พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเสา คอร. ขนาด 12 เมตร งบ ผชฟ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0030 ลว. 11 มี.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 18) 
2 ผลการพิจารณาการจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ งบ ผชฟ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0019 ลว.13 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 11) 
3 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ : เสาตอม่อ คอร. 0.41x0.41x5.5 ม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ บริษัททมอแลนด์คอนกรีต จำกัด ใบสั่งซื้อ 3001465828 ลว. 2 ต.ค. 2561 (ตามแบบ สขร. วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ต.ค.2561 ลำดับที่ 37) กฟฟ.บร. 
4ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ CT,VT ครั้งที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรีไซซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0065 ลว. 25 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 17) ที่ 1 ี่ 10  
5 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ คอนกรีตสำหรับงาน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0014 ลว. 16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 24) ที่ 2 ี่ 10  
6 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ โคมไฟ LED งานงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท นิวตรอน เพาเวอร์ อิเลคทริค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0017 ลว. 27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 27) ที่ 2 ี่ 10  
7 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คขก. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0014 ลว. 21 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 25) ที่ 2 ี่ 10  
8 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิค คอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0013 ลว. 16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 23) ที่ 2 ี่ 10  
9 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ พัสดุขาดแคลน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สมทรงฯ, บ.ประเสริฐศรีฯ, หจก.บุรีรัมย์โชคชัยฯ,บ.นิวตรอนฯ,บ.ซิสเต็มฯเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0011 ลว. 9 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 21) ที่ 2 ี่ 10  
10ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ พัสดุหลัก สำรองคลัง งบผู้Safety Stockผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบ.สมทรง อิเลคทริค จำกัด,บ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0028 ลว. 25 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 1) ที่ 1 ี่ 10  
11 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ พัสดุหลัก สำรองคลัง งบผู้Safety Stockผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอ เอ อีเลคทริไล เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0003 ลว. 16 ม.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 18 ) ที่ 1 ี่ 10  
12 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ พัสดุหลัก สำรองคลัง งบผู้Safety Stockผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0002 ลว. 16 ม.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 17 ) ที่ 1 ี่ 10  
13 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ พัสดุหลัก สำรองคลัง งบผู้Safety Stockผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0002 ลว. 16 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 8 ) ที่ 1 ี่ 10  
14 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ พัสดุหลัก สำรองคลัง งบผู้Safety Stockผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0071 ลว. 8 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 5 ) ที่ 1 ี่ 10  
15 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ สำรองคลัง Safety Stockผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ธนัตพรการค้า จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0016 ลว. 27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 26) ที่ 2 ี่ 10  
16 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ เสา คอร.9 งบผู้โครงการ คฟม. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีเทคนิค คอนกรีต เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0023 ลว. 17 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 16) ที่ 1 ี่ 10  
17 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ หม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 22 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 18) ที่ 1 ี่ 10  
18 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ หม้อแลง งบSafety Stock ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0012 ลว. 6 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 3) ที่ 1 ี่ 10  
19 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อกระดาษม้วนลายน้ำ กฟภ.สีฟ้า ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท เพอร์เฟคอินเตอร์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.(บห.)1786/2560 ลว. 20 ก.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2560 ลำดับที่ 36) ผบห.บร. 
20 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อกระดาษลายน้ำ กฟภ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท 1. บริษัท โปร ไอ.ที. ลิ้งค์ จำกัด เลขที่ 3001282975 ลว. 11 พ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 4) ผคล.บร. 
21 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีต งบโครงการ คปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0006 ลว. 20 ม.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 11) ที่ 1 ี่ 10  
22 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.(บห.)1575/2560 ลว.27 มิ.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน ก.ค. 2560 ลำดับที่ 53) ผบห.บร. 
23 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.(คล.)0029 ลว. 25 พ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 23) ผคล.บร. 
24 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตผู้ใช้ไฟ ปี 2559 และ 2560 กฟจ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท 1. บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ 3001282397 ลว. 9 พ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 3) ผคล.บร. 
25 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตสำหรับงาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 และปี 2560 กฟจ.บร.ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ 3001286406 ลว. 22 พ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 6) ผคล.บร. 
26 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อชุดโคมไฟถนน LED กฟจ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท บริษัท พรีไซซ อีเลคตริคฯ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.(คล.)0027 ลว. 15 พ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 22) ผคล.บร. 
27 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุ สำรองคลัง Safety Stock กฟจ.บร.ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท 1. บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด เลขที่ 3001284058 ลว. 16 พ.ค. 2560(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 5) ผคล.บร. 
28 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 24 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 8) ที่ 1 ี่ 10  
29ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบคชฟ.3 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบ.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0040 ลว. 26 มี.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 16) ที่ 1 ี่ 10  
30 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบคปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอ เอ ฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0056 ลว. 7 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 3) ที่ 1 ี่ 10  
31 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบคฟม. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ปรเสริฐศรีฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0047 ลว. 23 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 20) ที่ 1 ี่ 10  
32ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบคสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0038 ลว. 25 มี.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 14) ที่ 1 ี่ 10  
33 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบ.วี อาร์ ซัพพลายแอนด์จิเนียริ่ง เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0021 ลว. 17 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 23) ที่ 1 ี่ 10  
34 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล. 0055 ลว. 7 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค 2558 ลำดับที่ 6) ที่ 1 ี่ 10  
35 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ประเสริฐศรีเอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0013 ลว. 6 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 8) 
36 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0048 ลว. 28 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 10) ที่ 1 ี่ 10  
37ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0063 ลว. 22 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 13) ที่ 1 ี่ 10  
38 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก บริษัท ประเสริฐศรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0090 ลว. 13 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 10) ที่ 1 ี่ 10  
39 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงบ คชฟ.3 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบ.เอเออิเลคทรีไล จำกัดและ บ.ประเสริฐ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0092 ลว. 16 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 15) ที่ 1 ี่ 10  
40 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงบใช้ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัย เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0094 ลว. 20 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 18) ที่ 1 ี่ 10  
41 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0085 ลว. 8 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 7) ที่ 1 ี่ 10  
42 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานย้ายแนว(I.49)และงานงบลงทุนต่างๆ ของ กฟจ.บร. (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 7) ผคล.บร. 
43 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.(บห.)1693/2560 ลว. 13 ก.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน ส.ค. 2560 ลำดับที่ 37) ผบห.บร. 
44 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุงานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่าย กฟจ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณา คือ 1.บริษัทซิสเต็ม3จำกัด3001280051 2.หจก.รินทร์นภาคอนโทรลเซอร์วิส 3001280047 ลว. 3 พ.ค.2560(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคาประจำเดือน พ.ค.60ลำดับที 2) ผคล.บร. 
45 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้งานปรับปรุงไม้กระดาษ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอ เอฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0109 ลว. 22 ก.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 7) ที่ 1 ี่ 10  
46 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.(บห.)1807/2560 ลว. 25 ก.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2560 ลำดับที่ 35) ผบห.บร. 
47ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ งบSafety Stock ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ไฮโวลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0054 ลว. 30 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 5) ที่ 1 ี่ 10  
48 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายทองแดงขนาด 2x10 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0060 ลว.9 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 26) ที่ 2 ี่ 10  
49 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายทองแดงตีเกลลียวหุ้มฉนวน ขนาด 2x10 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0042 ลว.24 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 22) 
50 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0015 ลว. 12 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 24) ที่ 1 ี่ 10  
51 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลินและเปลือกนอก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0005 ลว. 19 ม.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 7) ที่ 1 ี่ 10  
52 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์เพื่อใช้งานปรับปรุงไม้กระดาน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอราวัณ สายไฟฯเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0066 ลว. 27 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 22) ที่ 1 ี่ 10  
53 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์เพื่อใช้งานปรับปรุงไม้กระดาษ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอราวัณฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0070 ลว. 4 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 23) ที่ 1 ี่ 10  
54ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 งบSafety Stock ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า ที่ ฉ.3 บร.คล.0026 ลว. 3 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 2) ที่ 1 ี่ 10  
55 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25,50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ธนัตพรการค้า จำกัด 2เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 3 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 4) ที่ 1 ี่ 10  
56 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25,50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ธนัตพรการค้า จำกัด 2เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 3 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 4) 
57 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0097 ลว. 27 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 2) ที่ 1 ี่ 10  
58 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0010 ลว. 3 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 2) ที่ 1 ี่ 10  
59 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร. งบ คสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีเทคนิค คอนกรีต เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0093 ลว. 20 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 14) ที่ 1 ี่ 10  
60 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร. งบคฟก. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีเทคนิคฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0114 ลว. 5 ต.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 4) ที่ 1 ี่ 10  
61 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร. งบโครงการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีเทคนิคฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0069 ลว. 2 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 5) ที่ 1 ี่ 10  
62 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีเทคนิคฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0074 ลว. 16 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 22) ที่ 1 ี่ 10  
63 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 ม. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล. 0022 ลว. 17 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 17) ที่ 1 ี่ 10  
64 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.งบคชฟ.3ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรี เทคนิค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0046 ลว. 22 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 7) ที่ 1 ี่ 10  
65 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบ คปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.มหานครโลหะกิจ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 1 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 2) ที่ 1 ี่ 10  
66ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบโครงการ คสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ซีพีเอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0064 ลว. 22 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 23) ที่ 1 ี่ 10  
67ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้าเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0095 ลว. 24 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 19) ที่ 1 ี่ 10  
68 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0098 ลว. 28 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 4) ที่ 1 ี่ 10  
69 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ซี พี เอ็นฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0017 ลว. 13 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 13) ที่ 1 ี่ 10  
70ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรีไซซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0061 ลว. 21พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 12) ที่ 1 ี่ 10  
71ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอ เอ อีเลคทรีไล จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 14 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 7) ที่ 1 ี่ 10  
72 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0025 ลว. 20 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 22) ที่ 1 ี่ 10  
73ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0060 ลว. 18 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 10) ที่ 1 ี่ 10  
74 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง 30,50 KVA Safety Stock กฟจ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด เลขที่ฉ.3 บร.คล.0007 ลว. 20 ม.ค. 58 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 255 ลำดับที่ 13) ที่ 1 ี่ 10  
75 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง 30,50 KVA ผู้ผ่านการพิจารณาคือ บริษัท เอ เอ อิเลคทรีไล จำกัด เลขที่ฉ.3 บร.คล.0099 ลว. 4 ส.ค. 58 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558ลำดับที่ 5) 
76 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบคปจ คือให้ งบผชฟ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0075 ลว. 26 ธ.ค. 2557 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 1) 
77ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบคฟม. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.มหานครฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0024 ลว. 20 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 21) ที่ 1 ี่ 10  
78 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบคสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0096 ลว. 24 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 20) ที่ 1 ี่ 10  
79 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบคสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรีไซซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0088 ลว. 9 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 4) ที่ 1 ี่ 10  
80ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบคสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอ เอ อีเลคทรีไล เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 22 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 20) ที่ 1 ี่ 10  
81ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบโครงการ คปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท หจก.มหานครโลหะกิจ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0075 ลว. 22 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 16) ที่ 1 ี่ 10  
82 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ซี พี เอ็น ฯเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0111 ลว. 28 ก.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 10) ที่ 1 ี่ 10  
83 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ซี พี เอ็นฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0042 ลว. 7 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 5) ที่ 1 ี่ 10  
84ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรี ไซซฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0016 ลว. 12 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 10) ที่ 1 ี่ 10  
85ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรีไซซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0068 ลว. 2 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 2) ที่ 1 ี่ 10  
86 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอ เอ อิเลคทรีไล เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0083 ลว. 8 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 4) ที่ 1 ี่ 10  
87 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก. บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0081 ลว. 26 มิ.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 10) ที่ 1 ี่ 10  
88ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0011 ลว. 5 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 5) ที่ 1 ี่ 10  
89ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0057 ลว. 7 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 4) ที่ 1 ี่ 10  
90 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.มหานครฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0051 ลว. 29 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 13) ที่ 1 ี่ 10  
91 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.มหานครฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0004 ลว. 19 ม.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 8) ที่ 1 ี่ 10  
92 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงสำรองคลัง Safety Stock ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท 1. บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0021 ลว. 27 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2560 ลำดับที่ 1) ผคล.บร. 
93 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบคงคลังมิเตอร์ กฟจ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ1.บริษัท ซิสเต็ม 3ฯ 2.หจก.บุรีรัมย์โชคชัยฯ 3.บ.ชีฟเทนฯ บรเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0019 ลว. 28 มิ.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค 2560 ลำดับที่ 1) ผบห.บร. 
94ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 20) 2  
95 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2558 ลำดับที่ 17) 
96 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายบุญมี อ่อสร้อย เลขที่จ.บร. 001/2558 ลว. 6 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2558 ลำดับที่ 20) ที่ 1 ี่ 10  
97 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 002/2558 ลว. 7 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2559 ลำดับที่ 21) ที่ 1 ี่ 10  
98 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 136/2558 ลว. 5 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 8 ) 2  
99 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสนง.ไปรษณีย์หนองหงส์ ม.2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคำสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.004 ลว.2 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 1) 
100 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านแคน ม.8 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 043/2559 ลว.2 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 3) กฟส.พธ. 
101 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหินตั้ง ม.10 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 096/2559 ลว.2 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 4) กฟส.พธ. 
102 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายสนธยา ปุเลตัง เลขที่ จ.พธ 062/2559 ลว.8 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 3) กฟส.พธ. 
103 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายสนธยา ปุเลตัง เลขที่ จ.พธ 063/2559 ลว.8 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 4) กฟส.พธ. 
104 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกปรับปรุงไม้กระดานบ้านนาโพธิ์ ม.14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายอภิรัตน์ ชัยพร เลขที่ จ.พธ 097/2559 ลว.8 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 5) กฟส.พธ. 
105 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกปรับปรุงไม้กระดานมิเตอร์บ้านนาโพธิ์ ม.1,14 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายอภิรัตน์ ชัยพร เลขที่ จ.พธ 098/2559 ลว.8 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 6) กฟส.พธ. 
106 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเสา คอร. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท สระบุรีฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0062 ลว. 22 พ.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 16) ที่ 1 ี่ 10  
107 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 21) 
108 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 003/2558 ลว. 7 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2558 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง 
109 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 004/2558 ลว. 7 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2559 ลำดับที่ 23) 
110 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายสมทรง ท้าวใคลเลขที่จ.บร. 008/2558 ลว. 17 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 27) แผนกก่อสร้าง 
111 ผลการพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธฺิสาท เลขที่จ.บร. 018/2558 ลว. 21 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 27 ) แผนกก่อสร้าง 
112 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2559 ลำดับที่ 34) แผนกก่อสร้าง 
113 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 016/2558 ลว. 21 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2558 ลำดับที่ 25) ที่ 1 ี่ 10  
114 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 017/2558 ลว. 21 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2558 ลำดับที่ 26) ที่ 1 ี่ 10  
115 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 019/2558 ลว. 21 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2558 ลำดับที่ 28) ที่ 1 ี่ 10  
116 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 020/2558 ลว.21 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2558 ลำดับที่ 29) ที่ 1 ี่ 10  
117 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 021/2558 ลว. 21 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2559 ลำดับที่ 30) ที่ 1 ี่ 10  
118 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 025/2558 ลว. 29 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2558 ลำดับที่ 32) ที่ 1 ี่ 10  
119 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 028/2558 ลว. 29 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2559 ลำดับที่ 35) ที่ 1 ี่ 10  
120 ผลพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธฺิสาท เลขที่จ.บร. 026/2558 ลว. 29 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 33 ) แผนกก่อสร้าง 
121 ผลพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธฺิสาท เลขที่จ.บร. 027/2558 ลว. 29 ม.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2558 ลำดับที่ 34 ) แผนกก่อสร้าง 
122 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มค.2558 2  
123 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน มค.58 2  
124 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 032/2558 ลว. 2 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 26 ) 
125 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาทเลขที่จ.บร. 031/2558 ลว. 2 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 25 ) 
126 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นรายปี กับนายสุรศักดิ์ ท้าวใคล เลขที่จ.บร. 033/2558 ลว.03 กพ. 2558(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ.2558 ลำดับที่ ) 
127 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 035/2558 ลว. 5 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 28 ) 
128 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 034/2558 ลว. 5 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 27 ) 
129 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 036/2558 ลว. 5 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 29 ) 
130 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นรายปี กับนายอดิศักดิ์ พจนกุล เลขที่จ.บร. 037/2558 ลว.05 กพ. 2558(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ.2558 ลำดับที่ 1.3) 
131 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 039/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 31 ) 
132 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว บริษัทออริก้า กับนายบุญมี อ่อนสร้อย เลขที่จ.บร. 048/2558 ลว. 17 ก.พ.2558(ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2558 ลำดับที่ 40 ) 
133 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 047/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 39 ) 
134 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายบุญมี อ่อนสร้อย เลขที่จ.บร. 046/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 38 ) 
135 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 038/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 30 ) 
136 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 041/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 33 ) 
137 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 043/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 35 ) 
138 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 044/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 36 ) 
139 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 045/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 37 ) 
140 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิตสิทธิสาท เลขที่จ.บร. 042/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 34 ) 
141 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 040/2558 ลว. 17 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 32 ) 
142 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กพ.2558 2  
143 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน กพ.58 2  
144 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นรายปี กับนายสุรศักดิ์ ท้าวใคล เลขที่จ.บร. 050/2558 ลว.27 กพ. 2558(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ.2558 ลำดับที่ ) ผกส.บร. 
145 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 051/2558 ลว. 2 มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 20 ) ผกส.บร. 
146 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 052/2558 ลว. 2 มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 23 ) ผกส.บร. 
147 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 053/2558 ลว. 2 มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 22 ) ผกส.บร. 
148ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ พัสดุหลัก สำรองคลัง งบผู้Safety Stockผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0029 ลว. 3 มี.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 5 ) ผคล.บร. 
149 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเฉพาะชั่วคราวกับนายอิศักดิ์ พจนกุล เลขที่จ.บร. 054/2558 ลว. 04มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน มี.ค.2558 ลำดับที่ ) ผบห.บร. 
150 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเฉพาะชั่วคราวกับนายอิศักดิ์ พจนกุล เลขที่จ.บร. 055/2558 ลว. 05มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน มี.ค.2558 ลำดับที่ ) ผกส.บร. 
151 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายบุญมี อ่อนสร้อย เลขที่จ.บร. 058/2558 ลว. 19 มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 24 ) ผกส.บร. 
152 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเฉพาะชั่วคราวกับนายสุรศักดิ์ ท้าวใคล เลขที่จ.บร. 056/2558 ลว. 19 มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน มี.ค.2558 ลำดับที่ ) ผกส.บร. 
153 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายบุญมี อ่อนสร้อย เลขที่จ.บร. 057/2558 ลว. 19 มี.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 23 ) ผกส.บร. 
154 ผลการพิจารณาการจัดซื้อหม้อแปลง งบ ผชฟ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรีไซซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0036 ลว.19 มี.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2558 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
155 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มีค.2558 2  
156 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน มีค.58 2  
157 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 061/2558 ลว. 2 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 17 ) ผกส.บร. 
158 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 062/2558 ลว. 2 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 18 ) ผกส.บร. 
159 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 064/2558 ลว. 3 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 20 ) ผกส.บร. 
160 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 064/2558 ลว. 3 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2557 ลำดับที่ 21 ) ผกส.บร. 
161 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 068/2558 ลว. 17 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 22 ) ผกส.บร. 
162 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 069/2558 ลว. 22 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 23 ) ผกส.บร. 
163 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 069/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 24 ) ผกส.บร. 
164 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 071/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 25 ) ผกส.บร. 
165 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 072/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 26 ) ผกส.บร. 
166 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 073/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 27 ) ผกส.บร. 
167 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 206/2558 ลว. 24 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 24 ) ผกส.บร. 
168 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ หม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0053 ลว. 30 เม.ย. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2558 ลำดับที่ 11) ผกส.บร. 
169 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน เมย.2558 2  
170 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน เมย.58 2  
171 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายรวน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2558 ลำดับที่ 1) ผกส.บร. 
172 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 31) ผกส.บร. 
173 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง 30,100 KVA งบ ผชฟ กฟจ.บร. เลขที่ฉ.3 บร.คล.0101ลว. 18 ส.ค. 58 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 4 ) ผกส.บร. 
174 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน พค.2558 2  
175 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน พค.2558 2  
176 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายวิชัย ปะนมรัมย์ เลขที่จ.บร. 096/2558 ลว. 11 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ ) ผกส.บร. 
177 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า และ บริษัท เอ เอ อิเลคทรีไล จำกั เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0087 ลว. 9 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่8 ผกส.บร. 
178 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นาย (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิย.2558 ลำดับที่ 15) ผกส.บร. 
179 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 114/2558 ลว. 16 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 39 ) ผกส.บร. 
180 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 098/2558 ลว. 17 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 26 ) ผกส.บร. 
181 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 099/2558 ลว. 17 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย 2558 ลำดับที่ 27) ผกส.บร. 
182 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 101/2558 ลว. 17 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 29 ) ผกส.บร. 
183 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 100/2558 ลว. 17 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 28 ) ผกส.บร. 
184 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 102/2558 ลว. 18 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 30 ) ผกส.บร. 
185 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 103/2558 ลว. 18 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 31 ) ผกส.บร. 
186 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 104/2558 ลว. 18 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 32 ) ผกส.บร. 
187 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 105/2558 ลว. 18 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 33 ) ผกส.บร. 
188 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 106/2558 ลว. 18 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 34 ) ผกส.บร. 
189 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิติ สิทธิสาทเลขที่จ.บร.116/2558 ลว. 18 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 41) ผกส.บร. 
190 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 107/2558 ลว. 19 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 35) ผกส.บร. 
191 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 108/2558 ลว. 19 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 36 ) ผกส.บร. 
192 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 109/2558 ลว. 19 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 37 ) ผกส.บร. 
193 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 112/2558 ลว. 23 มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 38) ผกส.บร. 
194 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 115/2558 ลว. 26มิ.ย 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2558 ลำดับที่ 40 ) ผกส.บร. 
195 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มิย.2558 ผบป.บร. 
196 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน มิย.2558 2  
197 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. ขนาด 30, 50 เควีเอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรีไซซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0084 ลว. 3 ก.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2558 ลำดับที่ 22) ผคล.บร. 
198 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กค.2558 2  
199 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กค.2558 
200 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน กค.2558 2  
201 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 137/2558 ลว. 5 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 9 ) ผกส.บร. 
202 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 138/2558 ลว. 5 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 10 ) ผกส.บร. 
203 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 25) กฟฟ.บร. 
204 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 139/2558 ลว. 10 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 11 ) ผกส.บร. 
205 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 140/2558 ลว. 10 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 12 ) ผกส.บร. 
206 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 141/2558 ลว. 10 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
207 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 142/2558 ลว. 10 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 14 ) ผกส.บร. 
208 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 143/2558 ลว. 18 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 15 ) ผกส.บร. 
209 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 144/2558 ลว. 18 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 16 ) ผกส.บร. 
210 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 145/2558 ลว. 18 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 17 ) ผกส.บร. 
211 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายมนูญ ทำนองดี เลขที่จ.บร. 146/2558 ลว. 18 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 18 ) ผกส.บร. 
212 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายมนูญ ทำนองดี เลขที่จ.บร. 148/2558 ลว. 18 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 20 ) ผกส.บร. 
213 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายมนูญ ทำนองดี เลขที่จ.บร. 149/2558 ลว. 18 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 21 ) ผกส.บร. 
214 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 150/2558 ลว. 19 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 22 ) ผกส.บร. 
215 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 151/2558 ลว. 19 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 23 ) ผกส.บร. 
216 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายมนูญ ทำนองดี เลขที่จ.บร. 152/2558 ลว. 24 ส.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 24 ) ผกส.บร. 
217 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบคปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0103 ลว. 26 ส.ค. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2558 ลำดับที่ 1) ผคล.บร. 
218 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน สค.2558 2  
219 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน สค.2558 2  
220 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 18) ผกส.บร. 
221 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 16) ผกส.บร. 
222 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 17) ผกส.บร. 
223 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 19) ผกส.บร. 
224 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายมนูญ ทำนองดี เลขที่จ.บร. 156/2558 ลว. 7 ก.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.. 2558 ลำดับที่ 18 ) ผกส.บร. 
225 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 20) ผกส.บร. 
226 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 20) ผกส.บร. 
227 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 159/2558 ลว. 8 ก.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.. 2558 ลำดับที่ 21 ) ผกส.บร. 
228 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 23) ผกส.บร. 
229ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 22) ผกส.บร. 
230 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท(ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 24) ผกส.บร. 
231 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 163/2558 ลว. 10 ก.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 25 ) ผกส.บร. 
232 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 26) ผกส.บร. 
233 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 29) ผกส.บร. 
234 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงฯ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 28) ผกส.บร. 
235 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 165/2558 ลว. 25 ก.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลำดับที่ 26 ) ผกส.บร. 
236 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 27) ผกส.บร. 
237 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กย.2558 2  
238 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน กย.2558 2  
239 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 30) ผกส.บร. 
240 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 31) ผกส.บร. 
241 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 32) ผกส.บร. 
242 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 33) ผกส.บร. 
243 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 34) ผกส.บร. 
244 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 35) ผกส.บร. 
245 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 36) ผกส.บร. 
246 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 37) ผกส.บร. 
247 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2558 ลำดับที่ 38) ผกส.บร. 
248 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 178/2558 ลว. 1 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 4 ) ผกส.บร. 
249 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 179/2558 ลว. 1 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 5 ) ผกส.บร. 
250 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 180/2558 ลว. 1 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 6 ) ผกส.บร. 
251 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 183/2558 ลว. 15 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 8 ) ผกส.บร. 
252 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 184/2558 ลว. 15 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 9 ) ผกส.บร. 
253 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 185/2558 ลว. 15 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 10 ) ผกส.บร. 
254 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 186/2558 ลว. 15 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 11 ) ผกส.บร. 
255 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 187/2558 ลว. 15 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 12 ) ผกส.บร. 
256 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 188/2558 ลว. 19 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 13 ) ผกส.บร. 
257 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 189/2558 ลว. 19 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 14 ) ผกส.บร. 
258 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 190/2558 ลว. 19 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 15 ) ผกส.บร. 
259 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายมนูญ ทำนองดี เลขที่จ.บร. 196/2558 ลว. 27 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 21 ) ผกส.บร. 
260 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายมนูญ ทำนองดี เลขที่จ.บร. 197/2558 ลว. 27 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 22 ) ผกส.บร. 
261 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 191/2558 ลว. 27 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 16 ) ผกส.บร. 
262 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 194/2558 ลว. 27 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 19 ) ผกส.บร. 
263 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 195/2558 ลว. 27 ต.ค. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2558 ลำดับที่ 20 ) ผกส.บร. 
264 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน ตค.2558 2  
265 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน ตค.2558 2  
266 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2558 ลำดับที่ 16) ผกส.บร. 
267 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 198/2558 ลว. 4 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 16 ) ผกส.บร. 
268 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2558 ลำดับที่ 18) ผกส.บร. 
269 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 200/2558 ลว. 5 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 18 ) ผกส.บร. 
270 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 199/2558 ลว. 5 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 17 ) ผกส.บร. 
271 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2558 ลำดับที่ 10) ผกส.บร. 
272 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่จ.บร. 202/2558 ลว. 11 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2558 ลำดับที่ 20) ผกส.บร. 
273 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 201/2558 ลว. 11 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 19 ) ผกส.บร. 
274ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 202/2558 ลว. 11 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 20 ) ผกส.บร. 
275 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พย.2558 ลำดับที่ 32) ผบป.บร. 
276 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2558 ลำดับที่ 23) ผกส.บร. 
277 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 24) ผกส.บร. 
278 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2558 ลำดับที่ 21) ผกส.บร. 
279 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2558 ลำดับที่ 22) ผกส.บร. 
280 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 204/2558 ลว. 24 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 22 ) ผกส.บร. 
281 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่จ.บร. 205/2558 ลว. 24 พ.ย. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย..2558 ลำดับที่ 23 ) ผกส.บร. 
282 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน พย.2558 2  
283 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน พย.2558 2  
284ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กับนายสุรศักดิ์ ท้าวใคล (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1.2) ผบป.บร. 
285 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กับนายอดิศักดิ์ พจนกุล (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1.1) ผบป.บร. 
286ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กับนายอดิศักดิ์ พจนกุล (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1.4) ผบป.บร. 
287ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กับนายอดิศักดิ์ พจนกุล (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1.5) ผบป.บร. 
288ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กับนายสุรศักดิ์ ท้าวใคล (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1.3) ผบป.บร. 
289 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 21) ผกส.บร. 
290 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 23) ผกส.บร. 
291 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 25) ผกส.บร. 
292 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 26) ผกส.บร. 
293 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 27) ผกส.บร. 
294 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 28) ผกส.บร. 
295 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 29) ผกส.บร. 
296 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธค.2558 ลำดับที่ 30) ผกส.บร. 
297 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธค.2558 ลำดับที่ 22) ผกส.บร. 
298 สัญญาเรื่องจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับนายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 31 ) ผกส.บร. 
299 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างย้ายเหมาแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธค.2558 ลำดับที่ 19) ผกส.บร. 
300 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 18) ผกส.บร. 
301 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธค.2558 ลำดับที่ 9) ผกส.บร. 
302ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 16) ผกส.บร. 
303 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 10) ผกส.บร. 
304 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 11) ผกส.บร. 
305 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 12) ผกส.บร. 
306 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
307 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธค.2558 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
308 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธค.2558 ลำดับที่ 15) ผกส.บร. 
309 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธค.2558 ลำดับที่ 16) ผกส.บร. 
310 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 17) ผกส.บร. 
311 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2558 ลำดับที่ 9) ผกส.บร. 
312 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน ธค.2558 ผบป.บร. 
313 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน ธค.2558 2  
314 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ คฟม บ.ไทรโยง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 18) ผกส.บร. 
315 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 7) ผกส.บร. 
316 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 8) ผกส.บร. 
317 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 9) ผกส.บร. 
318 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ (นายจรูญ เกียรติวิทยะ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 10) ผกส.บร. 
319 ผลการพิจารณาจ้างซ่อมรถ เลขที่ บร.(กส)จ. 001/2559 ลว. 6 ม.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 1 ) ผกส.บร. 
320 ผลการพิจารณาจ้างซ่อมรถ เลขที่ บร.(กส)จ. 002/2559 ลว. 6 ม.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 2 ) ผกส.บร. 
321 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นส.ธนาภรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสันต์ คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 36) ผกส.บร. 
322 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นางสมหมาย บุตรสิงห์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 34) ผกส.บร. 
323 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายนิตินัย ยุหะวัน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 33) ผกส.บร. 
324 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายประจักษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 34) ผกส.บร. 
325 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งล คปจ.จำนวน 24 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.เอเอ อิเลคทริไล จำกัด ลว. 9 มค.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0008 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 31) 2  
326 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตบ้านเมืองฝาง (นางเอี่ยม ใจหาญ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสันต์ คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 24) ผกส.บร. 
327 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา (นายนิติธร ไผ่ดีนุกูล) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสันต์ คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 23) ผกส.บร. 
328 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคาบ้านห้วย (นายอรุณ สพานแก้ว) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสันต์ ติดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 22) กฟฟ.บร. 
329 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา นายสุเจตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 39) ผกส.บร. 
330 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นางนารี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 38) ผกส.บร. 
331 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายสมพงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มค.2559 ลำดับที่ 37) ผกส.บร. 
332 ผลการพิจารณาจ้างซ่อมรถ เลขที่ บร.(กส)จ. 003/2559 ลว. 14 ม.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 20 ) ผกส.บร. 
333 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตบ้านศรีเพชร ม.12 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือนกพ.2559 ลำดับที่ 1) ผกส.บร. 
334 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตบ้านม่วงน้อย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 2) ผกส.บร. 
335 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตบ้านหนองสมบูรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 3) ผกส.บร. 
336 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ VT ปี 59 จำนวน 1 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.พรีไซซกรีนโปรดักส์ จำกัด ลว. 19 ม.ค 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล) 004 (ตามแบบ สขร.แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค..2559 ลำดับที่ 27) 2  
337 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตงบสายแยกย่อย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สระบุรีเทคนิคคอนกรีต ลว. 25 ม.ค.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0001 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2559 ลำดับที่ 28) ผคล.บร. 
338 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock งบผู้งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัย ลว. 26 ม.ค. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)003 (ตามแบบ สขร.แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2559 ลำดับที่ 32) ผคล.บร. 
339 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
340 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มค.2559 2  
341 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับส่งใบคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ประจำปี 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคำไพ พิมพาชาติ เลขที่ จ.ลปม.018/2559 ลว. 3 ก.พ. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
342 ผลการพิจารณาจ้างซ่อมรถ เลขที่ บร.(กส)จ. 004/2559 ลว. 4 ก.พ. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2559 ลำดับที่ 14 ) ผกส.บร. 
343 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุงบงานย้ายแนวระบบจดหน่าย งบผู้งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 16 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.ซิสเต็ม 3 จำกัด จำกัด ลว. 4 กพ.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)006 ลว 26 ม.ค. 59 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงรา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 5 2  
344 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา 8 ม. งบคฟม. จำนวน 180 ต้น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สระบุรีเทคนิคคอนกรีต ลว. 4 กพ.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0007 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 36) ผคล.บร. 
345ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคานางประเสริฐ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 22) ผกส.บร. 
346 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคานางวิจิตรา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 8) ผกส.บร. 
347 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายโกวิทย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 21) ผกส.บร. 
348 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายพิสิษฐ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 23) ผกส.บร. 
349 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำนางสาวสมใจ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 24) ผกส.บร. 
350 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเฉพาะชั่วคราวกับนายอิศักดิ์ พจนกุล เลขที่จ.บร. 049/2558 ลว. 27 ก.พ. 2558 (ตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน ก.พ.2558 ลำดับที่ ) กฟฟ.บร. 
351 ผลการพิจารณา ขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มค.2559 2  
352 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง safety stock จำนวน 1 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สหภัณฑ์อิเลคทริค จำกัด ลว. 4กพ.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0008 (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเด้ือน กพ.2559 ลำดับที่ 10) ผบค.บร. 
353 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นส.จตุภรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 5) ผคล.บร. 
354 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นายสมศักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 39) ผคล.บร. 
355 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำบ้านหนองม่วง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 16) ผกส.บร. 
356 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ 3 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.พรีไซซ์กรีน โปรดักส์ ลว. 16 กพ.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)009 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 17) ผกส.บร. 
357 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตไฟสาธารณะบ้านโคกวัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง 
358 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตไฟสาธารณะบ้านไผ่น้อย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 12) ผกส.บร. 
359 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำบ.โนนสมบูรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท(ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 22 แผนกก่อสร้าง 
360 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำบ้านศิลาชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท(ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 25) ผกส.บร. 
361 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำบ้านสุขสวัสดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 17) ผกส.บร. 
362 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำพาดเมนชายคา นางพัชรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขขิต สิทธิสวาท(ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
363 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหัวสะพาน ม.5 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 010/2559 ลว.16 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2559 ลำดับที่ 1) 
364 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ.เดอะบิ๊กเวฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 40) แผนกก่อสร้าง 
365 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงบ้านหนองม้า ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 38) แผนกก่อสร้าง 
366 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตไฟสาธารณะบ้านสวนครัว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่11) แผนกก่อสร้าง 
367 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นางณํฐภษรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง 
368 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นางนกน้อย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 6) แผนกก่อสร้าง 
369 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นางสมหวัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง 
370 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำพาดเมนชายคา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 4) ผกส.บร. 
371 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำพาดเมนชายคา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง 
372 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อกระดาษลายน้ำ และแบบฟอร์มแจ้งค่าใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.โปรไอทีลิ้ฃค์ จำกัด ลว. 25 กพ.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)010 (ตามแบบ สขร.แบบตกลงราคา ประจำเดือน กพ.2559 ลำดับที่ 32) ผคล 
373 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งไฟทางหลวงบ้านบง ม.4 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า เลขที่ จ.พธ 012/2559 ลว.26 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2559 ลำดับที่ 2) 
374 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กพ.2559 2  
375 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กพ.2559 2  
376 ผลการพิจารณาการจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 12 ) กฟส.สตึก 
377 ผลการพิจารณาการจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่13 ) กฟส.สตึก 
378 ผลการพิจารณาคัดเลือกการจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กฟส.สตึก(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.สตึก 
379 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กฟส.กสง. 
380 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กฟส.ลปม. 
381 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
382 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
383 ผลการพิจารณาตามคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กฟส.สตึก 
384 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหัวสะพาน ม.13 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า เลขที่ จ.พธ 013/2559 ลว.29 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2559 ลำดับที่ 3) กฟส.พธ. 
385 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
386 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กฟส.กสง. 
387 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กฟส.ลปม. 
388 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ก.พ.2559 กฟส.สตึก 
389 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ อบต.ห้วยราช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง 
390 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำบ.ม่วงใต้ นางอารีย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มีค.2559 ลำดับที่ 23) แผนกก่อสร้าง 
391 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังแก้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.นิวตรอน เพาเวอร์ อิเลคทริค จำกัด ลว. 3 มี.ค. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล) 0011 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 1) ผคล 
392 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ 17 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัย ลว. 7 มี.ค. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)00012 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 48) ผคล 
393 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต คฟม. บ.โกรกประดู่ ม.16 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.032/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 11) 
394 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต คฟม. บ.ตลาดโพธิ์ ม.2 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.034/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 13) กฟส.ลปม. 
395 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต คฟม. บ.หนองตาฮึม ม.9 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.035/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 14) กฟส.ลปม. 
396 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต คฟม. บ.หนองหัวช้างพัฒนา ม.13 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.033/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 12) กฟส.ลปม. 
397 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต บ.โคกล่าม ม.10 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.020/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
398 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงปั๊มน้ำมันนายฉัตรพลฯ บ.สระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลปม. จ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.029/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
399 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงเรียนวัดโนนสำราญ ม.2 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.026/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
400 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสวนเกษตรนายแก้วฯ บ.ห้วยมะไฟ ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลปม. จ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.028/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
401 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเพิ่มเฟส บ.เจริญมาศ ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.024/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
402 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเมนชายคา บ.เจริญมาศ ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.038/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 17) กฟส.ลปม. 
403 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเมนชายคา บ.พัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.037/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 16) กฟส.ลปม. 
404 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.แท่นพระ ม.9 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.025/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 5) 
405 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.โนนสำราญ ม.8 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.022/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
406 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.เย้ยม่วง ม.7 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.036/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 15) กฟส.ลปม. 
407 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.ใหม่สวนแตง ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.023/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 3) 
408 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำติดตั้งมป.โรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา) ม.6 อ.ลปม. จ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.027/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
409 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม บ.หนองคู ม.2 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.030/2559 ลว. 8 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.ลปม. 
410 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา นางไปยาพร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง 
411 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ กับนายปรีดี แก้วไกล เลขที่จ.ลปม. 019/2559 ลว. 9 มีค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 54 ) กฟส.ลปม. 
412 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.กระเบื้องน้อย ม.15 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.041/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 20) กฟส.ลปม. 
413 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.ซำแฮด ม.3 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.048/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 27) กฟส.ลปม. 
414 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.สระสี่เหลี่ยม ม.6 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.044/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 23) กฟส.ลปม. 
415 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.หนองกระทุ่ม ม.5 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.045/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 24) กฟส.ลปม. 
416 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.หนองไผ่ ม.5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.049/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 28) กฟส.ลปม. 
417 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.หนองม่วง ม.11 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.046/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 25) กฟส.ลปม. 
418 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.ห้วยตะเคียน ม.12 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.047/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 26) กฟส.ลปม. 
419 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.โนนสำราญ ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.043/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 22) กฟส.ลปม. 
420 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.ศิลาทอง ม.12 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.040/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 19) กฟส.ลปม. 
421 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองปลาไหลน้อย ม.10 ต.หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.042/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 21) 
422 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ขี้ตุ่น ม.10 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.050/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 29) กฟส.ลปม. 
423 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.สระมะค่า ม.3 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.039/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 18) กฟส.ลปม. 
424 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองตาด ม.9 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.051/2559 ลว. 9 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 30) กฟส.ลปม. 
425 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อโคมไฟ LED ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.พรีไซซกรีน โปรดักส์ ลว. 14 มี.ค. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0005 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 21) ผคล 
426 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ลว. 14 มี.ค. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0013 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 20) ผคล 
427 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 015/2559 ลว.14 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 2) 
428 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งหม้อแปลงให้นายประไพ แก้วบัวภา ม.4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้าจำกัด เลขที่ จ.พธ 016/2559 ลว.14 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 3) กฟส.พธ. 
429 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.คลองประดู่ ม.15 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.054/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 33) กฟส.ลปม. 
430 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.โคกสะอาดน้อย ม.11 ต.หินโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.060/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 39) กฟส.ลปม. 
431 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.ตะขบ ม.4 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.058/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 37) กฟส.ลปม. 
432 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.หนองตาจ่ำ ม.9 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.057/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 36) กฟส.ลปม. 
433 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.หนองตาอยู่ ม.10 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.056/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 35) กฟส.ลปม. 
434 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.หนองม่วง ม.16 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.052/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 31) กฟส.ลปม. 
435 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟถนน บ.หัวสะพาน ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.053/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 32) กฟส.ลปม. 
436 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.โคกสนวน ม.2 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.064/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 43) กฟส.ลปม. 
437 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.โคกสะอาด ม.3 ต.หินโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.062/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 41) กฟส.ลปม. 
438 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.โคกใหม่ ม.13 ต.หินโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.061/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 40) กฟส.ลปม. 
439 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.โนนตะครอง ม.5 ต.หินโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.059/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 38) กฟส.ลปม. 
440 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หินโคน ม.7 ต.หินโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.063/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 42) กฟส.ลปม. 
441 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หินโคนกลาง ม.14 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.065/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 44) กฟส.ลปม. 
442 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หินโคนเก่า ม.12 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.066/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 45) กฟส.ลปม. 
443 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.ยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.067/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 46) กฟส.ลปม. 
444 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองบอน ม.4 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.055/2559 ลว. 15 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 34) กฟส.ลปม. 
445 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง 
446 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
447 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายธีระพงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง 
448 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ในพื้นที่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ กับนายชัชชัย รักชาติ เลขที่จ.ลปม. 068/2559 ลว. 21 มีค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 55 ) 
449 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ลว. 22 มี.ค. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0016 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 41) ผคล 
450 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุ SafetyStock ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า ลว. 23 มี.ค.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0015 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 49) ผคล 
451 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ (รต.ชูศักดิ์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พค.2559 ลำดับที่ 33) แผนกก่อสร้าง 
452 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับนายไพฑูรย์ สมันรัมย์ เลขที่จ.ลปม. 069/2559 ลว. 23 มีค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 56 ) 
453 ผลการพิจารณาจ้างซ่อมรถ เลขที่ บร.(กส)จ. 005/2559 ลว. 25 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 44 ) แผนกก่อสร้าง 
454 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโพนทอง ม.3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 026/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 4) 
455 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโพนทอง ม.3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 030/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 5) 
456 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านคูณ (นายพิเชษ) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 059/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 19) กฟส.พธ. 
457 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแคน ม.8 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 045/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 11) กฟส.พธ. 
458 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไอโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 056/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 17) 
459 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านดอนกอย ม.11 ต.ดอนกอก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 042/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 10) 
460 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแดงน้อย ม.8 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 049/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 13) กฟส.พธ. 
461 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านท่างาม ม.10 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 048/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 12) กฟส.พธ. 
462 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านน้อยกระทุ่มทอง ม.12 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย จำกัด เลขที่ จ.พธ 051/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 14) กฟส.พธ. 
463 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านน้อยกระทุ่มทอง ม.12 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 052/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 15) 
464 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนสะอดา ม.2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 034/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 7) กฟส.พธ. 
465 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบุ่งเบาใหญ่ ม.9 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 032/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 6) กฟส.พธ. 
466 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพุทไธสง (วัดป่า) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 055/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 16) 
467 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 014/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 1) กฟส.พธ. 
468 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสระแวง ม.7 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 036/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 8) กฟส.พธ. 
469 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองบัวตะไก๊ย ม.2 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 037/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 9) 
470 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านดอนกอก ม.9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 058/2559 ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2559 ลำดับที่ 18) กฟส.พธ. 
471 ผลการพิจารณาขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มีค.2559 ผบป. 
472 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มีนาคม 2559 กฟส.กสง. 
473 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มีนาคม 2559 กฟส.ลปม. 
474 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
475 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
476 ผลการพิจารณาตามคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน มีนาคม 2559 กฟส.สตึก 
477 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ.ผไทรินทร์ ม.19 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.075/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 52) กฟส.ลปม. 
478 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.หนองบัวลี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.074/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 51) กฟส.ลปม. 
479 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเพิ่มเฟส บ.หนองตาด ม.3 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.072/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 49) 
480 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.น้อยโคกกลาง ม.12 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.073/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 50) 
481 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ชุมแสง ม.9 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.070/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 47) กฟส.ลปม. 
482 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.076/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 53) กฟส.ลปม. 
483 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ.ชุมแสง(คุ้มวัด) ม.9 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.071/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2559 ลำดับที่ 48) กฟส.ลปม. 
484 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
485 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มีนาคม 2559 กฟส.กสง. 
486 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มีนาคม 2559 กฟส.ลปม. 
487 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน มี.ค.2559 กฟส.สตึก 
488 ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีค.2559 
489 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟทางหลวง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 8) แผนกก่อสร้าง 
490 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเพิ่มเติม บ.สระสี่เหลี่ยม ม.6 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.078/2559 ลว.1 เม.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
491 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ขาม ม.6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.077/2559 ลว.1 เม.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
492 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟทางหลวง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี(ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 17) แผนกก่อสร้าง 
493 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นส.สุภาภัทร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง 
494 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา นส.สุนีย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 11) ผกส.บร. 
495ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นางภคอร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 6) ผกส.บร. 
496 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายยุทธนา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง 
497ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายรวน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง 
498 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำนายอภิชาติ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 5) ผกส.บร. 
499 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.พรีไซซ์กรีน โปรดักส์ ลว. 7 เม.ย.59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0020 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 43) ผคล 
500 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน 24 ฟุต จำนวน 2 ชุด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001141964 ลว. 7 เม.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 3) กฟส.กสง. 
501 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา 9 ม. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สระบุรีเทคนิคคอนกรีต ลว. 7 เม.ย. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0021 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 42) ผคล 
502 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง250KVA SafetyStock ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สหภัณฑ์อิเลคทริคจำกัด ลว. 7 เม.ย. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0019 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 41) ผคล 
503 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจัดซื้อโต๊หมู่บูชา กฟส.พุทไธสง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ PO3001141852 ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 1) 
504 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายอภิรัตน์ ชัยพร เลขที่ จ.พธ 060/2559 ลว.8 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 1) กฟส.พธ. 
505 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายอภิรัตน์ ชัยพร เลขที่ จ.พธ 061/2559 ลว.8 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 2) กฟส.พธ. 
506 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 2) ผกส.บร. 
507 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา นายเสงี่ยม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 2) ผกส.บร. 
508 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา 12.20 ม.งบคสจ.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สระบุรีเทคนิคคอนกรีต ลว. 12 เม.ย. 2259 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0022 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 44) ผคล 
509 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดอนต้อน ม.12 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 064/2559 ลว. 12 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 4) 
510 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำภายในของนางวรมน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง 
511 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายแกนเหล็กงบผู้ใช้ไฟ 9000 ม. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล ลว. 22 เม.ย. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)00023 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2559 ลำดับที่ 45) ผคล 
512 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำทหารบกที่ 26 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เมย.2559 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง 
513 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 15) ผกส.บร. 
514 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดอนต้อน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ไฮโวลท์ เอ็นจีเนีย เลขที่ จ.พธ 065/2559 ลว. 25 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 5) 
515 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตพาดเมนชายคา (นายสมพิศ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสันต์ คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พค.2559 ลำดับที่ 30) แผนกก่อสร้าง 
516 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ (นางอัญชลี เจริญยิ่ง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พค.2559 ลำดับที่ 26) แผนกก่อสร้าง 
517 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ บ้านห้วย (นายอนุภาพ ) คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พค.2559 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง 
518 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำบ้านตลาด (นส.อัญญา) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พค.2559 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง 
519 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ.เสม็ด ม.1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พค.2559 ลำดับที่ 32) แผนกก่อสร้าง 
520 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านสองห้อง (นางสุมารี) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน พค.2559 ลำดับที่ 31) แผนกก่อสร้าง 
521 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา 12 ม. งบภัยธรรมชาติ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.สระบุรีเทคนิคคอนกรีต ลว. 28 เม.ย. 59 เลขที่ฉ.3 บร.(คล)0024 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือนเม.ย. 2559 ลำดับที่ 46) ผคล 
522 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายดอนต้อน ม.12 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 047/2559 ลว. 28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 3) กฟส.พธ. 
523 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 066/2559 ลว. 28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 6) กฟส.พธ. 
524 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านสงแดง ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 067/2559 ลว. 28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 7) กฟส.พธ. 
525 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายประปาหมู่บ้านบ้านเขวา ม.8 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 068/2559 ลว. 28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 8) กฟส.พธ. 
526 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายผือฮี ม.9 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 044/2559 ลว. 28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 2) กฟส.พธ. 
527 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกปรับปรุงไม้กระดานมิเตอร์บ้านหนองโก ม.12 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายอภิรัตน์ ชัยพร เลขที่ จ.พธ 069/2559 ลว. 29 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย.2559 ลำดับที่ 9) กฟส.พธ. 
528 ผลการพิจารณาการจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 15 ) กฟส.สตึก 
529 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำเดับที่ 13 ) กฟส.สตึก 
530 ผลการพิจารณาการจัดซื้อตู้กดน้ำเย็น ถังเก็บน้ำ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 14 ) กฟส.สตึก 
531 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน เมษายน 2559 กฟส.กสง. 
532 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน เมษายน 2559 กฟส.ลปม. 
533 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
534 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
535 ผลการพิจารณาตามคำร้องีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน เมษายน 2559 กฟส.สตึก 
536 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องคำนวณ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 12 ) กฟส.สตึก 
537 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
538 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน เมษายน 2559 กฟส.กสง. 
539 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน เมษายน 2559 กฟส.ลปม. 
540 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน เม.ย.2559 กฟส.สตึก 
541 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมย.59 2  
542 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน เมย.2559 2  
543 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกค่าจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ บ.ยางใหม่ ม.2 ต.บ้านยาง และ บ.บุตาวงษ์(เสริม) ม.4 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.079/2559 ลว.3 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
544 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงประปาผิวดิน บ.หนองขวาง ม.7 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.080/2559 ลว. 4 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
545 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อตรุภัณฑ์ (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) ให้กับ กฟย.หนองหงส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ ร้านเจริญทรัพย์ผ้าม่าน เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001151035 ลว. 11 พค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
546 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อตรุภัณฑ์ : เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ให้กับ กฟย.หนองหงส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.ปาเมธ เซลแอนด์เซอร์วิส เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001151029 ลว. 11 พค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
547 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายชลัช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิย.2559 ลำดับที่ 21) แผนกก่อสร้าง 
548 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ นายศักรพงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิย.2559 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง 
549 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม บ.ขาม(คุ้มหนองตาเก็ม) ม.6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บร.ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.082/2559 ลว.12 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 3) 
550 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟถนน บ.หนองตาเรียม ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.081/2559 ลว. 12 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2559 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
551 ผลการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุสำรองคลังแก้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอ เอ อิเลคทรีไล จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0014 ลว. 9 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 9) ผคล.บร. 
552 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์งาน ปป. ไม้กระดานฯ ปี 2558 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัดเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0062 ลว.22 พ.ค.2558 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2558 ลำดับที่ 22 ผคล 
553 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริกฯ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0020 ลว. 17 ก.พ. 2558(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2558 ลำดับที่ 4) ผคล 
554 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ PO3001153276 ลว.17 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 3) กฟส.พธ. 
555 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงสีข้าว บ.หนองไผ่ ม.5 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.083/2559 ลว.18 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
556 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงวัดป่าภาวนาราม ม.8 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บร.ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.084/2559 ลว.19 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
557 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ใช้งาน ผบง.กฟส.ลำปลายมาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกคือ ร้านโฮมพลัสเฟอร์นิเจอร์ เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001155160 ลว. 23 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.ลปม. 
558 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อตรุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ ให้กับ ผบง.กฟส.ลำปลายมาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.ธงชัย โอเอเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001155140 ลว. 23 พค. 2559(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
559 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตองค์การบริหารส่วนต.ลุมปุ๊ก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสวา ท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิย.2559 ลำดับที่ 26) แผนกก่อสร้าง 
560 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน กฟส.พุทไธสง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ PO3001141888 ลว.26 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 1) 
561 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ PO3001141904 ลว.26 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 2) กฟส.พธ. 
562 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองแวง ม.2 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 070/2559 ลว.24 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 5) กฟส.พธ. 
563 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อดอนเนคเตอรืแบบ H และคัตเตอร์ปากนกแก้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ PO3001158098 ลว.30 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ค.2559 ลำดับที่ 4) กฟส.พธ. 
564 ผลการพิจารณาการจัดซื้อ ไม้ชักฟิวส์,โวลท์แอมป์มิเตอร์ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 13 ) กฟส.สตึก 
565 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 15 ) กฟส.สตึก 
566 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 กฟส.กสง. 
567 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 กฟส.ลปม. 
568 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พค.59 2  
569 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
570 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
571 ผลการพิจารณาตามคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 กฟส.สตึก 
572 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
573 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 กฟส.กสง. 
574 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 กฟส.ลปม. 
575 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน พค.2559 2  
576 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน พ.ค.2559 กฟส.สตึก 
577 ผลพิจารณาอนุม้ติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า พค. ปี2559 ผบป.บร. 
578 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดจ้าง ถมหินคลุกบดอัดบริเวณ กฟย.หนองหงส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001158828 ลว. 1 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
579 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอชแมคซ์ไวร์จำกัดและบริษัท นิวตรอน เพาเวอร์อิเลคทริค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0028 ลว.12 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคาประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 61 ผคล 
580 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8,9 ม. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0029 ลว.12 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 62) ผคล 
581 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์คลังแก้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอ เอ อิเลคทริไล จำกัด และบริษัท นิวตรอนเพาเวอร์ อิเลคทริค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0026 ลว.12 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 59 ผคล 
582 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟทางหลวงหมายเลข 218 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิย.2559 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง 
583 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบงาน ปป.ไม้กระดาน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ส.กมลเทรดดิ้งและบ.บ้านแก้วพลาสติกจำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0027 ลว. 12 พ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 60) ผคล 
584 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์มิเตอร์ (สาย 043, 214) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายแฉล้ม พิมพ์ทอง เลขที่ จ กสง. 015/2559 ลว. 3 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.กสง. 
585 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์มิเตอร์ (สาย 049) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายแฉล้ม พิมพ์ทอง เลขที่ จ กสง. 014/2559 ลว. 3 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.กสง. 
586 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงหอพัก (นส.วิสข์พรรณ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสันต์ คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิย.2559 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง 
587 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ เครื่องมือช่าง ให้กับ กฟย.หนองหงส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.อมรชัยคอมเพล็ก เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001163530 ลว. 13 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
588 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 ม. งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0031 ลว.3 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 63) ผคล.บร. 
589 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8,9 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0032 ลว.6 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 64) ผคล.บร. 
590 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มหานครโลหะกิจ เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0033 ลว.6 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 65) ผคล 
591 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองบัวรอง (นายวาน) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 077/2559 ลว.16 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย.2559ลำดับที่ 3) 
592 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเยตระบบจำหน่ายบ้านจาน (น.ส.ทัศนีย) ม.6 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 078/2559 ลว.16 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย.2559ลำดับที่ 4) กฟส.พธ. 
593 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเยตระบบจำหน่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก ม.14 อ.บ้านใหม่ไชยพจน จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 075/2559 ลว.16 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย.2559 ลำดับที่ 1) 
594 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานปรับปรุงพื้นผิวโรงจอดรถยนต์ กฟส.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001165216 ลว. 16 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.กสง. 
595 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นรายปี ฟีดเดอร์ HTL02 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามรัตน์ เลขที่สัญญา 090/2559 ลว. 16 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 4 ) กฟส.ลปม. 
596 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นรายปี ฟีดเดอร์ HTL04 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามรัตน์ เลขที่สัญญา 089/2559 ลว. 16 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 3 ) กฟส.ลปม. 
597 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นรายปี ฟีดเดอร์ HTL05 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามรัตน์ เลขที่สัญญา 088/2559 ลว. 16 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 2 ) กฟส.ลปม. 
598 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นรายปี ฟีดเดอร์ HTL11 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามรัตน์ เลขที่สัญญา 087/2559 ลว. 16 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 1 ) กฟส.ลปม. 
599 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำปี 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายเสงี่ยม กำพุฒกลาง เลขที่ จ.บร.119/2559 ลว. 17 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.กสง. 
600 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงสีข้าว นายบัญญัติฯ ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.091/2559 ลว. 23 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย.2559 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
601 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเยตระบบจำหน่ายบ้านกู่สวนแตง ม.1 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 076/2559 ลว.16 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มิ.ย.2559ลำดับที่ 2) กฟส.พธ. 
602 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องมือวัดพาวเวอร์เฟคเตอร์ แบบคลิปออน ของ กฟส.สตึก(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 21 ) กฟส.สตึก 
603 ผลการพิจารณาการจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานไฟฟ้าสตึก ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 24 ) กฟส.สตึก 
604 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 กฟส.กสง. 
605 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 กฟส.ลปม. 
606 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
607 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
608 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิย.59 2  
609 ผลการพิจารณาตามคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน มิถุนายน 2559 กฟส.สตึก 
610 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
611 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 กฟส.กสง. 
612 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 กฟส.ลปม. 
613 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน พค.2559 2  
614ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน มิ.ย.2559 
615 ผลพิจารณาอนุมัติงดจ่ายไฟ ประจำเดือน มิย.2559 กฟฟ.บร. 
616 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงประปา บ.เสาเดียว ม.1 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.092/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
617 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.สระขวัญ(หม้อแปลงเสริม) ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.093/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
618 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ขามเสม็ด ม.10 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.098/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
619 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองตราดคำ ม.15 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.100/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
620 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองตราดพัฒนา ม.14 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.094/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 3) กฟส.ลปม. 
621 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองตราดใหญ่ ม.8 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.097/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 6) 
622 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองสมบูรณ์ ม.12 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.095/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
623 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองเสม็ด ม.7 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.099/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
624 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองเสม็ดน้อย ม.11 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.096/2559 ลว.1 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
625 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลงซี.พี.ออลล์(สตึก) ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายกัลป์ โครตงาม เลขที่สัญญา 104/59 ลว.17 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 1 ) 
626 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0036 ลว.24 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 23) ผคล 
627 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 9 เมตร งบคฟม. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0037 ลว.24 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 22) ผคล 
628 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง งบงานปรับปรุงใช้งาน คปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอส.พี.อิเลล็คทริค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0038 ลว.24 มิ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 24) ผคล 
629 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร กฟย.หนองหงส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก หจก.อมรชัย คอมเพล็ก เลขที่ จ.ลปม.102/2559 ลว. 7 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 12) กฟส.ลปม. 
630 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาติดตั้งกันสาดรอบอาคาร กฟย.หนองหงส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก หจก.อมรชัย คอมเพล็ก เลขที่ จ.ลปม.101/2559 ลว. 7 ก.ค. 2559(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2560 ลำดับที่ 11) กฟส.ลปม. 
631 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ ไม้ชักฟิวส์ใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001177696 ลว. 21 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 14) 
632 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ บจก.อุตสาหกรรมไฟฟ้า เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001177709 ลว. 12 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 13) กฟส.ลปม. 
633 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001177696 ลว. 21 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 14) กฟส.ลปม. 
634 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์งานปรับปรุงไม้กระดาน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอราวัณ สายไฟเคเบิ้ล จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0041 ลว.4 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 25) ผคล 
635 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง ให้กับ กฟย.หนองหงส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก หจก.อมรชัย คอมเพล็ก เลขที่ จ.ลปม.103/2559 ลว.27 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 15) กฟส.ลปม. 
636 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานบนเสาไฟฟ้า ไลน์ฟีดเดอร์ 2 จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายทองใบ เข็มทอง เลขที่ จ.ลปม.104/2559 ลว.29 ก.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ค. 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.ลปม. 
637 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องมือบีบคอนเนคเตอร์ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 ลำดับที่ 12 ) กฟส.สตึก 
638 ผลการพิจารณาการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง,คอฟฟิ่งออยล์ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 13 ) กฟส.สตึก 
639 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 กฟส.กสง. 
640 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 กฟส.ลปม. 
641 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 กฟส.สตึก 
642 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กค.59 ผกส.บร. 
643 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
644 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
645 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
646 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 กฟส.กสง. 
647 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 กฟส.ลปม. 
648 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน กค.2559 แผนกบัญชีและประมวลผล 
649 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ก.ค.2559 กฟส.สตึก 
650 ผลพิจารณาอนุม้ติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า กค. ปี2559 ผบป.บร. 
651 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายแฉล้ม พิมพ์ทอง เลขที่ กสง.(ผบต.) 016/2559 ลว. 4 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.กสง. 
652 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายพรหม เสียงวังเวง เลขที่ กสง.(ผบต.) 017/2559 ลว. 4 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.กสง. 
653 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายวันทา ยินดี เลขที่ กสง.(ผบต.) 018/2559 ลว. 4 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.กสง. 
654 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเทศบาลตำบลหนองหงส์ ม.2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.105/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
655 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองบัวคำ(คุ้มนอก) ม.3 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.108/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
656 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองบัวคำ(คุ้มใน) ม.13 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.110/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
657 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองบัวคำ(คุ้มใน) ม.3 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.109/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
658 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองบัวลอง(คุ้มนอก) ม.3 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.106/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
659 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองบัวลี(คุ้มโรงเรียน) ม.2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.111/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
660 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งประปาบ้านโนนเห็ดไค ม.8 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 084/2559 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 5) กฟส.พธ. 
661 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 082/2559 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 3) 
662 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองหัวหมู (นายสุพจน์) ม.9 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 085/2559 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 6) กฟส.พธ. 
663 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านใหม่ไขยพจน์ ม.1 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 081/2559 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 2) กฟส.พธ. 
664 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะบ้านหัวฝาย ม.4 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 080/2559 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 1) กฟส.พธ. 
665 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.ประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.107/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 3) กฟส.ลปม. 
666 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองกระสัง ม.12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.112/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
667 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ศรีสง่า ม.4 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.113/2559 ลว.11 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
668 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งหม้อแปลงบริษัท แอดวานซ์ ไวเลส จำกัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 083/2559 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 4) กฟส.พธ. 
669 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.กันทรารมย์ (กลุ่มเฉลิมศักดิ์) ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 019/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.กสง. 
670 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.ถนน (กลุ่มนายประสงค์) ม.11 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 026/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 17) กฟส.กสง. 
671 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.น้อย (กลุ่มนางแก้วนภา) ม.2 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 021/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 12) กฟส.กสง. 
672 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.ศรีสนวน (กลุ่มนายมานพ) ม.18 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 024/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 15) กฟส.กสง. 
673 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.ศรีสนวนเพชร (กลุ่มนายเพชรมณี) ม.3 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 025/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 16) กฟส.กสง. 
674 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.สวนใหม่ (กลุ่มนางสุทธิชา) ม.3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 022/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 13) กฟส.กสง. 
675 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.หนองขอน (กลุ่ม นส.ทองศุกร์) ม.7 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 020/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 11) กฟส.กสง. 
676 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.หนองปลาไหล (กลุ่มนางอรพิน) ม.21 ต.กระสัง อ.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 023/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 14) กฟส.กสง. 
677 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำบ.ไทรทอง (กลุ่มนายบวรกฤษฏิ์) ม.17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 027/2559 ลว. 16 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 18) กฟส.กสง. 
678 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง นางศุภรัตน์ ม.1 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 087/2559 ลว.17 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 8) กฟส.พธ. 
679 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบริษัทแฟกซ์ไลท์ ม.8 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 086/2559 ลว.17 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 7) กฟส.พธ. 
680 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งหม้อแปลงบ้านกู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 088/2559 ลว.17 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค.2559 ลำดับที่ 9) กฟส.พธ. 
681ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อกระดาษม้วน THERMALL มีลายน้ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท โปร ไอ ที ลิ้งค์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0042 ลว.15 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 19) ผคล 
682 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯไฟสาธารณะ บ.สูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายรวยทรัพย์ คิดรัมย์ เลขที่ จ.กสง.028/2559 ลว. 19 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 19) กฟส.กสง. 
683 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0043 ลว.17 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 20) ผคล 
684 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 กฟส.กสง. 
685 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 กฟส.ลปม. 
686 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน สิงหาคม 2559 กฟส.สตึก 
687 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สค.59 2  
688 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
689 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
690 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลง บ.กระโดน (กลุ่มน.ส.สุภาวดี) ม.9 ต.ชุมแสง อ.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 034/2559 ลว. 31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 25) กฟส.กสง. 
691 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.จะเนียง (กลุ่มนายสมพร) ม.5 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 029/2559 ลว. 31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 20) กฟส.กสง. 
692 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.ตะแบง (กลุ่มนางปัจจรี) ม.5 ต.สองชัน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 031/2559 ลว. 31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 22) กฟส.กสง. 
693 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.ตาเป้า (กลุ่ม นส.อนุธิดา)ม.12 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 033/2559 ลว. 31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 24) กฟส.กสง. 
694 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.น้อย (กลุ่ม น.ส.สมิด) ม.2 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 030/2559 ลว. 31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 21) กฟส.กสง. 
695 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯแรงต่ำ บ.ไผ่ลวก (กลุ่มนายวิฑูร) ม.10 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 032/2559 ลว. 31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 23) กฟส.กสง. 
696 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
697 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 กฟส.กสง. 
698 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 กฟส.ลปม. 
699 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ส.ค.2559 กฟส.สตึก 
700 ผลพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า สค. ปี2559 ผบป.บร. 
701 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนขนาด 2x10 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0045 ลว.24 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 22) ผคล 
702 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงสำรองคลัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ซีซีหม้อแปลง จำกัด,บริษัท เอสพีอี เล็คทริค อินดัสตรี จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0046 ลว.24 ส.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ส.ค. 2559 ลำดับที่ 21) ผคล 
703 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลนสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0054 ลว.26 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 16) ผคล 
704 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0047 ลว.4 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 15) ผคล 
705 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลขาดแคลน งบผุ้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท พงษ์พิมานการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0050 ลว.5 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 13) ผคล 
706 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านนาฝาย ม.11 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 094/2559 ลว. 13 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2559 ลำดับที่ 1) กฟส.พธ. 
707 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานติดตั้งหม้อแปลงประปาหมู่บ้านหนองสองห้อง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 095/2559 ลว. 13 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย.2559 ลำดับที่ 2) 
708 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8,9 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0048 ลว.6 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 14) ผคล 
709 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานสายแยกย่อย งบ คปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด,บริษัท นิวตรอน เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0051 ลว.26 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 22) ผคล 
710 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายสนั่น พรมนัส เลขที่ จ.ลปม.114/2559 ลว. 26 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
711 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กันยายน 2559 กฟส.กสง. 
712 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กันยายน 2559 กฟส.ลปม. 
713 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน กันยายน 2559 กฟส.สตึก 
714 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กย.59 2  
715 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
716 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
717 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
718 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กันยายน 2559 กฟส.กสง. 
719 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กันยายน 2559 กฟส.ลปม. 
720 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน กย.2559 2  
721ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ก.ย.2559 
722 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0054 ลว.26 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 17) ผคล.บร. 
723 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0055 ลว.30 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 23)  ผคล 
724 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯไฟสาธารณะ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายรวยทรัพย์ คิดรัมย์ เลขที่ จ.กสง.037/2559 ลว. 10 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.กสง. 
725 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดงยาง ม.2 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 090/2559 ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 18) กฟส.พธ. 
726 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งหม้อแปลง นางพรนภัส ม.1 ต.บ้านแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 093/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 21) กฟส.พธ. 
727 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.217/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 30) ผกส.บร. 
728 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.218/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 31) ผกส.บร. 
729 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.219/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 32) ผกส.บร. 
730 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.220/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 33) ผกส.บร. 
731 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.212/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 25) ผกส.บร. 
732 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.213/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 26) ผกส.บร. 
733 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.214/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 27) ผกส.บร. 
734 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.215/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 28) ผกส.บร. 
735 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.216/2559 ลว.14 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 29) ผกส.บร. 
736 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองโคลน(หม้อแปลงข้างวัด) ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.119/2559 ลว.18 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
737 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดอนตูม ม.7 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 046/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 12) กฟส.พธ. 
738 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านแดงใหญ่ ม.13 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 050/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 13) กฟส.พธ. 
739 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านน้อย ม.10 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 089/2559 ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 17) กฟส.พธ. 
740 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโนนศรีจันทร์ ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 053/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 14) กฟส.พธ. 
741 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโนนหนองสรวง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 020/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 2) กฟส.พธ. 
742 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโนนหนอวงสรวง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 021/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 3) กฟส.พธ. 
743 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านบัว ม.13 ต.บ้านแว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 035/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 11) กฟส.พธ. 
744 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านบุ่งเบาใหญ่ ม.1 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 031/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 9) กฟส.พธ. 
745 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านบุ่งเบาใหญ่ ม.11 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 033/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 10) กฟส.พธ. 
746 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านบุ่งเบาใหญ่ ม.9 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 025/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 5) กฟส.พธ. 
747 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านบุ่งเบาใหญ่ ม.9 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 057/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 16) กฟส.พธ. 
748 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโพนทอง ม.3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 022/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 4) กฟส.พธ. 
749 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านมะเฟือง ม.1 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 019/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 1) กฟส.พธ. 
750 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านส้มโฮง ม.11 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 028/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 7) กฟส.พธ. 
751 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านสามเหลี่ยม ม.12 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 092/2559 ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 20) กฟส.พธ. 
752 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองบัวรอง ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 091/2559 ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 19) กฟส.พธ. 
753 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 054/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 15) กฟส.พธ. 
754 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหายโศก ม.14 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 029/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 8) กฟส.พธ. 
755 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านแฮต ม.5 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.ซ้างซูแนว เลขที่ จ.พธ 027/2559 ลว.18 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค.2559 ลำดับที่ 6) กฟส.พธ. 
756 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.บุ่งช้าง ม.8 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.118/2559 ลว.18 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
757 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.สระทอง ม.1 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.120/2559 ลว.18 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
758 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองโคลนเสริม ม.4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.117/2559 ลว.18 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 3) กฟส.ลปม. 
759 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองตราดใหญ่ ม.8 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.116/2559 ลว.18 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
760 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองบัวลี ม.2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.115/2559 ลว.18 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
761 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.บุตาริด(คุ้มนอก) ม.12 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.121/2559 ลว.19 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
762 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองน้ำขุ่น(คุ้มคลองอิสานเขียว) ม.11 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.123/2559 ลว.19 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
763 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองม่วงน้อย ม.10 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.122/2559 ลว.19 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
764 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่ จ.บร.228/2559 ลว. 26 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 36) ผกส.บร. 
765 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายลิขิต สิทธิสาท เลขที่ จ.บร.229/2559 ลว. 26 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 37) ผกส.บร. 
766 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้าเลขที่ จ.บร.226/2559 ลว. 26 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 34) ผกส.บร. 
767 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้าเลขที่ จ.บร.227/2559 ลว. 26 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 35) ผกส.บร. 
768 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.231/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 38) ผกส.บร. 
769 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.232/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 39) ผกส.บร. 
770 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.233/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 40) ผกส.บร. 
771 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.234/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 41) ผกส.บร. 
772 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.235/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 42) ผกส.บร. 
773 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.236/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 43) ผกส.บร. 
774 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.237/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 44) ผกส.บร. 
775 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.238/2559 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 45) แผนกก่อสร้าง 
776 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตฯไฟสาธารณะ ต.ศรีภูมิ ม.4,5,7 อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายรวยทรัพย์ คิดรัมย์ เลขที่ จ.กสง.040/2559 ลว. 28 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ต.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.กสง. 
777 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กฟส.กสง. 
778 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 
779 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กฟส.สตึก 
780 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตค.59 2  
781 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
782 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
783 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
784 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กฟส.กสง. 
785 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กฟส.ลปม. 
786 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน ตค.2559 2  
787 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ต.ค.2559 กฟส.สตึก 
788 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านแคน ม.15 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 041/2559 ลว.2 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 2) กฟส.พธ. 
789 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านแคน ม.8 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 039/2559 ลว.2 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 1) กฟส.พธ. 
790 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นายวสันต์ เชิงสอาด หมู่บ้านจิระนครซอย 4 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.241/59 ลว. 3 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 31) ผกส.บร. 
791 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเมนชายคาน.ส.อกนิษฐ์ สมรรถการอักษร ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.242/59 ลว. 3 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 32) ผกส.บร. 
792 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ นายณรงค์ เอื้อวิวัฒน์ชุณห์ บ.ยาอ่อน ม.13 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.243/59 ลว. 3 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 33 ผกส.บร. 
793 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อจัดซือกระดาษม้วน HERMALL มีลายน้ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท โปร.ไอ.ที.ลิ้งค์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0057 ลว. 27 ต.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 21) ผคล.บร. 
794 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนายนิพนธ์ การเพียรจิระนครซอย7 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.249/59 ลว. 7 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 39) ที่2 ี่10  
795 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยายเขตเมนชายคา นางฟ้าใส แก้วนุ่น ม.1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.248/59 ลว. 7 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 38) ผกส.บร. 
796 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบงานสายแยกย่อย งบ คปจ. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค,บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0051 ลว.26 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.ย. 2559 ลำดับที่ 23) ผคล.บร. 
797 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุสำรองคลังแก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.บร. และ กฟฟ. ในสังกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.พรีไซซ,บ.ซิสเต็ม 3,เอเออีเลคทริไล เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0053 ลว.26 ก.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคาประจำเดือน พ.ย. 2559ลำดับที่23) ผคล.บร. 
798 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งแอลทีสวิตซ์ บริษัทแอดวาซ์วายเลส เนตเวร์ค ม.14 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.244/59 ลว. 7 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 34)  ผกส.บร. 
799 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ บ้านโคกเพชร ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.247/59 ลว. 7 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 37) ที่2 ี่10  
800 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านเย้ยสะแก ม.18 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.245/59 ลว. 7 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 35) ผกส.บร. 
801 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านหนองข่า ม.8 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.246/59 ลว. 7 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 36) ผกส.บร. 
802 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 9 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0058 ลว.2 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 24) ผคล.บร. 
803 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านโคกสะอาด ม.3 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 100/2559 ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 8) กฟส.พธ. 
804 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านชาติ ม.11 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 102/2559 ลว.2 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 10) กฟส.พธ. 
805 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านบ้านขมิ้น ม.12 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 099/2559 ลว.8 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 7) กฟส.พธ. 
806 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านอีเม้ง ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบริษัท สัพกรการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ จ.พธ 101/2559 ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย.2559 ลำดับที่ 9) กฟส.พธ. 
807 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ต.มม. ขาดแคลน ปี 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด เลขที่ฉ.3บร.(คล.)0060 ลว 09 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 26) ผคล.บร. 
808 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 8 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0061 ลว. 9 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 27) ผคล.บร. 
809 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดจ้างทำกล่องใส่ใบแจ้างค่าไฟฟ้า ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ บจก.สยามพลาสแพค อินดัสเตรียล เลขที่ใบสั่งจ้าง 3001222892 ลว. 17 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 25) กฟส.ลปม. 
810 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลนสำหรับงานผู้ใช้ไฟ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สหภัณฑ์ อิเล็คทริค,บริษัท พงษ์พิมานการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0059 ลว.9 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 25) ผคล.บร. 
811 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตงานเพิ่มความมั่นคง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0062 ลว.16 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 28) ผคล.บร. 
812 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยขยายเขตแรงต่ำ น.ส.วิลาวัลยื ชมภูเพชร บ.สวนครัว ม.14 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี จ.บร.252/59 ลว. 24 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 41) ผกส.บร. 
813 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยายเขตแรงต่ำ บ้านโคกหัวช้าง ม.17 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี จ.บร.253/59 ลว. 24 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 42) ผกส.บร. 
814 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยายเขตแรงต่ำ บ้านสำโรง ม.15 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี จ.บร.250/59 ลว. 24 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 40) ผกส.บร. 
815 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนางสุดารัตน์ บ.เมืองฝาง ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.254/59 ลว. 24 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 43) ผกส.บร. 
816 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงผลิตน้ำดื่ม บ.หนองตาอยู่ ม.10 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.124/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 1) 
817 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงลานรับซื้อข้าว บ.ว่าน ม.11 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.125/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 2) 
818 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟฟ้าเมนชาแรงต่ำ นายรัตนชัย ประโลมรัมย์ ม.1 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.256/59 ลว. 24 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 45) ผกส.บร. 
819 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ บ.หนองนกเขียน ม.12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.130/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 7) 
820 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ บ.ห้วยมะไฟ(มป.นอก)ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.131/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
821 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.โคกสว่าง ม.16 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.128/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
822 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.เมืองไผ่ ม.15 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.126/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 3) 
823 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองเก้าข่า ม.3 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.127/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
824 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองไผ่ล้อม ม.11 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.132/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
825 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองแวง ม.4 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.129/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
826 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองสองห้อง ม.5 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.133/2559 ลว.24 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.ลปม. 
827 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ้านโคกตูม ม.12 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.255/59 ลว. 24 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 44) ผกส.บร. 
828 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.เมืองแฝก ม.1 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.137/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 14) กฟส.ลปม. 
829 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.ห้วยมะไฟ(มป.ใน) ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.136/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 13) กฟส.ลปม. 
830 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.ตูบช้าง ม.7 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.134/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 11) กฟส.ลปม. 
831 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองครก ม.2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.142/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 19) กฟส.ลปม. 
832 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองตาด ม.14 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.138/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 15) กฟส.ลปม. 
833 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองเม็ก ม.8 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.135/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 12) กฟส.ลปม. 
834 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.รัตนะ ม.13 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.143/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 20) กฟส.ลปม. 
835 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.สระบัวทอง ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.140/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 17) กฟส.ลปม. 
836 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองกระสัง ม.12 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.144/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 21) กฟส.ลปม. 
837 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองขุนปราบน้อย ม.17 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.141/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 18) กฟส.ลปม. 
838 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองไผ่ ม.15 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.145/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 22) กฟส.ลปม. 
839 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองใหญ่ ม.10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.139/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 16) กฟส.ลปม. 
840 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ใหม่กระสัง ม.7 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.147/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 24) กฟส.ลปม. 
841 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านนา ม.8 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.146/2559 ลว.25 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 23) กฟส.ลปม. 
842 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 งานเพิ่มความมั่นคง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0064 ลว.6 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 30) ผคล.บร. 
843 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 เมตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0063 ลว.21 พ.ย. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 29)  ผคล.บร. 
844 ผลการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและถอด-ติดตั้ง ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 19 ) กฟส.สตึก 
845 ผลการพิจารณาคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กฟส.สตึก 
846 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กฟส.กสง. 
847 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กฟส.ลปม. 
848 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พย.59 2  
849 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
850 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
851 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยายเขตแรงต่ำ อบต.พระครู บ.โบย ม.2 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.261/59 ลว. 30 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 49) ผกส.บร. 
852 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยายเขตแรงต่ำ อบต.พระครู บ.หนองมะค่าแต้ ม.6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.262/59 ลว. 30 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 50) ผกส.บร. 
853 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ นายณรงค์ เอื้อวิวัฒน์ชุณห์ ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.259/59 ลว. 30 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 47) ผกส.บร. 
854 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายติดตั้งหม้อแปลง หอพักนายสหธรณ์ เสาร์ประโคน ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรั ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.260/59 ลว. 30 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 48) ผกส.บร. 
855 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายติดตั้งหม้อแปลง หอพักนายสหธรณ์ เสาร์ประโคน ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัม เลขที่ จ.บร.258/59 ลว. 30 พ.ย. 59 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน พ.ย. 2559 ลำดับที่ 46) ผกส.บร. 
856 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กฟส.กสง. 
857 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กฟส.ลปม. 
858 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน พย.2559 2  
859 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน พ.ย.2559 กฟส.สตึก 
860 ผลการพิจารณาออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
861 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ ประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายเนตร เนตรยน , นายเชียน จะริบรัมย์ เลขที่ ฉ.3 บร.(มต.)2909/2559 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1) ผบป.บร. 
862 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม บ.หนองไผ่ใหญ่(คุ้มหนองหว้า) ม.6 ต.หนองคู อ.ลปม. จ.บร.ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.148/2559 ลว.6 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
863 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด สำนักงาน กฟจ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอ็นสตาร์ คลีนนนิ่ง,บริษัท วัฒนาฯ เลขที่ ฉ.3 บร.(บห)/2559 ลว.7 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 38) ผบห.บร. 
864 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกค่าซ่อมรถยนต์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก บริษัท วัฒนกิจรวมช่าง จำกัด เลขที่ จ.ลปม.149/2559 ลว.9 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
865 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ ประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายเนตร เนตรยน , นายเชียน จะริบรัมย์ เลขที่ ฉ.3 บร.(มต.)2909/2559 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 2 ผกส.บร. 
866 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตนางกิจ ชาวนา บ.ไทยเจริญ ม.4 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.265 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 29) 
867 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มเฟส บ้านลุมปุ๊ก ม.1 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.272 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 35) ผกส.บร. 
868ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำบริษัททรูมูฟเอชฯจำกัด บ้านโคกเพชร หมู่ 10 ต.หนองตาด อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.268 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 32) ที่ 2 ี่ 10  
869 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำบริษัททรูมูฟเอชฯจำกัด บ้านม่วงเหนือ หมู่ 10 ต.กระสัง อ.เมืองบ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.269 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 33) ผกส.บร. 
870 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำเมนชายคานายอัครวัฒน์ วัยวัฒนพงษ์ หน้าการประปา อ.เมืองบุรีรัมย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.271 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 34) ผกส.บร. 
871 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำนางสาวกุณที คูณทวีทรัพย์ 144/2 ม.2 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.266 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 30) ผกส.บร. 
872 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท นวพิชิตร์ จำกัด,บริษัท วัฒนาฯ เลขที่ ฉ.3 บร.(บห)2934 ลว.16 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 4) ผบห.บร. 
873 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งหม้อแปลงไฟถนนแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ตอนหนองขวางน้อย ต.พระครู อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.267 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 31) ผกส.บร. 
874 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกติดตั้งหม้อแปลงไฟถนนแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ บ.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.275 ลว.20 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 36) ผกส.บร. 
875 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างบุคคลภายนอกตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท นภวิชชญ99 จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.(บห)2913/2559 ลว.19 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 3) ผบป.บร. 
876 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ คฟม. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ.ประเสริฐศรี เอ็นจิเนียริ่ง,หจก.บุรีรัมย์โชคชัย,บ.พรีไซซ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0069 ลว.9 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 26) ผคล.บร. 
877 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัย,หจก.ส.กมล เทรดดิ้ง,บ.สมทรงอิเลคทริค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0070 ลว.9 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 27) ผบค.บร. 
878 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 เพิ่มความมั่นคง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ส.กมล เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0071 ลว.9 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 28) ผคล.บร. 
879 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายแฉล้ม พิมพ์ทอง เลขที่ จ.กสง.043/2559 ลว. 23 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 5) กฟส.กสง. 
880 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนจดหน่วยค่าไฟฟ้า ในพื้นที่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายนายชัชชัย รักชาติ เลขที่ จ.ลปม.150/2559 ลว. 23 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 17) กฟส.ลปม. 
881 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน(แบบบุคคลธรรมดา) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก น.ส.คำเพียง ชิงรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.151/2559 ลว. 26 ธ.ค. 2559(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 18) กฟส.ลปม. 
882 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายสนั่น พรมนัส เลขที่ จ.ลปม.172/2559 ลว. 27 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 16) กฟส.ลปม. 
883 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายแฉล้ม พิมพ์ทอง เลขที่ กสง.(ผบต.)044/2559 ลว. 27 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 6) กฟส.กสง. 
884 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตนางกิจ ชาวนา บ.ไทยเจริญ ม.4 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.265 ลว.16 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 29) ที่ 2 ี่ 10  
885 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.โคกล่าม ม.7 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.180/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 10) กฟส.ลปม. 
886 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.โนนสำราญ ม.2 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.177/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
887 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.ปิดทอง ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.185/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 15) กฟส.ลปม. 
888 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.ผักกาดหญ้า ม.12 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.182/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 12) กฟส.ลปม. 
889 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.ลุงม่วง ม.1 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.184/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 14) กฟส.ลปม. 
890 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองเติ่นวัว ม.10 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.181/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 11) กฟส.ลปม. 
891 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ นายสมยศ ศุภนรากร ถนนจิระ 3/25 ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.265 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 37) ผกส.บร. 
892 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองโดนน้อย ม.8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.174/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
893 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองตาเรือง ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.176/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
894 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองม่วง ม.11 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.175/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
895 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.โนนแดง ม.9 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.178/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
896 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.สระคูณ ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.179/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
897 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.หนองกุง ม.5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.173/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 3) กฟส.ลปม. 
898 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.ใหม่สามัคคี ม.11 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.183/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค. 2559 ลำดับที่ 13) 
899 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายนิภา แหลมทอง เลขที่ จ.พธ(บต) 001/2559 ลว. 30 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ธ.ค.2559 ลำดับที่ 1) กฟส.พธ. 
900 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กฟส.กสง. 
901 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กฟส.ลปม. 
902 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กฟส.สตึก 
903 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธค.59 2  
904 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กฟส.คูเมือง กฟส.คมง. 
905 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
906 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
907 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กฟส.กสง. 
908 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กฟส.ลปม. 
909 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน ธค.2559 2  
910 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ธ.ค.2559 กฟส.สตึก 
911 ผลการอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กฟส.คมง. 
912 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายพงพันธ์ พึ่งไพศาล เลขที่ จ.กสง.001/2560 ลว. 4 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 5) กฟส.กสง. 
913 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงงานลูกชิ้น บ.แท่นพระ ม.1 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.003/2560 ลว. 4 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 3) กฟส.ลปม. 
914 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองจานเกี้ยว ม.2 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.002/2560 ลว. 4 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
915 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเครื่องกั้นรถไฟ บ.โคกสนวน ม.2 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.001/2560 ลว. 4 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 1) 
916 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกงานทำความสะอาด สำนักงาน กฟส.พุทไธสง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ จ.พธ 001/2560 ลว. 4 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 2 ) 
917 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อจัดซื้อล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ไทยซีอินดัสเดรียล เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0073 ลว. 6 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ม.ค. 2560 ลำดับที่ 19) ผคล.บร. 
918 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 26) ผกส.บร. 
919 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 27) ผกส.บร. 
920 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 28) ผกส.บร. 
921 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 29) ผกส.บร. 
922 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 30) ผกส.บร. 
923 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 31) ผกส.บร. 
924 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 32) ผกส.บร. 
925 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 33) ผกส.บร. 
926ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 34) ผกส.บร. 
927 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 25) ผกส.บร. 
928 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 24) ผกส.บร. 
929 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมางานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายเกษมสันต์ การนอก เลขที่ จ.พธ(บง)004/2560 ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 1) 
930 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมางานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายอภิรัตน์ ชัยพร เลขที่ จ.พธ(บง)003/2560 ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 1) 
931 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมางานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายอุดม ยะประโคน เลขที่ จ.พธ(บง)002/2560 ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 1) 
932 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาการตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในเขตอ.ลำปลายมาศ และ อ.หนองหงส์ ประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.นราวิชญ์ 999 เลขที่ จ.บร.001/2560 ลว. 11 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบสอบราคา ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 16) 
933 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีต สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. ปี 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัดเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0001 ลว. 12 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ม.ค. 2560 ลำดับที่ 20) ผคล.บร. 
934 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 35) 
935 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 36) 
936 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟของ กฟจ. บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0002 ลว. 17 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 21) ผคล.บร. 
937 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 37) 
938 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ หม้อแปลง 30 เค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัดเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0003 ลว.20 ม.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคาประจำเดือน ม.ค. 2560 ลำดับที่ 22) ผบค.บร. 
939 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 38) 
940 ผลการพิจารณาการจ้างเหมาจดหน่วยแจ้งหนี้ ของ กฟส.สตึก (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 11 ) กฟส.สตึก 
941 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มกราคม 2560 กฟส.กสง. 
942 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มกราคม 2560 กฟส.ลปม. 
943 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง กฟส.คมง. 
944 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
945 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มค.60 ผบป.บร. 
946 ผลการพิจารณาตามคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน มกราคม 2560 กฟส.สตึก 
947 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 39) ผกส.บร. 
948 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 39) ผกส.บร. 
949 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 40) 
950 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 41) ผกส.บร. 
951 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 42) ผกส.บร. 
952 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 43) ผกส.บร. 
953ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 44) ผกส.บร. 
954 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 45) ผกส.บร. 
955ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 46) ผกส.บร. 
956 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ม.ค.2560 ลำดับที่ 47) ผกส.บร. 
957 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
958 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มกราคม 2560 กฟส.กสง. 
959 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มกราคม 2560 กฟส.ลปม. 
960 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน มค.2560 ผบค.บร. 
961 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ม.ค. 2560 
962 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนชนอดหลอด LED งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0007 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 16) ผคล.บร. 
963ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเสา คอร. ขนาด 8,9 ม. เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัดเลขที่ ฉ.3 บร.คล.0006 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ม.ค. 2560 ลำดับที่ 23) ผคล.บร. 
964 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 22) ผกส.บร. 
965 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 23) ผกส.บร. 
966 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อกระดาษม้วนTHERMALLมีลายน้ำกฟภ.สีฟ้ากฟจ.บุรีรัย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท โปร.ไอ ทีลิ้งค์ จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0008 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 17) ผคล.บร. 
967 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า (ระยะสั้น) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ.กสง.002 ลว. 7 ก.พ. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 5) กฟส.กสง. 
968 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงาน 1.41 โดยใช้งบ คปจ. ปี 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0004 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 18) ผคล.บร. 
969 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0005 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 19) ผคล.บร. 
970 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 24) ผกส.บร. 
971 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 25) ผกส.บร. 
972 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 26) ผกส.บร. 
973 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 27) ผกส.บร. 
974 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลง100เควีเอ3เฟสสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟกฟจ.ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท สหภัณฑ์อีเลคทริค เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0009 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 20) ผคล.บร. 
975 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 30) ผกส.บร. 
976 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 31) ผกส.บร. 
977 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายลิขิต สิทธิสาท (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 28) ผกส.บร. 
978 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 32) ผกส.บร. 
979 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า (ตามแบบ สขร.1แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ.2560 ลำดับที่ 33) 
980 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กฟส.กสง. 
981 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กฟส.ลปม. 
982 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กพ.60 ผบค.บร. 
983 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง กฟส.คมง. 
984 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
985 ผลการพิจารณาตามคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กฟส.สตึก 
986 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพัสดุงานเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่ายฯ กฟจ. บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บ.นิืวดรอนเพาเวอร์,บ.ซิสเต็ม3จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0010 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน ก.พ. 2560 ลำดับที่ 21) ผคล.บร. 
987 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
988 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กฟส.กสง. 
989 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กฟส.ลปม. 
990 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ประจำเดือน กพ.2560 ผบป.บร. 
991 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน ก.พ. 2560 
992 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัททวีซีเซ็นทรัล ม.18 ต.อิสาณ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.030 ลว.1 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 4) ผกส.บร. 
993 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.028 ลว.1 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับ 2) ผกส.บร. 
994 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเพิ่มเฟส นางเพ็ญศจี ทรัพทย์อัมพร บ้านไทยสามัคคี ม.17 ต.เสม็ด อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.027 ลว.1 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 1) ผกส.บร. 
995 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม นายสมชาติ บุญมาก บ.สระขี้ตุ่น ม. 14 ต.ขุมเห็ด อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.029 ลว.1 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 3) ผกส.บร. 
996 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสนง.ไปรษณีย์หนองส์ ม.2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.004 ลว.2 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
997 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดแรงต่ำ บ.กระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.005/2560 ลว.2 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
998 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดแรงต่ำ บ.โคกกลาง ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.006/2560 ลว. 2 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 3) กฟส.ลปม. 
999 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงรีสอร์ท นายสมบูรณ์ บ.โพธ์ศรีสุข ม.11 ต.อิสาณ อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ จ.บร.031 ลว.6 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 5) ผกส.บร. 
1000 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสถานีจ่ายน้ำบุรีรัมย์ บ้านห้วย ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.บร.032 ลว.6 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 6) ผกส.บร. 
1001 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายที่ดินจัดสรร บริษัท รอยัลเอสเสท ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายลิขิต สิทธิสาท เลขที่ จ.บร.033 ลว.8 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 7) ผกส.บร. 
1002 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสำนักงาน กฟส.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่งบุรีรัมย์ เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001262853 ลว. 9 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 1) กฟส.กสง. 
1003 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพิ่มความมั่นคงระบบจำหน่ายไฟฟ้า(ระยะกลาง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ.กสง.006 ลว. 15 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 2) กฟส.กสง. 
1004 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ้านพักอาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.อิสาณ จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.046 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที ผกส.บร. 
1005 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ไฟสาธาณะเทศบาลชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.045 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 16) ผกส.บร. 
1006 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดเมนชายคา นายสิทธฺพงษ์ ทรงฐาน บ้านด่าน ม.19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.041 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 12) ผกส.บร. 
1007 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเพิ่มเฟส นางรัตติการณ์ สิริประภากร .ตรวดตรวน ม.19 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.039 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 10) ผกส.บร. 
1008 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟฟ้าพาดสายเมนชายคา นางเลื่อน วันยุมา บ.ตรวดตรวน ม.4 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.037 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 8) ผกส.บร. 
1009 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม นางนิชา สีพรมทอง บ.สนวน ม. 2 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.044 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 15) กฟฟ.บร. 
1010 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายแรงต่ำเพิ่มเติม นางคชาภรณ์ มีพัฒน์ บ.ตะครอง ม.2 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.038 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 9) ผกส.บร. 
1011 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกปักเสาแซมไลน์ไฟฟ้าแรงต่ำ บริษัท ดีแทคไตรเน็ต บ.ชุมทอง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.043 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 14) ผกส.บร. 
1012 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกปักเสาแซมไลน์ไฟฟ้าแรงต่ำ บริษัท ดีแทคไตรเน็ต บ.หนองตะลุมปุ้ก ต.ลุมปุ้ก อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.บร.040 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับทที่ 11) ผกส.บร. 
1013 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกรื้อถอนแรงต่ำ นางคชาภรณ์ พยุงแสนกุล บ.หนองโพรง ม.5 ต.อิสาณ อ.เมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ จ.บร.042 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
1014 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงชำแหละหมู ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.008/2560 ลว.24 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 5) 
1015 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดแรงต่ำ บ.หนองฟักทอง ม.4 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.007/2560 ลว.24 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
1016 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อ หม้อแปลงขนาด 315, 630 เควีเอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0012 ลว. 25 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 22) ที่ 2 ี่ 10  
1017 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ.โนนสำราญ ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.020/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 17) กฟส.ลปม. 
1018 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนางสาวกนกเกล้า แกล้วกล้า ม.8 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ จ.บร.048 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 19) ผกส.บร. 
1019 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟทางหลวง บ.โนนสวรรค์ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ จ.บร.047 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 18) ผกส.บร. 
1020 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตปักเสาแซมแรงต่ำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ จ.บร.049 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 20) ผกส.บร. 
1021 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.น้อยพัฒนา ม.16 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.010/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
1022 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.บริหารชนบท ม.6 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.012/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 9) กฟส.ลปม. 
1023 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.บุตาริด ม.12 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.009/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
1024 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.ประชาสรรค์ ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.018/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 15) กฟส.ลปม. 
1025 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองไทร ม.8 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.016/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 13) กฟส.ลปม. 
1026 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองน้ำขุ่น ม.11 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.011/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 8) กฟส.ลปม. 
1027 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองบัว ม.9 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.013/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 10) กฟส.ลปม. 
1028 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองม่วงใต้ ม.15 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.014/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 11) กฟส.ลปม. 
1029 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตไฟสาธารณะ บ.หนองม่วงใหญ่ ม.4 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.015/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 12) กฟส.ลปม. 
1030 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.สี่แยก ม.6 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.019/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 16) กฟส.ลปม. 
1031 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.หนองกะทิง ม.1 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.021/2560 ลว.27 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค. 2560 ลำดับที่ 18) กฟส.ลปม. 
1032 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มีนาคม 2560 กฟส.กสง. 
1033 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มีนาคม 2560 กฟส.ลปม. 
1034 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง กฟส.คมง. 
1035 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง กฟส.พธ. 
1036 ผลการพิจารณาตามคำร้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก ประจำเดือน มี.ค. 2560 
1037 ผลการพิจารณาตามคำร้องประจำเดือน มี.ค.2560 2  
1038 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต แรงต่ำข้ามสะพานลำน้ำมูล บ้านตราดตาทิพย์ ม.4 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายกัลป์ โคตรงาม เลขที่สัญญา 024/60 ลว.31 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับที่ 1 ) กฟส.สตึก 
1039 ผลการพิจารณารายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทไธสง 
1040 ผลการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายไฟ ประจำเดือน มีค.2560 ผบป.บร. 
1041 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง ประจำเดือน มีนาคม 2560 กฟส.กสง. 
1042 ผลการพิจารณาอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือน มีนาคม 2560 กฟส.ลปม. 
1043 ผลการอนุมัติเสนองดจ่ายไฟ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง ประจำเดือน มีนาคม 2560 กฟส.คมง. 
1044 ผลการอนุมัติเสนองดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึกประจำเดือน มี.ค.2560 
1045 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บ.หนองบอน ม.4 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.022/2560 ลว. 3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 1) กฟส.ลปม. 
1046 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแรงต่ำ นายไพศาล แจ่มจำรัส บ้านโคกเพชร ม.6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.053 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 4) ผกส.บร. 
1047ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นางสาวอนงค์ คะริบรัมย์ บ้านห้วย ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.054 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 5) ผกส.บร. 
1048 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นางสาวอนงค์ คะริบรัมย์ บ้านห้วย ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.054 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 5) ผกส.บร. 
1049 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นางสาวอนงค์ คะริบรัมย์ บ้านห้วย ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.054 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 5) ผกส.บร. 
1050ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นางสาวอนงค์ คะริบรัมย์ บ้านห้วย ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.054 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 5) ผกส.บร. 
1051 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นางสาวอนงค์ คะริบรัมย์ บ้านห้วย ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.054 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 5) ผกส.บร. 
1052 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงวัดป่าเขาน้อย บ้านโคกเขา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.050 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 1)  ผกส.บร. 
1053 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตย้ายหม้อแปลงไฟทางหลวงบุรีรัมย์ ม.11 ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.051 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 2) ผกส.บร. 
1054 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตย้ายหม้อแปลงไฟทางหลวงบุรีรัมย์ ม.11 ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.051 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 2) ผกส.บร. 
1055 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม นางสาวสุพตรา ลืมศักดิ์ชัยกิจ บ้านโสน ม. 2 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.052 ลว.3 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 3 ผกส.บร. 
1056 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ กฟจ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0019 ลว. 7 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ ) ผคล.บร. 
1057 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท สหภัณฑ์อิเลคทริค จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0018 ลว. 7 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ ) ผคล.บร. 
1058 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ : เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว และเครื่องนับธนบัติ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ หจก.อมรชัยคอมเพล็ก เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001274461 ลว. 11 เม.ย. 60 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 24) 
1059 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อตรุภัณฑ์ : เก้าอี้ทำงาน และ เครื่องนับธนบัตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ บริษัท อมรชัย คอมเพล็ก จำกัด เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001274461 ลว. 11 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 24) กฟส.ลปม. 
1060 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม บ.ประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.025/2560 ลว. 11 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 4) กฟส.ลปม. 
1061 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม บ.หนองหว้า(กลุ่ม1) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.023/2560 ลว. 11 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 2) กฟส.ลปม. 
1062 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม บ.หนองหว้า(กลุ่ม2) ม.18 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.024/2560 ลว. 11 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 3) กฟส.ลปม. 
1063 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.บุแปป ม.7 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.026/2560 ลว. 11 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 5) กฟส.ลปม. 
1064 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลงประปาบ้านกระน๊อบ ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ นายอาทิตย์ ทองสายสอน เลขที่ จ กสง. 007/2560 ลว. 12 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 4) กฟส.กสง. 
1065 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ กฟส.พุทไธสง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่ PO3001276780 ลว.20 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน เม.ย.2560 ลำดับที่ 1) 
1066 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟทางหลวงบุรีรัมย์ ตอนบุรีรัมย์-แสลงโทน ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.058 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 9) ผกส.บร. 
1067 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ของ กฟส.กระสัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคือ ร้านโชติช่วงเฟอร์นิเจอร์ เลขที่ใบสั่งซื้อ 3001277181 ลว. 21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 5) กฟส.กสง. 
1068 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นางสาวสุชัญญชา ไพรลือชา บ้านมะค่า ม.2 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.057 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 8) ผกส.บร. 
1069 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นายชยธร กอยรัมย์ บ้านโคกตาสิงห์ ม.5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.056 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 7) ผกส.บร. 
1070 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตพาดสายเมนชายคา นายมิตร เตียงงาบ้านหนองโพรง ม.5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.055 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 6) ผกส.บร. 
1071 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม การรถไฟแห่งประเทศไทยบ้านโนนเค็ง ม.3 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.060 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 11) ผกส.บร. 
1072 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม นายสมชาย บุญศิริ บ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.062 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 13) ผกส.บร. 
1073 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกย้ายเสาและขยายเขตแรงต่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.061 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 12) ผกส.บร. 
1074 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกย้ายเสาและขยายเขตแรงต่ำนายสุริยา รักการศิลป์ ม.5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์เลขที่ จ.บร.059 ลว.21 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 10) ผกส.บร. 
1075 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต แก้ไขระบบฯ บ.ร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายกัลป์ โคตรงาม เลขที่สัญญา 018/60 ลว.16 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับที่ 3 ) กฟส.สตึก 
1076 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต คขก.บ้านนิคม ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายกัลป์ โคตรงาม เลขที่สัญญา 020/60 ลว.28 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับที่ 7 ) กฟส.สตึก 
1077 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต คฟม.บ้านยางน้อย ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่สัญญา 017/60 ลว.10 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับที่ 5 ) กฟส.สตึก 
1078 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขต แรงต่ำ คขก.บ้านโคกสว่าง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายกัลป์ โคตรงาม เลขที่สัญญา 019/60 ลว.28 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับที่ 2 ) กฟส.สตึก 
1079 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตน.ส.ปาริส จักทิฤกธิ์ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เลขที่สัญญา 023/60 ลว.29 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับที่ 6 ) กฟส.สตึก 
1080 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำ บ.ตราด ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก นายกัลป์ โคตรงาม เลขที่สัญญา 021/60 ลว.28 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 แบบตกลงราคา ประจำเดือน มี.ค.2560 ลำดับที่ 4 ) กฟส.สตึก 
1081 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อคอนกรีตงบลงทุน กฟจ.บร. ผู้ผ่านการพิจารณาคัด คือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล.0020 ลว. 25 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ ) ผคล.บร. 
1082 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงประปาผิวดิน บ.ค้อพัฒนา ม.14 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.028/2560 ลว. 25 เม.ย. 2560(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 7) กฟส.ลปม. 
1083 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม บ.โนนตะครอง ม.5 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายมนูญ ทำนองดี เลขที่ จ.ลปม.027/2560 ลว. 25 เม.ย. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 6) กฟส.ลปม. 
1084 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เป็นเงินวิศวกรรม จำกัด เลขที่ ฉ.3 บร.คล. 644 ลว. 10 มี.ค. 2560 (ตามแบบ สขร. แบบสอบราคา ประจำเดือน มิ.ย. 2560 ลำดับที่ 1) ผคล.บร. 
1085 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม(คฟม.) บ.โคกสว่าง ม.6 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.034/2560 ลว. 26 เม.ย. 2560(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 13) 
1086 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติม(คฟม.) บ.ตลาดโพธิ์ ม.5 ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.033/2560 ลว. 26 เม.ย. 2560(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 12) กฟส.ลปม. 
1087 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.กะทิง(คุ้มโนนดู่) ม.1 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.031/2560 ลว. 26 เม.ย. 2560(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 10) กฟส.ลปม. 
1088 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ.โนนงิ้ว ม.7 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.030/2560 ลว. 26 เม.ย. 2560(ตามแบบ สขร. แบบตกลงราคา ประจำเดือน เม.ย. 2560 ลำดับที่ 9) <