน. 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 5  
2 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5  
3 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ กฟต.3 5  
4 นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ผวก. 5  
5 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส กฟต.3 5  
6 นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. 5  
7 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส 5  
8 นโยบายการต่อต้านทุจริต ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 5  
9 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.ปน. 5  
10 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส กฟต.3 5  
11 นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 5  
12 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 5  
13 นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ผจก.ปน. 5  
14วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร / ค่านิยมร่วมของ กฟภ. 5  
15 นโยบาย PEA พ.ศ.2557 5  
16 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5  
17 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (20/01/2559) 5  
18 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ กฟต.3 5  
19 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (18/01/2559) 5  
20 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ พ.ศ.2558 5  
21 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 5  
22 นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5  
23 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส 5  
24 นโยบายสิ่งแวดล้อม 5  
25 ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 5  
26 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 5  
27 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี 2559-2563) 5  
28 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 5  
29 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 5  
30 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 5  
31 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ ผวก.และ ผจก.ปน. ปี 2559 5  
32 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา 5  
33 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 5  
34 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของ กฟภ. 5  
35 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประจำปี 2560  5  
36 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 5  
37 วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร / ค่านิยมร่วมของ กฟภ. 5  
38 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 5  
39 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 5  
40 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของ กฟต.3 5  
41 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟจ.ปัตตานี 5  
42 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.3 ประจำปี 2560 5  
43 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 5  
44 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2560 5  
45 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 5  
46 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของ กฟจ.ปัตตานี 5  
47 นโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (Asset Management Policy) และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (Strategic Asset Management Plan) 5  
48 นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5  
49 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี 5  
50 แผนการดำเนินงานผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 4.0 (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) ปี 2561 5  
51 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 5  
52 วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมร่วมของ กฟภ. 5  
53 นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟภ. 5  
54 นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2561 5  
55 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) 5  
56 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2563 และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2556-2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2563 5  
57 แผนการดำเนินงาน ปี 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5  
58 แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ.ปี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) 5  
59 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 5  
60 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุกจริตคอร์รับชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2562-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) 5  
61 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) 5  
62 นโยบายด้านการส่งเสริม บริหาราจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 5  
63 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5  
64 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา 5  
65 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี 5  
66 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 5  
67 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาค 4 จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 5  
68 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 5  
69 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 5  
70 นโยบายการกำกับกิจการที่ดี ประจำปี 2562 5  
71ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
72 นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยนโยบาย Keen14 5  
73 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (กฟภ.) 5  
74 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 5  
75 นโยบายพลังงานของอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5  
76 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2563) 5  
77 นโยบายและแนวปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 5  
78 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ประจำปี 2563 5  
79 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รองรับสถานการณ์ไวรัสโรโคนา (COVID-19) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี 5  
80 แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan:ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan:BCP) รองรับสถานการณ์ไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 5  
81 แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan 2020-2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5  
82 แผนมาตรการเข้า-ออก สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ในช่วงไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาด 5  
83 นโยบาย GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ของ กฟภ. 5  
84 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563) (Corporate Governance Acknowledgement : CG Acknowledgement) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
85 นโยบายสำนักงานสีเขียว ( Green Office ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
86แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564-2568 และประกาศกฏบัตรและมาตรฐานด้านบริการ 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
87 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
88 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
89 นโยบายบริหารความเสี่ยง สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
90 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 2564 และช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะร้องเรียนด้านการบริการ การทุจริต ประพฤติมิชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
91 นโยบายการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement:SLA ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
92 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
93 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
94 นโยบายการทำงาน ผู้ว่าการฯ คนที่ 15 นายศุภชัย เอกอุ่น 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
95 นโยบาย ด้านนวัตกรรมของสายงานการไฟฟ้า ภาค 4 ประจำปี 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
96 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
97 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2565-2569 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
98 ขอเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ กฟภ.พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการ กฟภ.ประจำปี 2565 (11/01/2565) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
99 แจ้งเวียนแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565) และ ประกาศกฏบัตรบริการ มาตรฐานการให้บริการ จริยธรรมและจรรยาบรรณการให้บริการลูกค้า 
100 นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
101 นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ( ภาคใต้ ) จังหวัดยะลา 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
102 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Spcial Responsibility : CSR) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
103 นโยบายธรรมาภิบาล (27/01/2565) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
104 แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 (03/04/2564) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
105 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราบการทุจริตคอรัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 2.กฟภ.ส่วนกลาง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 จัดสรรงบประมาณทำการ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2559 ลว.29 ตค.2558 6  
2 แผนปฎิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2559 6  
3 จัดสรรงบประมาณทำการ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2560 ลว.31 ต.ค. 2559 6  
4 แผนปฎิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 6  
5แผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ ผวก. ปี 2560 (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 6  
6งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2560 6  
7 แผนปฎิบัติและแนวทางปฎิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ของ กฟจ.ปัตตานี 6  
8 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.(ปี 2560-2564) 6  
9 แผนป้อมปรามการทุจริตตามมาตรฐาน การไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟต.3 6  
10 ขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2560-2563 6  
11 งบประมาณทำการ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2561 ลว.27 ต.ค. 2560 6  
12 ขออนุมัติดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2561-2563 6  
13 แนวทางการปฎิบัติการดำเนินงาน"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สุ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" 6  
14 ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี 6  
15 ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จ.ปัตตานี 6  
16 ขออนุมัติโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี 6  
17 แผนปฎิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 6  
18 1.แผนปฎิบัติ 2561_ด้านการเงิน ของ กฟจ.ปัตตานี 6  
19 2.แผนปฎิบัติ 2561_ด้านลูกค้า ของ กฟจ.ปัตตานี 6  
20 3.แผนปฎิบัติ 2561_ด้านกระบวนการภายใน ของ กฟจ.ปัตตานี 6  
21 4.แผนปฎิบัติ 2561_ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 6  
22 แผนการจัดสัมนา "13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต" 6  
23 แผนยุทธศาสตร์ กฟภ.ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 6  
24 งบประมาณทำการ กฟจ.ปัตตานี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2562 6  
25 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) 6  
26 แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2562 6  
27 แผนการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 6  
28 ผล-แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 6  
29 ผล-แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 6  
30 ผล-แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 6  
31 งบประมาณทำการ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 6  
32 ผล-แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 6  
33 แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (1.ด้าน Goal) 6  
34 แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (2.ด้าน Customer ) 6  
35 แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (3.ด้าน Internal Process) 6  
36 แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (4.ด้าน Learning &Growth) 6  
37 โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม (จัดทำน้ำดื่ม) 6  
38 ขออนุมัติโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561-2563 6  
39 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 6  
40 ขออนุมัติโครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ.ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2563 6  
41 โครงการเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ Smart Device กรณีพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำอุปกรณ์ Smart Device มาใช้ในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2562 6  
42 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 1/2563 6  
43 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 1/2563 6  
44 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 1/2563 6  
45 ขออนุมัติดำเนินการแผนการพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2563 6  
46 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 1/2563 6  
47 ขออนุมัติโครงการ PEA 60 ปี ส่งมาอบการให้ 60 โรงเรียน 6  
48 ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณสำหรับงานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรื่องที่ห่างไกล (คฟก.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟต.3 ครั้งที่ 1/2563 6  
49 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการ PEA สู้ภัยโควิท-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลในสังกัด กฟต.3 6  
50 แผนการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563 6  
51 การดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ระยะที่ 2 และครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียงที่ยื่นขอรับสิทธิ์และผ่านเกณฑ์การยกเว้นการงดจ่ายไฟกับ กฟภ. 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
52 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 2/2563 6  
53 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 2/2563 6  
54 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 2/2563 16  
55 การดำเนินกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ PEA จิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
56 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 2/2563 6  
57 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 3/2563 4.กฟจ.ปน. 
58 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 3/2563 4.กฟจ.ปน. 
59 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 3/2563 4.กฟจ.ปน. 
60 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 3/2563 4.กฟจ.ปน. 
61 งบประมาณประจำปี 2564 ของ กฟจ.ปัตตานี 4.กฟจ.ปน. 
62 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 4/2563 4.กฟจ.ปน. 
63 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 4/2563 4.กฟจ.ปน. 
64 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 4/2563 4.กฟจ.ปน. 
65 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 4/2563 4.กฟจ.ปน. 
66 แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 4.กฟจ.ปน. 
67 แผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตร ช่วงปี พ.ศ.2564-2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
68 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 1/2564 4.กฟจ.ปน. 
69 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 1/2564 4.กฟจ.ปน. 
70 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 1/2564 4.กฟจ.ปน. 
71 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 1/2564 4.กฟจ.ปน. 
72 ขออนุมัติจัดโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ระลอก 3 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
73 ขออนุมัติจัดทำน้ำดื่ม ภายใต้โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
74 ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
75 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
76 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 2/2564 4.กฟจ.ปน. 
77 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 2/2564 4.กฟจ.ปน. 
78 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 2/2564 4.กฟจ.ปน. 
79 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 2/2564 4.กฟจ.ปน. 
80 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 3/2564 4.กฟจ.ปน. 
81 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 3/2564 4.กฟจ.ปน. 
82 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 3/2564 4.กฟจ.ปน. 
83 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 3/2564 4.กฟจ.ปน. 
84 งบประมาณประจำปี 2565 ของ กฟจ.ปัตตานี 
85 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 4/2564 4.กฟจ.ปน. 
86 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 4/2564 4.กฟจ.ปน. 
87 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 4/2564 4.กฟจ.ปน. 
88 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 4/2564 4.กฟจ.ปน. 
89 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 1/2565 
90 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 1/2565 
91 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 1/2565 
92 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 1/2565 
93 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 2/2565 4.กฟจ.ปน. 
94 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 2/2565 4.กฟจ.ปน. 
95 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 2/2565 
96 ขออนุม้ติดำเนินการจัดกิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ PEA กับความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
97 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 2/2565 
98 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 3/2565 4.กฟจ.ปน. 
99 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 3/2565 4.กฟจ.ปน. 
100 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 3/2565 4.กฟจ.ปน. 
101 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 3/2565 4.กฟจ.ปน. 
102 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (4.ด้าน Learning &Growth) ไตรมาสที่ 4/2565 4.กฟจ.ปน. 
103 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (3.ด้าน Internal Process) ไตรมาสที่ 4/2565 4.กฟจ.ปน. 
104 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (2.ด้าน Customer) ไตรมาสที่ 4/2565 4.กฟจ.ปน. 
105 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2565 (1.ด้าน Goal) ไตรมาสที่ 4/2565 4.กฟจ.ปน. 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการใช้ไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัย 7  
2 คู่มือการใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 7  
3 ระเบียบการไฟฟ้าว่าด้วยมาตรฐานบริการ พ.ศ.2543 7  
4 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน 7  
5 คุ่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกระแสไฟฟ้าดูด 7  
6 คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA 7  
7 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม 7  
8 กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม 7  
9 การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 7  
10 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 7  
11 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 7  
12 คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐ ในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 7  
13 คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 7  
14 คู่มือ ความรู้พื้นฐานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ู้ 7  
15คู่มือ แนวทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 7  
16 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
17 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 7  
18 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล 7  
19 ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
20 ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาขนตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 7  
21 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติต่างๆ ในการขอใช้ไฟฟ้าระบบ 115 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2554 7  
22 คู่มือการปฎิบัติงาน (Work manual) งานบริการข้อมูลของศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี  7  
23ที่ พ.(บ)1/2558 เปลี่ยนชื่อการไฟฟ้า 7  
24 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ที่ปน.102/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 7  
25 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.143/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 7  
26 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 7  
27 คู่มือการวางแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดำเนินงาน 7  
28 คู่มือการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน 2561 7  
29 แนวทางปฎิบัติ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 7  
30 คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website 7  
31 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.048/2561 ลว.10 ก.ค.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี 7  
32 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.001/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี 7  
33 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.003/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟจ.ปัตตานี 7  
34 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.004/2562 ลว.2 ม.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 7  
35 คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management:KAMT) 6  
36 (1) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
37 (2) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
38 (3) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
39 (4) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
40 (5) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
41 (6) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
42 (7) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
43 (8) การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7  
44 คู่มือ Workmanual งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี 7  
45 คู่มือ Workmanual กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 7  
46 คู่มือ Workmanual งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของ กฟภ. 7  
47 คู่มือการจัดทำ KM กฟจ.ปัตตานี เรื่อง การปรับปรุงค่าโสหุ้ย (บัญชี 84300010-84300030) 7  
48 คู่มือการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) กระบวนงาน P1-P11 7  
49 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.057/2562 ลว.21 ต.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟจ.ปัตตานี 7  
50 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.058/2562 ลว.21 ต.ค.2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 7  
51 คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ปน.002/1/2563 ลว.2 ม.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟจ.ปัตตานี 7  
52 คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website 7  
53 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ บนระบบคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต PEACOS 7  
54 คู่มือการใช้งาน (User Manual) โปรแกรม PEA Smart Plus 7  
55 คู่มือการใช้งานระบบ KMS 7  
56 คู่มือปฎิบัติงาน ผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า Front Manager :FM 7  
57 คู่มือการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) 7  
58 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (ที่ ปน.021/2563 และ ปน.022/2563 ลว.9 เมษายน 2563) 7  
59ตารางค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
60 คู่มือระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) กรณีคำร้องขอขยายเขต 7  
61 คู่มือสำหรับประชาชน 12 : การคืนประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) (N) 7  
62 คู่มือสำหรับประชาชน 11 : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) 7  
63 คู่มือสำหรับประชาชน 10 : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชนกรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) 
64 คู่มือสำหรับประชาชน 1 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 7  
65 คู่มือสำหรับประชาชน 2 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 7  
66 คู่มือสำหรับประชาชน 3 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 7  
67 คู่มือสำหรับประชาชน 4 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 7  
68 คู่มือสำหรับประชาชน 5 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 7  
69 คู่มือสำหรับประชาชน 6 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 7  
70 คู่มือสำหรับประชาชน 7 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 7  
71 คู่มือสำหรับประชาชน 8 : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 7  
72 คู่มือสำหรับประชาชน 9 : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชนกรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) 7  
73 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 7  
74 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ารับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 7  
75 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 7  
76 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ารับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 7  
77 Public Guide : Returning Guarantee ( In case of Service Termination ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
78 Public Guiide : Reconnecting electricity ( Large Scale Customer ) after disconnecting electricity 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
79 Public Guiide : Reconnecting electricity ( Rural Areas ) after disconnecting electricity ( Working hours/After Working Hours ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
80 Public Guiide : Reconnecting electricity ( Urban Areas ) after disconnecting electricity ( Working hours/After Working Hours ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
81 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 4.กฟจ.ปน. 
82 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ารับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 4.กฟจ.ปน. 
83 คู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้า ( Front Office ) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา-2019 ( COVID-19) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
84 มาตรฐานคุณภาพบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
85 คู่มือสำหรับประชาชน : 13 กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด : ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ( ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
86 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ารับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 11  
87 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 11  
88 คู่มือประชาชน (ภาษาอังกฤษ 12 เล่ม) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
89 คู่มือประชาชน (ภาษาอังกฤษ 12 เล่ม) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
90 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 11  
91 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ารับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 11  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 8  

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 9  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
2 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 10  
3 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 10  
4 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 10  
5 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 10  
6 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 10  
7 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 10  
8 ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภารคที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือตำแหน่ง 10  
9 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรณหตึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 10  
10 การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 10  
11 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 10  
12 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 10  
13 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 10  
14 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 10  
15 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 10  
16 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 10  
17 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 10  
18 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 10  
19 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 10  
20 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 10  
21 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 10  
22 การะประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 10  
23 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2558 และ 3/2558 10  
24 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2558 10  
25 การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เรื่องขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 10  
26 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2559 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10  
27มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 58 วาระ 5.7 10  
28 มติคณะกรรมการ กฟภ.รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2559 และ 9/2559 วาระที่ 6.3 10  
29มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแลความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2559 วาระที่ 6.4 10  
30มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 6.5 10  
31มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานผลการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2559 วาระที่ 6.6 10  
32มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2/2559 วาระที่ 6.7 10  
33 มติคณะกรรมการ กฟภ. รายงานผลกการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่ ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ วาระที่ 6.8 10  
34 มติคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตุของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้ต่างประเทศและการดำเนินการกรณีค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและไม่ปฎิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของจังหวัดเมียวดีฯ วาระที่ 6.9 10  
35มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ผลเดือน ก.ค.2559 วาระที่ 6.10 10  
36มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภมิภาค ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-2 วาระที่ 6.11 10  
37มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 วาระ 6.14 10  
38 มติคณะกรรมการ รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร วาระที่ 6.18 10  
39 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2559 10  
40 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 5.2 - 5.8 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2559 10  
41 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลง ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค.2559 10  
42 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณประจปำปี 2560 ของ กฟภ. 10  
43 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ.ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค.-30 ก.ย.2559) 10  
44 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.15 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค.2559 10  
45 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 10  
46 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.19 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 10  
47 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค.-กย.2559) 10  
48 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5-6.1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 10  
49 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 10  
50มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค.2559 10  
51 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค.2560 10  
52 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 10  
53 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3 วาระที่ 5.8 เรื่องขออนุมัติเพิ่มการมอบอำนาจการใช้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1-4 10  
54 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 3 วาระที่ 6.10 เรื่อง รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ก.พ.2560 10  
55 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 6.8 เรื่องรายงานความคื บหน้าตามนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มี.ค.2560 10  
56 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 10  
57 ขอความเห็นชอบในการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหนับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 10  
58 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษกิจพิเศา ระยะแรก (6 พื้นที่) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 10  
59 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 10  
60มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 10  
61มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 10  
62มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.ไตรมาสที่ 1/2560 10  
63 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 10  
64มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 10  
65มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 10  
66 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่่องสอน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 10  
67มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 3/2560 10  
68มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 10  
69มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ก.พ.2560 10  
70 ขอปรับเงินเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 10  
71มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 10  
72 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมื่องใหญ่ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 10  
73 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2560 ลว.19 กค.2560 วาระที่ 6.2 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ก.ค.2560 10  
74 มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 (ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม) 10  
75 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ตุลาคม 2560 (ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม) 10  
76 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม) 10  
77 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 ตุลาคม 2560 (ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม) 10  
78 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม) 10  
79 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ-สังคม) 10  
80 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 10  
81 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 10  
82 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 10  
83 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 10  
84 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็น่คอม อินเตอร์เนชั่นเนลจำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล 10  
85 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 1/2561 ลว.25 ม.ค.2561 10  
86 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 10  
87 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 10  
88 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 10  
89 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 2/2561 ลว.22 ก.พ.2561 10  
90 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 10  
91 ข้อสั่งการของ ผวก.ในการประชุม บส.ครั้งที่ 3/2561 ลว.19 มี.ค.2561 10  
92 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 10  
93 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 10  
94 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 10  
95 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 4/2561 ลว.30 เม.ย.2561 10  
96 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 10  
97 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 5/2561 ลว.18 พ.ค.2561 10  
98 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10  
99 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 10  
100 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 10  
101 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 10  
102 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 10  
103 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 6/2561 ลว.26 มิ.ย.2561 10  
104 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 10  
105 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 10  
106 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 10  
107 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 7/2561 ลว.26 ก.ค.2561 10  
108 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 8/2561 ลว.27 ส.ค.2561 10  
109 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 10  
110 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 10  
111 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561 10  
112 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 9/2561 ลว.18 ก.ย.2561 10  
113 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 10/2561 ลว.26 ต.ค.2561 10  
114 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
115 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
116 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
117 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
118 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
119 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
120 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.11 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
121 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10  
122 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 10  
123 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.1.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 10  
124 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 10  
125 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 6.1.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 10  
126 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
127 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
128 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
129 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
130 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
131 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
132 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
133 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.1 รายงานการจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2560 และนำส่งรายได้แผ่นดิน 10  
134 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
135 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
136 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.7 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 10  
137 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 10  
138 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 10  
139 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 10  
140 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.9 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 10  
141 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.11 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 10  
142 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 วาระ 5.3.10 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2561 10  
143 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.12 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 10  
144 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.13 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 10  
145 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.14 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 10  
146 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 11/2561 ลว.19 พ.ย.2561 10  
147 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 10  
148 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 10  
149 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2561 ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ 10  
150 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 10  
151 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562 10  
152 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 10  
153 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 1/2562 ลว.16 ม.ค.2562 10  
154 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 10  
155 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 10  
156 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.9 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 10  
157 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.10 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 10  
158 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 6.2.2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 10  
159 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2562 10  
160 ข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุม บส.ครั้งที่ 3/2562 ลว.22 ก.พ.2562 10  
161 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 10  
162 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 10  
163 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 10  
164 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 10  
165 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure:AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 10  
166 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10  
167 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่....) พ.ศ..... 10  
168 โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) 10  
169 มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 10  
170 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่องขอกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2562 10  
171 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ (เกาะพระทอง จังหวัดพังงา) 10  
172 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องชี้แจงการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้าตามคำสั่ง กฟภ.ที่ อ.5/2562 10  
173 มติคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้ตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 10  
174 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย, กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 10  
175 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 เรื่องข้อเสนอของ สร.กฟภ.เรื่องการลาหยุดพักผ่อนประจำปี 10  
176 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 และครั้งที 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 10  
177 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10  
178 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ...(พ.ศ.....) ออกตามความในประมวบรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 10  
179 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างกฎกระทรวง กำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ...... 10  
180 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 10  
181 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนปฎิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พศ.2563-2565) และแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 10  
182 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10  
183 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้วและกระตุ้นเศรษฐกิจ 10  
184 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 10  
185 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 10  
186 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 3/2563 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 10  
187 มติคณะกรรมการ PEA เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) 10  
188 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดวัน Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ (13-15 เมษายน 2563) 10  
189 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรื่องละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ,วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 10  
190 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10  
191 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอทบทวนอัตราตามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10  
192 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10  
193ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ครั้งที่ 11/2562 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
194 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
195 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2563 10  
196 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) และครั้งที่ 3/2563 มื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 10  
197 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ.จำนวน 7 เรื่อง) 10  
198 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
199 มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 3/2563 มื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 (มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. จำนวน 9 เรื่อง) 10  
200 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
201 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
202 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ( Microgrid ) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฏ์ธานี 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
203 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
204 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
205 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
206 ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 11-2563 วาระเกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
207 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
208 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
209 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
210 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
211 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
212 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2564 วาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟภ. จำนวน 11 เรื่อง 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
213 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
214 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
215 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
216 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
217 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
218 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
219 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
220 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
221 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
222 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
223 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
224 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
225 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
226 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน ( เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564 ) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
227 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
228 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
229 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
230 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
231 แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
232 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
233 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
234 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
235 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
236 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
237 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
238 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
239มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2564 ( ไม่มีเรื่องประชาสัมพันธ์ ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
240 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
241 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
242 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
243 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
244 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 10/2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
245 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
246 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
247 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
248 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
249 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
250 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
251 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
252 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
253 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
254 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
255 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
256 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
257 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
258 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
259 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
260 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
261 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
262 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
263 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
264 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
265 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
266 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2565 และข้อสั่งการผ ผวก. (วาระ 7.1.3) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
267 มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
268 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2565 1.สำนักนายกรัฐมนตรี 
269 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เลขที่ ปน.4414/60 ลว.7 พ.ย.2560 11  
2 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
3 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (งานงดจ่ายไฟกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พื้นที่ A-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
4 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดประหยัดพลังงาน LED ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
5 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอดประหยัดพลังงาน LED ณ มัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
6 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดเหล็ก ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
7 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
8 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
9ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา 11  
10 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คฟม.2 (3000) จำนวน 7 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล. หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟภ.จ.ปัตตานี ด้วยวฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล.หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟจ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 11  
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 11  
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 11  
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 11  
5 สรุปผลการสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เมย.2559 11  
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 11  
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 11  
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 11  
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 11  
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 11  
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 11  
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 11  
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 11  
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 11  
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 11  
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 11  
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 11  
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 11  
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 11  
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 11  
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 11  
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 11  
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 11  
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 11  
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 11  
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 11  
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 11  
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 11  
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 11  
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 11  
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 11  
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 11  
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 11  
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 11  
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 11  
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11  
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 11  
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 11  
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 11  
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 11  
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 11  
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 11  
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 11  
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 11  
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 11  
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 11  
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 11  
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 11  
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 11  
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มกราคม 2563 11  
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 11  
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11  
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25631111 11  
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11  
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มีนาคม 2563 11  
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 11  
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน เมษายน 2563 11  
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 11  
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 11  
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 11  
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 11  
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 11  
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11  
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11  
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 11  
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 11  
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กันยายน 2563 11  
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 11  
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 11  
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 11  
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 11  
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 11  
73สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 11  
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 11  
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มกราคม 2564 11  
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 11  
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 11  
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 11  
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มีนาคม 2564 11  
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 11  
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน เมษายน 2564 11  
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 11  
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11  
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11  
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ฉบับแก้ไข) 11  
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 11  
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 11  
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 11  
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 11  
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 11  
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 11  
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กันยายน 2564 11  
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 11  
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 11  
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 11  
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 11  
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 11  
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 11  
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 11  
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มกราคม 2565 11  
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 11  
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 11  
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 11  
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มีนาคม 2565 11  
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 11  
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน เมษายน 2565 11  
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 11  
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 11  
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 11  
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 11  
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 11  
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 11  
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 11  
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 11  
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 11  
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน กันยายน 2565 11  
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 11  
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 11  
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 11  
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 11  
121 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 11  
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 11  
123 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขออนุมัติดำเนินการโครงการ "ตัดต่อควบคุมประหยัดพลังงานไฟฟ้า" 11  
2 ขออนุมัติดำเนินการโครงการ "EM ฟื้นฟูน้ำเสียเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" 11  
3 การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System:PLMS) และระบบในการประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11  
4 แจ้งการปรับปรุงระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System:PLMS) และระบบในการประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 6 (6.4) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 12  
2 ข้อ 3 (1) โครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ (20 พ.ย.2541) 12  
3 ข้อ 6(4) รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตาม 12  
4 ข้อ 6 (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 12  
5 ข้อ 6 (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 12  
6 ข้อ 6 (1) เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการและหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการประจำปี 2559 12  
7 ข้อ 6 (1) ปรับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ประจำปี 2559 12  
8 ข้อ 6 (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 12  
9 ข้อ 3 (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 12  
10 ข้อ 5 (5.6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 12  
11 ข้อ 5 (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 12  
12 ข้อ 5 (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 12  
13 ข้อ 5 (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 12  
14 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
15 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
16 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
17 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
18 ข้อ 2 (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 12  
19 ข่้อ 5 (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
20 ข้อ 2 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง 12  
21 ข้อ 4 (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 12  
22 ข่้อ 5 (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 12  
23 ข้อ 2(6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส ที่ 1/2560 ของ กฟจ.ปัตตานี 12  
24 ข้อ 4 (3) รายงานการใช้งบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 12  
25 ข่้อ 5 (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 12  
26 ข้อ 4 (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 12  
27 ข้อ 2(6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส ที่ 2/2560 ของ กฟจ.ปัตตานี 12  
28 ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 12  
29 ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 12  
30 ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 12  
31 ข้อ 2 (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 12  
32 ข้อ 2 (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก 12  
33 ข้อ 2 (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก 12  
34 ข้อ 2(4) ประเมินความพึงพอใจ Smile Box ในรอบเดือน ม.ค.- มิ.ย.2560 ของ กฟจ.ปัตตานี 12  
35 ข้อ 2 (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 12  
36 ข้อ 2 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 12  
37 ข้อ 2 (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 12  
38 ข้อ 2 (2) เอกสารและคู่มือการปฎิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 12  
39 ข้อ 1 (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 12  
40 ข้อ 1 (8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 12  
41 ข้อ (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
42 ข้อ (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
43 ข้อ (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
44 ข้อ (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
45 ข้อ (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
46 ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
47 ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
48 ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
49 ข้อ 1 (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 12  
50ข้อ 1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) 12  
51ข้อ 1 (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 12  
52ข้อ 1 (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา 12  
53 ข้อ 1 (2) แผนการจัดหาพัสดุ 12  
54 ข้อ 1 (2) แผนการจัดหาพัสดุ 12  
55 ข้อ 1 (2) แผนการจัดหาพัสดุ 12  
56 ข้อ 1 (2) แผนการจัดหาพัสดุ 12  
57 ข้อ 1 (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 12  
58ข้อ 1 ให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 12  
59 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 12  
60 ข้อ 5 (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
61 ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี (กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2560) 12  
62ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 12  
63 ข้อ 3 (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 12  
64 ข้อ 3 (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 12  
65 ข้อ 2(6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส ที่ 3/2560 ของ กฟจ.ปัตตานี 12  
66 ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 12  
67 ข้อ 2(6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาส ที่ 4/2560 ของ กฟจ.ปัตตานี 12  
68 ข้อ 3 (1) โครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ (20 พ.ย.2541) 12  
69 ข้อ 3 (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี (กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2561) 12  
70 ข้อ 2(4) ประเมินความพึงพอใจ Smile Box ในรอบเดือน ก.ค.- ธ.ค.2560 ของ กฟจ.ปัตตานี 12  
71 ข้อ 5 (5.6) การติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลกรรายบุคคล (แผน IDP) สำหรับพนักงานระดับ 3-10 และตำแหน่งเทียบเท่าที่จัดทำแผน IDP 12  
72ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้ 12  
73ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 12  
74 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
75 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
76 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
77 ข้อ 5 (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร 12  
78 ข้อ 2(2.7) รายงาน ประจำปี 2560 12  
79 ข้อ 3 (3.6) รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1/2561 12  
80 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2561 12  
81 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2561 12  
82 ข้อ 3 (3.6) รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2/2561 12  
83 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3/2561 12  
84 ข้อ 3 (3.6) รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3/2561 12  
85ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงานดังนี้ 12  
86 ข้อ 5 (5.4) ตารางการลงโทษท้ายข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 12  
87 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 4/2561 12  
88 ข้อ 3 (3.6) รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4/2561 12  
89 ข้อ 3 (3.5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 12  
90 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 1/2561 12  
91 ข้อ 2(2.5) การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการะบวนจัดการข้อร้องเรียนของ PEA ปี 2558 12  
92 ข้อ 2(2.5) คู่มือศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 12  
93 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2562 12  
94 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 2/2561 12  
95 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 3/2561 12  
96 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 4/2561 12  
97 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 12  
98 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2561 12  
99 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2561 12  
100 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2561 12  
101 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 12  
102 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12  
103 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 12  
104ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 12  
105 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 12  
106 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2561 12  
107 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 12  
108 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 12  
109 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 12  
110 ข้อ 5 (5.5) นำส่งอนุมัติช่วงเปอร์เซนต์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 (1 มกราคม 2563) 12  
111 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2562 12  
112 ข้อ 2(2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 12  
113 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2562 12  
114 ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน เมษายน 2562 12  
115 ข้อ 6 (6.4) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 12  
116 ข้อ 6 (6.4) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 12  
117 ข้อ 6 (6.4) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 12  
118 ข้อ 6 (6.4) รายงานประจำปี 2560 12  
119 ข้อ 6 (6.4) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 12  
120 ข้อ 2(2.2) คู่มือการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) 12  
121 ข้อ 2(2.2) คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 12  
122 ข้อ 2(2.2) คู่มือการปฎิบัติงาน ของบุคลากรภายใต้ระเบียบข้อบังคับ 12  
123 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่ง พ.ศ.2560 12  
124 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการฝึกอบรมสัมนา พ.ศ.2560 12  
125 ข้อ 3 (3.5) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 12  
126 ข้อ 3 (3.5) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ Paperless Meeting System (PLMS) สำหรับผู้ใช้งาน 12  
127 ข้อ 3 (3.5) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการบริการข้อมูล ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 12  
128 ข้อ 3 (3.5) คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านทาง Website 12  
129 ข้อ 3 (3.5) คู่มือปฏิบัติงาน E-50BIS System ระบบจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Version 001 12  
130ข้อ 3 (3.5) คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรา 9(4) 12  
131 ข้อ 3 (3.5) แนวทางปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." เดือนมีนาคม 2561 12  
132 ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 12  
133 ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 12  
134 ข้อ 4 (4.5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 12  
135 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ. กันยายน 2561 12  
136 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ. ธันวาคม 2561 12  
137 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ. มิถุนายน 2561 12  
138 ข้อ 6 (6.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ. มีนาคม 2561 12  
139 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 12  
140 ข้อ 1(1.1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 12  
141 ข้อ 1(1.1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2547 12  
142 ข้อ 1(1.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนผู้มิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 12  
143 ข้อ 1(1.2) รายงานแผนการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2561 12  
144 ข้อ 1(1.2) รายงานแผนการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2562 12  
145ข้อ 1(1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา (กฟจ.ปน.) 12  
146ข้อ 1(1.4) ผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละโครงการหรือรายการ (กฟจ.ปน.) 12  
147ข้อ 1(1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) 12  
148 ข้อ 1(1.6) รายงานผลการปฎิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1/2561 12  
149 ข้อ 1(1.6) รายงานผลการปฎิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2/2561 12  
150 ข้อ 1(1.6) รายงานผลการปฎิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3/2561 12  
151 ข้อ 1(1.6) รายงานผลการปฎิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4/2561 12  
152 ข้อ 1(1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 12  
153 ข้อ 1(1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 12  
154 ข้อ 1(1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2561 12  
155 ข้อ 1(1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2561 12  
156 ข้อ 1(1.7) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 12  
157 ข้อ 1(1.7) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 12  
158 ข้อ 1(1.8) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 12  
159 ข้อ 1(1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 12  
160 ข้อ 1(1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 12  
161 ข้อ 1(1.8) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 12  
162 ข้อ 1(1.8) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 12  
163 ข้อ 2(2.1) การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 12  
164 ข้อ 2(2.1) คู่มือปฎิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ 12  
165 ข้อ 2(2.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2552 12  
166 ข้อ 3 (3.4) แจ้งเวียนข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ 9) การจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 12  
167 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนการศึกษา การลาไปศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2561 12  
168 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปรับวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงาน พ.ศ.2561 12  
169 ข้อ 3 (3.5) คู่มือการใช้งานระบบติดตามสถานะพัสดุ (Smart Material Monitoring System) 12  
170 ข้อ 3 (3.5) คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการประเมินผลและการจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน ระดับองค์กร 12  
171 ข้อ 4 (4.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.กันยายน 2561 12  
172 ข้อ 4 (4.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.มิถุนายน 2561 12  
173 ข้อ 4 (4.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.มีนาคม 2561 12  
174 ข้อ 4 (4.3) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 12  
175 ข้อ 4 (4.3) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 12  
176 ข้อ 4 (4.3) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 12  
177 ข้อ 4 (4.3) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการโดยผู้สอบบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 12  
178 ข้อ 4 (4.3) รายงานผลการใช้จ่ายงบจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 12  
179 ข้อ 4 (4.4) นำส่งข้อสังเกตข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/22562 12  
180 ข้อ 4 (4.4) นำส่งข้อสังเกตข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 12/22561 12  
181 ข้อ 4 (4.5) งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 12  
182 ข้อ 4 (4.5) รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 12  
183 ข้อ 5 (5.1) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฎิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 12  
184 ข้อ 5 (5.1) หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหา เอกาสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 12  
185 ข้อ 5 (5.1) หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหา เอกาสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง (คุณวุฒิปริญญาตรี) 12  
186 ข้อ 5 (5.1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
187 ข้อ 5 (5.1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
188 ข้อ 5 (5.3) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560 12  
189 ข้อ 5 (5.3) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
190 ข้อ 5 (5.4) การลงโทษลดเงินเดือนและตัดเงินเดือนพนักงาน 12  
191 ข้อ 5 (5.4) รวมบทลงโทษทางวินัย 12  
192 ข้อ 5 (5.4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 12  
193 ข้อ 6 (6.2) สรุปข้อตรวจพบ ไตรมาส 1/2561 กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบสำนักงตรวจสอบภายใน 12  
194 ข้อ 6 (6.3) รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ.ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 12  
195 ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2561 12  
196 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่ง พ.ศ.2562 12  
197 ข้อ 4 (4.1) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.กันยายน 2561 12  
198 ข้อ 4 (4.1) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.มิถุนายน 2561 12  
199 ข้อ 4 (4.1) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.มีนาคม 2561 12  
200ข้อ 4 (4.1) แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี 2562 12  
201 ข้อ 4 (4.2) มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ปี 2562 12  
202 ข้อ 4 (4.2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ 12  
203 ข้อ 4 (4.3) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.ธันวาคม 2561 12  
204 ข้อ 6 (6.2) สรุปข้อตรวจพบ ไตรมาส 2/2561 กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบสำนักงตรวจสอบภายใน 12  
205 ข้อ 3 (3.1) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 12  
206 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์ กฟภ. 12  
207 ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2562 12  
208 ข้อ 4 (4.1) ข้อมูลสำคัญ กฟภ.ธันวาคม 2561 12  
209 ข้อ 5 (5.2) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งลูกจ้าง กฟภ.สัญญาจ้าง 2 ปี (ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างช่าง และลูกจ้างช่าง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า)กร 12  
210 ข้อ 6 (6.1) ขอนำส่งอนุมัติ ผวก.ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฎิบัติงาน 12  
211 ข้อ 6 (6.1) ข้อมูลการใช้กระดาษ หน่วยงานในสังกัด กฟต.3 ประจำปี 2561 12  
212 ข้อ 6 (6.1) ติดตามผลการใช้กระดาษ ประจำปี 2562 สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 12  
213 ข้อ 6 (6.2) สรุปข้อตรวจพบ ไตรมาส 3/2561 กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบสำนักงตรวจสอบภายใน 12  
214 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 12  
215 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรับสมัตรสอบคัดเลือกบุคลากรจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ.เป็นพนักงาน ประจำปี 2561 12  
216 ข้อ 4 (4.1) นำส่งข้อสังเกตข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 12  
217 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ 12  
218 ข้อ 5 (5.2) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12  
219 ข้อ 4 (4.1) นำส่งข้อสังเกตข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 12  
220 ข้อ 5 (5.2) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกากกลุ่มบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฎิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 - คุณวุติปริญญาตรี 12  
221 ข้อ 5 (5.2) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกากกลุ่มบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฎิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 - คุณวุติประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง (ปวส.) 12  
222 ข้อ 5 (5.2) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกากกลุ่มบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฎิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 12  
223 ข้อ 3 (3.4) แจ้งเวียนระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ตราสัญญลักษณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2562 12  
224 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2562 12  
225 ข้อ 3 (3.5) คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 12  
226 ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติการ การไฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ปี 2563 12  
227ข้อ 1(1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา (กฟจ.ปน.) 13  
228ข้อ 1(1.4) ผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละโครงการหรือรายการ (กฟจ.ปน.) 12  
229ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (1.ด้าน Goal) 12  
230ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (2.ด้าน Customer ) 12  
231ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (3.ด้าน Internal Process) 12  
232ข้อ 3 (3.3) แผนปฎิบัติ กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (4.ด้าน Learning &Growth) 12  
233ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.กฟจ.ปน. 
234ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 6.ผบค.ปน. 
235ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 6.ผบค.ปน. 
236ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กันยายน 2562 6.ผบค.ปน. 
237ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 6.ผบค.ปน. 
238ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2562 6.ผบค.ปน. 
239ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6.ผบค.ปน. 
240ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 6.ผบค.ปน. 
241ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 6.ผบค.ปน. 
242ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2563 6.ผบค.ปน. 
243ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2563 6.ผบค.ปน. 
244 ข้อ 1 (1.2) แผนการจัดหาพัสดุรอง กฟต.3 ประจำปี 2563 12  
245 ข้อ 3 (3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างและการทำงานของผู้มีศักยภาพสูง พ.ศ.2563 15  
246ข้อ 1(1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) 12  
247ข้อ 2 (2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟจ.ปัตตานี ประจำเดือน เมษายน 2563 6.ผบค.ปน. 
248ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของ กฟจ.ปัตตานี (1.ด้าน Goal)ไตรมาสที่ 1/2563 12  
249ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของ กฟจ.ปัตตานี (2.ด้าน Customer)ไตรมาสที่ 1/2563 12  
250ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของ กฟจ.ปัตตานี (3.ด้าน Internal Process)ไตรมาสที่ 1/2563 12  
251ข้อ 3 (3.6) รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของ กฟจ.ปัตตานี (4.ด้าน Learning&Growth)ไตรมาสที่ 1/2563 12  
252 การสรรหาเเละคัดเลือกพนักงานจากบุคลากรกลุ่มลูกตจ้างดีเด่น (Fast Track) เเละลูกจ้างในกลุ่มตำเเหน่งผู้ช่วยขช่าง ประจำปี 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
253 ขอนำส่งประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์ (รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สัญญาจ้าง2 ปี) 11  
254 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 11  
255 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 11  

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟภ.จ.ปัตตานี ประจำปี 2559 (เลขที่ จ.ปน.237/2558) 5.ผบห.ปน. 
2 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน กฟภ.จ.ปัตตานี ประจำปี 2559 (เลขที่ จ.246/2558) 5.ผบห.ปน. 
3 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560 (เลขที่ จ.ปน.218/2559) 5.ผบห.ปน. 
4 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2560 (เลขที่ จ.ปน.231/2559) 5.ผบห.ปน. 
5 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เลขที่ จ.ปน.002/2560 ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ในเขต-นอกเขตเทศบาลเมืองปัตตานี (พื้นที่ A) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี 5.ผบห.ปน. 
6 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เลขที่ 003/2560 ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ ในเขต-นอกเขตเทศบาลเมืองปัตตานี (พื้นที่ B) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี 5.ผบห.ปน. 
7 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เลขที่ จ.ปน.004/2560 ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ยะหริ่ง 5.ผบห.ปน. 
8 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เลขที่ 005/2560 ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี 5.ผบห.ปน. 
9 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.ปน.067/2560 (นายซาการียา เจะบาเฮง) 5.ผบห.ปน. 
10 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ จ.ปน.099/2560 (นายดุลรอซะ มะแซ) 5.ผบห.ปน. 
11 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2561 (เลขที่ จ.ปน.135/2560) 5.ผบห.ปน. 
12 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (ที่ จ.ปน.136/2560 นายมูหมัดอัมรัน วาจิ) 5.ผบห.ปน. 
13 สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2561 
14 สัญญาจ้างเหมาปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ในพื้นที่ อ.ยะรัง กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2561 (ที่ จ.ปน.003/2561 ลว.23 ม.ค.2561) 5.ผบห.ปน. 
15 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2562 
16ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
17 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ยะรัง ประจำปี 2563 (เลขที่ จ.ปน.215/2562) 5.ผบห.ปน. 
18 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ยะหริ่ง ประจำปี 2563 (เลขที่ จ.ปน.213/2562) 5.ผบห.ปน. 
19 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (เลขที่ จ.ปน.212/2562) 5.ผบห.ปน. 
20 สัญญาจ้างทำความสะอาด สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (เลขที่ จ.ปน.171/2563) 11  
21 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 ตามสัญญาเลขที่ จ.ปน.190/2563 11  
22 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี ประจำปี 2564 (เลขที่ จ.ปน.178/2563) 11  
23 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้่งเพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ภายในเขตรับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดป้ตตานี ประจำปี 2564 (ตามสัญญาเลขที่ จ.ปน.175/2563) 11  
24 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้งเพิ่มขนาด ย้ายสับเปลี่ยน ถอนคืน ภายเขตรับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี (พื้นที่อำเภอยะรัง) ตามสัญญาเลขที่ จ.ปน.167/2563 11  
25 สัญญาจ้างบริการความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 (ที่ จ.ปน.203/2565) 11  
26 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 (ที่ จ.ปน.204/2565) 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 13  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-BD/ปน.052/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พืื้นที่ A-F ของ กฟภ.จ.ปัตตานี 13  
2 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 เลขที่ E-BD/ปน.064/2561 ลว.27 พ.ย.61 13  
3 ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-DB/ปน.064/2561 ลว.27 พ.ย.2561 13  
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พื้นที่ A-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ปน.-052/2561 13  
5 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2562 (e-bidding) สัญญาเลขที่ จ.ปน.180/2561 ลว.26 ธันวาคม 2561 13  
6 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พืื้นที่ A-F ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ E-BD/ปน.052/2561  13  
7 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ลว.18 พ.ย.2562 13  
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคล งานรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลว.28 พ.ย.2562 13  
9 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ลว.29 พ.ย.2562 13  
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ปน.001/2562 ลว.29 พ.ย.2562 13  
11 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กฟจ.ปัตตานี ประจำปี 2563 (e-bidding) สัญญาเลขที่ จ.ปน.208/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562 13  
12 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พืื้นที่ B ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ จ.ปน.223/2562  13  
13 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พืื้นที่ D ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ จ.ปน.225/2562  13  
14 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พืื้นที่ A ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ จ.ปน.222/2562  13  
15 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พืื้นที่ C และ G ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ จ.ปน.224/2562  13  
16 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พืื้นที่ F ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ จ.ปน.227/2562  13  
17 ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 277 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 277 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ปน.007/2563 ลว.17 ม.ค.2563 13  
19 สัญญาซื้อขาย คอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มม. จำนวน 277 ท่อน ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ ซ.ปน.018/2563  
20 ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟจ.ปน.032/2563 ลว.8 เม.ย.2563 13  
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ กฟจ.ปน.032/2563 ลว.8 เม.ย.2563 13  
22 สัญญาซื้อขาย คอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 8 รายการ ของ กฟภ.จ.ปัตตานี (e-bidding) เลขที่ ซ.ปน.067/2563  13  
23 ประกาศ จ้างเหมานิติบุคคลรักษางานด้านความปลอดภัย ที่ สำนักงานการไฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 4.กฟจ.ปน. 
24 ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System:INSx) ประจำปี 2564 4.กฟจ.ปน. 
25 ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมานิติบุคคลรักษางานด้านความปลอดภัย ที่ สำนักงานการไฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 4.กฟจ.ปน. 
26 ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System:INSx) ประจำปี 2564 4.กฟจ.ปน. 
27 สัญญา จ้างเหมานิติบุคคลรักษางานด้านความปลอดภัย ที่ สำนักงานการไฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 4.กฟจ.ปน. 
28 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คฟม.2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภุาคจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11  
29 ประกาศ จ้างเหมานิติบุคคลรักษางานด้านความปลอดภัย ที่ สำนักงานการไฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 11  
30 ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมานิติบุคคลรักษางานด้านความปลอดภัย ที่ สำนักงานการไฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 11  
31 สัญญา จ้างเหมานิติบุคคลรักษางานด้านความปลอดภัย ที่ สำนักงานการไฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 11  
32 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คฟม.2 (3000) จำนวน 7 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
33 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาด ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 11  
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลี่ยน ถอนคืน ภายในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 11  
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง เพิ่มขนาด ย้าย สับเปลึ่ยน ถอนคืน ภายในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี (พื้นที่อำเภอยะรัง) ประจำปี 2565 11  
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คฟม.2 (.3000) จำนวน 7 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  
37 สัญญาจ้างทำความสะอาด ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 11  
38 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอยะหริ่ง ประจำปี 2565 11  
39 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอยะรัง 11  
40 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอคปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 ตามสัญญาจ้าง จ.ปน.150/2564 ลว.29 พ.ย.64 11  
41 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอคปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 ตามสัญญาจ้าง จ.ปน.162/2564 ลว.17ธ.ค.64 11  
42 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซืัออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ 11  
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ขนาด 2x20 วัตต์ (1-07-001-0401) จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ 11  
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล.หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟจ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11  
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานเทลาน ค.ส.ล.หลังคาคลุมโรงเก็บพัสดุ กฟจ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11  
47 สัญญาจ้างทำความสะอาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 11  
48 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ 13