พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ งานก่อสร้าง บริษัท แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริเวณจัดสรรหมู่บ้านโครงการมัณฑนา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒินครกาญจน์ แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
2 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนมกราคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
3 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนมกราคม 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
4 ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย (Solar Rooftop) กฟจ.นม เดือนมกราคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
5 ผลการพิจารณา เลขที่ ฉ.3.นม.(บห.) 6251/2558 ลว.16 ธ.ค.2558 แผนกบริหารงานทั่วไป กฟจ.นครราชสีมา 
6 ผลการสอบราคาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2559 กฟจ.นครราชสีมา และกฟย.ในสังกัด แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
7 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
8 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
9 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนมีนาคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
10 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
11 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประจวบ วงศ์ใหญ่ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 73) 
12 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จุด๑ ซ.ยิ้มเป็นสุข) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
13 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จุด๒ ซ.ทรัพย์มงคล) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
14 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จุด๓ ซ.๑๑) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
15 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (ซ.อยู่แล้วรวย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
16 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางทับทิม วิทยาอุดมพันธุ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
17 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางวรรณา ประกาศวุฒิชน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
18 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวนปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
19 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวหนึ่งธิดา แซ่อึ่ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.5 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
20 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัญ รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
21 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายกฤติพงษ์ ทองเนื้อดี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
22 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายไชยรัตน์ จันทร์สนิทศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
23 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอนันต์ เพียรเกาะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
24 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอัครเดช สรรเจริญสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
25 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.สิรารมย์ พร๊อพเพอร์ตี้ ๕ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.18 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
26 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล (หน้าหมู่บ้านไอสไตล์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
27 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ พ.ต.ต. สมศักดิ์ ฤกษพุฒิ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
28 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ พ.อ. ภานุ ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
29 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ พ.อ.ธนพัต พาหิระ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
30 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.18 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
31 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. เทศบาล ต.ตลาด นายสมพร พลวงพล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.5 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 46) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
32 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. เทศบาล ต.หนองไข่น้ำ นายกวางทอง รักษ์นาม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.5 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 45) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
33 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. เทศบาลหนองไข่น้ำ นางวาสนา ภูเกาะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.5 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 48) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
34 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. เทศบาลหนองไข่น้ำ นายเทอด สิบกระโทก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.5 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 47) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
35 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. เทศบาลหนองไข่น้ำ หมู่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.5 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
36 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา0062 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.16 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
37 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา0063 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.16 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
38 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ งานฉลองชัยท่านท้าวสุระนารีประจำปี ๒๕๕๙ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.16 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
39 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางณัฐชยา เพชรสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.16 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
40 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางดวงรัตนา สุขปูรณะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
41 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางทองมี แซ่ลิ้ม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
42 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางทองเมี้ยน แสนใหม่ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
43 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางปวีณาสมร สุขพงศ์จิรากุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
44 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสายสุดา เรียงพิมาย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
45 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวจุฑามาศ เกียรตินามวิชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.16 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
46 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวชนันรัตน์ วิศษรัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.21 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 85) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
47 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวเดือน ปุระพรม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
48 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวใหม่ แซ่ก้วย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
49 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.14 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
50 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเสริมสุข แก้วสว่าง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.9 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
51 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัญ รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
52 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายกฤษณุ กองสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
53 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชูชาติ เกิดหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
54 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชูศักดิ์ จึงศิริกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
55 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชูสิทธิ์ เชิดชูถิ่น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
56 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายทรงศักดิ์ รัตนจงกลกรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
57 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธวัช นองใหม่ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
58 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประพันธ์ เกียรติเกาะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
59 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประสิทธิ จีระศิริ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
60 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพัสกร พานิชเลิศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.9 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
61 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิสิษฐ์ วงศ์วารินสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
62 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายยศพล ยินดี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
63 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศิริชัย เกื้อเกียรติวงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
64 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศิลปะชัย คันสร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.16 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 83) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
65 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุพรรณ์ สุหร่ายเพ็ชร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.7 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
66 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอดุลวิทย์ ทรัพย์ทรายทอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.14 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
67 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเอนก มหาสมุทร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.2 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
68 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บ.สิรารมย์พร็พเพอร์ตี้จำกัด(สิรารมย์๔) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บ. วิริยะโปรเทคเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ลว.21 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
69 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.โคราชแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ๑๐ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.9 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
70 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บี-ควิก จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.16 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 84) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
71 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ นม 1 ฟีดเดอร์ 5 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาเบญจพรรณ ลว.25 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 57) แผนกปฏิบัติการ กฟจ.นครราชสีมา 
72 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ นม 1 ฟีดเดอร์ 6 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาเบญจพรรณ ลว.11 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 43) แผนกปฏิบัติการ กฟจ.นครราชสีมา 
73 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ นม 1 ฟีดเดอร์ 8 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาเบญจพรรณ ลว.25 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ลำดับที่ 58) แผนกปฏิบัติการ กฟจ.นครราชสีมา 
74 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ นม 1 ฟีดเดอร์ 9 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาเบญจพรรณ ลว.11 ม.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2559 ลำดับที่ 44) แผนกปฏิบัติการ กฟจ.นครราชสีมา 
75 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ นม 4 ฟีดเดอร์ 5 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาเบญจพรรณ ลว.16 ก.พ.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ลำดับที่ 51) แผนกปฏิบัติการ กฟจ.นครราชสีมา 
76 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนเมษายน 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
77 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ทำการ ย้ายสายยึดโยงแรงต่ำภายใน มทบ.21 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.22 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
78 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.พรรณธิภา เรืองเวหา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
79 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางทองเติม มณีวงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
80 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางนิยมพร ทีเกาะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
81 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสนิท วุฒิไกรเลิศภพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
82 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุเนตร อาศรัยป่า ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
83 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอนงค์ มิตรจันทร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
84 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัน รัตนพรมงคล0086 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.22 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 50) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
85 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัน รัตนพรมงคล0088 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.22 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 51) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
86 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัน รัตนพรมงคล0143 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.25 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
87 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอารยา พิริยอารีกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.25 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
88 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอารีย์รัตน์ ถนอมกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
89 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายกฤษณุ กองสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.26 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
90 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายจตุรงค์ จันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.26 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
91 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายทวี พลแสน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
92 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนิพล ศรีวิเศษ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
93 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประเทศ อุตตมะบูรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
94 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปรีชา บัวหลาด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
95 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายแปลก โคตรชมภู ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.25 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
96 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิสิษฐ์ วงศ์วารินสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.26 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
97 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวันชัย ถี่หมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.22 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
98 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิทยา วรวะลัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
99 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสนธยา สีมะเสถียรโสภณ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
100 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมเกียรติ หกด่านจาก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.26 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
101 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสฤษดิ์ชัย เผ่าพันธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.29 มี.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
102 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอดิศักดิ์ โชคสกุลทรัพย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.19 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
103 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเอกพล เสถียรจารุรัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
104 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก. ซีนิกซ์ อิเลคเท็ค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
105 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีพีออลย์ จำกัด มหาชน (สาขาตลาดย่าโม) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.19 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
106 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีพีออลย์ จำกัด มหาชน (สาขามิตรภาพ ซ.4) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.19 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
107 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ธัญรดาณ์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.4 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
108 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มอร์ เอสเตท จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.19 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
109 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ศาลาทอง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.7 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
110 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ หจก.ภัตตาคารเสียวเสี้ยว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
111 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ฉ.3 นม./คล.1892 ลว.8 เม.ย.2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ฉ.3 นม./คล.2058 ลว.21 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 84) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
112 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, งบทำการ ฉ.3 นม./คล.2061 ลว.21 เม.ย.2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ฉ.3 นม./คล.2180 ลว.27 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 87) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
113 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ, งบทำการ ฉ.3 นม./คล.1891 ลว.8 เม.ย.2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท พรีไซซ กรีน โปรดักส์ จำกัด ฉ.3 นม./คล.2059 ลว.21 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 85) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
114 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ ฉ.3 นม./คล.1965 ลว.12 เม.ย.2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือบริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด ฉ.3 นม./คล.2179 ลว.27 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 86) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
115 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ฉ.3 นม./คล.1773 ลว.29 มี.ค.2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ฉ.3 นม./คล.1894 ลว.8 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 83) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
116 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ฉ.3 นม./คล.2060 ลว.21 เม.ย.2559 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด ฉ.3 นม./คล.2181 ลว.27 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2559 ลำดับที่ 88) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
117 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนเมษายน 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
118 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.นงลักษณ์ อนันต์ณุรัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
119 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ปัญญาพร ทัศน์ไพร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
120 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.หนึ่งธิดา แซ่อึ้ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
121 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางกานต์นภัส ดวงกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
122 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางณัทการญจน์ ธกรเศรษฐ์กิจ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
123 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางประภาพร ชำนาญนาค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
124 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางวรนุช วงษ์วีระพันธ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
125 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวเยาวเรศ แซ่เจีย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.24 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
126 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวรัชนี วงษ์เดือน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
127 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางแสงอรุณ รุจิเรก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
128 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัญ รัตนมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
129 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอาภรณ์ รัตนพงษ์วณิช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.24 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
130 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชายศักดิ์ ไพฑูรย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
131 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปราโมทย์ ชุมศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
132 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปราโมทย์ ชุมศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
133 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิชัย บวกโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
134 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมปอง ศิริไพบูลย์ทรัพย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
135 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมสิน สุระสิลปิกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
136 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอภิวัฒน์ รักสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
137 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเอกสิทธิ์ เลิศสวัสดิ์วิชา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
138 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.28 เม.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
139 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ 30กันยา ซ.2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
140 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ 30กันยา ซ.2/7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
141 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ ถ.มิตรภาพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
142 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.เอชจีวี (โฮมการ์เด้นวิลล์สุรนารายณ์ ซ.31/1) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
143 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลัง คาซ่า จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
144 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มอร์ เอสเตท จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
145 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เอชจีวี (โฮมการ์เด้นวิลล์สุรนารายณ์ ซ.25) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
146 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
147 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างศิลป์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.19 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
148 ผลการพิจารณาจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2261 ลว. 3 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 84) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
149 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2259 ลว. 3 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 83) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
150 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2178 ลว. 27 เมษายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ลำดับที่ 82) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
151 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
152 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
153 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรรสุนทรีย์ (นางอัญชัญ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.17 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 88) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
154 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จุด 1 สามแยก ช.202) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.13 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
155 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จุด 2 สามแยก ช.202) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.13 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
156 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (บ้านหนองไผ่หนองปรือ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.13 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
157 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (สามแยกบ้านตาปุ๋ย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.13 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
158 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สาว อินทสีดา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
159 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางประนอม ถ่ายกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.23 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 94) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
160 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางภคตา จิตราวรญากุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.17 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 91) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
161 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางวรรษา โครนิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 พ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
162 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุพรรษา จินตพิทักษ์เลิศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.1 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
163 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชัยวัฒน์ บาตรโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.14 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 85) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
164 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธวัช ตราชู ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
165 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนราธิป แซ่เฮง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.1 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
166 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนรินทร์ อัครวงศ์วัฒนา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.17 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 92) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
167 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประจวบ ทวีธนถาวร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.14 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 86) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
168 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพรศักดิ์ เปรมฤทัยรันต์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.13 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 84) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
169 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิเชียร หอชิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.13 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 83) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
170 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุภนิตย์ ภู่ลำพงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.13 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
171 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอดิศักดิ์ สังฆภูมิ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.14 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 87) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
172 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอะโนเช่า เว่าจังหรีด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
173 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)แคมป์คนงาน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
174 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)สร้างโลตัส ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
175 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.บริดสโตน เอ.ซี.ที. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
176 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.10 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
177 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลังคาซ่า (อาคารแมนฮัตตัน J) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.1 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
178 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด (อาคารพาณิชย์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.23 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 93) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
179 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.16 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 89) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
180 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.17 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 90) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
181 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.บ้านเกาะ (จุด 2 บ้านเก่า ซ. 45,46) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
182 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.บ้านเกาะ (จุด 4 บ้านขนาย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
183 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.บ้านเกาะ (จุด 6 บ้านเกาะราษฎร์สามัคคี) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
184 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.บ้านเกาะ (บ้านเก่า ซ.บ้านนางหุย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.9 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
185 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2855 ลว. 7 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 100) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
186 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2555 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 96) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
187 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2554 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 97) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
188 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2628 ลว. 26 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 98) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
189 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2646 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 99) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
190 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2856 ลว. 7 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 101) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
191 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2857 ลว. 7 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 102) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
192 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2522 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ลำดับที่ 95) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
193 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
194 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
195 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ดร.ประคอง ฉายทองคำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 155) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
196 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลตลาด บ.โพธิ์ ม.4 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.5 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 140) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
197 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลตลาด บ.ราษฎร์ประสงค์ ม.6 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.5 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 138) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
198 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลตลาด ม.2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.5 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 137) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
199 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลโพธิ์กลาง บ.หนองพุดซา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.1 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 135) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
200 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.จริยา สุขวงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.21 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 166) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
201 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ดุสฎี สุทโธ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาณจน์ ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 153) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
202 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สุรภา อันสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.22 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 172) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
203 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางจงกลนี เดชบุญ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.1 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 134) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
204 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางฐานิดา ทิพย์สุนทรศักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 173) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
205 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางณัฐณิชาทิพย์ สกุลนิติชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.29 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 129) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
206 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสนิท วุฒิไกรเลิศภพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.21 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 164) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
207 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสมพิศ สมัครการ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 165) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
208 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวเกษราพร สีสุก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.29 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 128) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
209 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวปันสิตา ไชยภักดี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 159) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
210 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวสุมิตรา โสพุฒอ่อน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.21 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 162) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
211 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวอรอุไร สธนเสาวภาคย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 123) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
212 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสำรวย วิเชียร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.21 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 169) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
213 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัน รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.21 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 168) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
214 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอุไร โกมลรัตนา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 126) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
215 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเกียรติภูมิ หริรัตนะพรรณ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.5 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 139) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
216 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชัยรัช พัฒนจารีต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 161) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
217 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชาติชาย สิทธิใหม่ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 124) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
218 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณธีพัฒน์ ฐิตินันท์ชยกร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.21 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 167) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
219 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายทศพล ศรีวิไล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 125) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
220 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปรมินทร์ นิยมพันธ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.5 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 142) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
221 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิชิต ศรีแจ้งรุ่ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 158) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
222 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายมนัช ไขโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.29 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 130) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
223 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายยุทธโยธิน วงศ์กิจดี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 127) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
224 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิกรม แซ่โง้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 154) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
225 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวีรชาญ ไขโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.5 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 143) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
226 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศุภกร สหะสันติสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.1 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 132) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
227 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศุภชัย วัฒนธีระ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.22 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 122) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
228 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.22 มิ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 141) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
229 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.1 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 133) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
230 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ศิริธนา เรียลเอสเตท ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 144) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
231 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 156) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
232 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 157) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
233 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ฤทธา จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.1 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 136) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
234 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เอสเคพีเอส แอทเสท จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 171) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
235 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะโพธิ์กลาง ซ.อยู่สุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.1 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 131) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
236 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ วัดสมอราย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.27 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 170) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
237 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.21 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 163) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
238 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างศิลป์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.8 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 160) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
239 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกบ้านบุ จุดA ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 146) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
240 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกบ้านบุ จุดB ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 147) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
241 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกบ้านหนองตาคลอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 149) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
242 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกบ้านออมสิน จุด4 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 152) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
243 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกหนองกระดังงา จุด2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 150) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
244 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกหนองกระดังงา จุด3 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 151) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
245 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกหนองตะคลอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 148) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
246 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอพเอาท์แยกหนองโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 145) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
247 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3518 ลว. 8 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 180) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
248 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3097 ลว. 20 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 174) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
249 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ, คปจ. โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3288 ลว. 28 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 179) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
250 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบคปจ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3197 ลว. 24 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 177) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
251 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3172 ลว. 23 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 176) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
252 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3517 ลว. 8 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 181) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
253 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คปจ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3196 ลว. 24 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 178) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
254 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3096 ลว. 20 มิถุนายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 175) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
255 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3589 ลว. 13 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ลำดับที่ 182) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
256 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
257 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
258 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชัชวัสส์ ขันโคกสูง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.22 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 105) ผพอ.ฉ.3 
259 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร (นายอนุชิต กิจเจริญธรรม) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.8 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 87) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
260 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ณัฐจิรา เกื้อเกียรติวงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 99) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
261 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ธชยา รอ ณ รังสี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 97) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
262 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ผกายรัตน์ พลอยหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.23 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 111) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
263 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.พิชามญชุ์ วงศ์วารินสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.18 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 100) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
264 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.วิภา ศรเทพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 91) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
265 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางจินดา แซ่อึ้ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.18 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 103) ผพอ.ฉ.3 
266 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางดวงรัตน พิลึก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.23 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 110) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
267 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางวรารัศม์ ชัยวิรูญรัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.26 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 116) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
268 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสมัญญพร แสนประเสริฐ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.23 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 109) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
269 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุภาภรณ์ เทียนพิมพ์ใหม่ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.22 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 108) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
270 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเกียรติศักดิ์ จรูญศรีโชติ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.18 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 101) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
271 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายครุฑ สอนโคกสูง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.8 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 86) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
272 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชลทิตย์ วณิชชากร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.26 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 115) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
273 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชัยวัฒ บาตรโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.26 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 117) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
274 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.28 ก.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 85) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
275 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายถนอม สนิทกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.8 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 88) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
276 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธวัชชัย ชาจอหอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 93) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
277 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายบุญช่วย จิตรพัฒน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 90) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
278 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประยงค์ มุ่งยุทธกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 95) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
279 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประวิทย์ พัฒนภากุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.18 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 102) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
280 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปราโมทย์ ชุมศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.11 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 98) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
281 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิชัย สุมทะมาลา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 92) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
282 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุรพันธุ์ จันทรประภา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.22 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 107) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
283 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอำพันธ์ วงษ์ประวิช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 89) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
284 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บ.ดีแทค ไตรเน็ค จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.22 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 106) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
285 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บ.แฟกซ์ ไลน์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.18 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 104) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
286 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บ.แอดวานซ์ ไวรเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 96) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
287 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.10 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 94) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
288 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บมจ.ทีโอที ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.26 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 118) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
289 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลแห่งประเทศไทย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.25 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 113) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
290 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟรีเทรค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.26 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 114) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
291 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.บ้านเกาะ (จุด 1 บ้านเกาะ ซ.8) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.24 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 112) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
292 ผลการพิจารณาจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3818 ลว. 25 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 120) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
293 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3970 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 123) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
294 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คปจ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3900 ลว. 28 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 122) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
295 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3817 ลว. 25 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 119) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
296 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3894 ลว. 28 กรกฎาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 121) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
297 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4168 ลว. 10 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 125) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
298 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3969 ลว. 2 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ลำดับที่ 124) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
299 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
300 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
301 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ กิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 93) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
302 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลต.โคกสูง (ซ.บ้านผู้ใหญ่) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 86) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
303 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลต.โคกสูง(นางทัด ประเสริฐสิน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 83) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
304 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลต.โคกสูง(นายบุญส่ง สอดโคกสูง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
305 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง (ซ.นางแซ่ม ซีโพธิ์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 85) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
306 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง (ซ.บ้านนายชลอ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 84) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
307 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ทิพประภา อัศวินชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
308 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ระรินธร ตีรถะจารุพงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
309 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางธณัศพร ขอเฉี่อยกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 89) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
310 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางบุญทิยา กลางหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
311 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเพ็ญจิต ผลทิพย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
312 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสมัย วงเดือน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
313 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสายใจ จันหอม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
314 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาว ธัญญธร เครือกิ่ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 94) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
315 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวปิยนุช โสภณศิลาพันธ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 88) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
316 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอารยา พิริยอารีกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
317 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอารยา พิริยอารีกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
318 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเกียรติภูมิ หริรัตนะพรรณ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
319 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายบันเทิง พินเกาะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
320 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประสิทธิ์ ประคอกกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
321 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพรชัย ปรีชา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.21 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 96) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
322 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพัศศักดิ์ วงษ์พิมลกิจ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
323 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพินิจ ตอนจอหอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
324 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายรังสรรค์ สินธุบัว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.21 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 97) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
325 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวรวุฒิ สุขทะเล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.31 ส.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
326 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิสรรณ์ กิ่งนอก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
327 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวีรพงษ์ รุ่งเรือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
328 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายโสภา พลกำแหง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.20 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 95) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
329 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเอกสิทธิ์ เสิศสวัสดิ์วิชา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 92) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
330 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท แฟกไลน์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 91) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
331 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ฤทธา จำกัด (TR1) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
332 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ฤทธา จำกัด (TR2) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
333 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ปรับปรุงไฟสาธารณะบ้านบึงทับช้าง ม.7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
334 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ พันเอกเพชรไทย รชตเฉลิมโรจน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 87) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
335 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ทบต.จอหอ ทางไปคอกม้า ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
336 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ทบต.จอหอ เลียบคลองชลประทาน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.14 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
337 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ เทศบาลตำบลจอหอ หน้าจัดสรรแฮปปี้โฮม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
338 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ เทศบาลตำบลจอหอ หน้าวัดสูง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
339 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ เทศบาลตำบลจอหอ หลังวัดช่องอู่ จุด2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
340 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ เทศบาลตำบลจอหอ หลังวัดช่องอู่ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.15 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
341 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะเทศบาลโพธิ์กลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.19 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 90) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
342 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ มทบ.21 (บ้านสัสดี) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.27 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 98) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
343 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ รท.อาคม สิงห์ทองชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
344 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คชฟ.3, คสจ.7 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4555 ลว. 31 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 101) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
345 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safaty Stock งบผู้ใช้ไฟ, คปจ. โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4888 ลว. 13 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 104) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
346 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4481 ลว. 26 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 100) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
347 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบคปจ. และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4836 ลว. 12 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 103) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
348 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คปจ. และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4835 ลว. 12 กันยายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 102) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
349 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.4422 ลว. 24 สิงหาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2559 ลำดับที่ 99) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
350 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนกันยายน 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
351 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนกันยายน 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
352 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ กรมทางหลวงชนบท (จุดที่ 1 TR1-3) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.17 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
353 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร (นายสุรินทร์ เผลอกระโทก) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
354 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.รุจิรา โมงขุนทด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.17 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
355 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สุนิษฐา ทรัพย์วิไล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
356 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.อารยา แซ่ส่ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
357 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางจงจิต เด่นภัทรปรีชา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 47) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
358 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางรัตติยากร สุวรรณจำรัส ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.17 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
359 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางวริญญา เพ็ชรหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
360 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอรอุมา ซุ่มไพศาล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
361 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเจนศักดิ์ หัตถ์ฐาปนวัฒน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 83) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
362 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชาญวิทย์ กว่างกระโทก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
363 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายทองใส เดชพันธ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 51) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
364 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธนิก โชคภัรมย์ทรัพย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.17 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
365 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธโนดม สมะพันธุ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
366 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายไพรัช ศรีนคร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
367 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายมงคล โพธิ์สังข์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 50) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
368 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเมธาสิทธิ์ เป้าด่าน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.17 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
369 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.19 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
370 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสนธยา นาหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
371 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมโภชน์ โมกมี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
372 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมศักดิ์ โรจน์กนก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
373 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสาย จุดศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 46) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
374 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
375 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท อิมเมจคอนสตรั่คชั่น จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 48) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
376 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ (อบต.หนองจะบก) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
377 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ต.บ้านโพธิ์ (ซ.แสนเมืองอารี) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 41) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
378 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ต.บ้านโพธิ์ (บ้านนายสมบูรณ์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 40) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
379 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ต.บ้านโพธิ์ (บ้านนายหล่อน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 42) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
380 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ต.บ้านโพธิ์ (บ้านศรีพัฒนา) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 45) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
381 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ต.บ้านโพธิ์ (บ้านแสนเมือง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 44) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
382 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ต.บ้านโพธิ์ (บ้านหนองบัว) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 43) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
383 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะเทศบาลตลาด (ซ.นายกล้า) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
384 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะเทศบาลตลาด (ซ.โบราณ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
385 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะเทศบาลตลาด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
386 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะเทศบาลโพธิ์กลาง (ซ.เอฟเอ็ม) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.20 ก.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 39) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
387 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะเทศบาลโพธิ์กลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
388 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงเรียนโยธินนุกูล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.12 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
389 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.4 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
390 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.จอหอ (จุดที่ 2 ศาลาหลังประหยัดทัวร์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
391 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.จอหอ (ปรับปรุงฯภายใน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
392 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.บ้านเกาะ (จุด 3 บ้านขนาย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
393 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.บ้านเกาะ (จุด 4 บ้านบึงพญาปราบ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
394 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. บ้านตลาด ม.1 (คฟม.9) ครั้งที่ 6/59 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
395 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. บ้านตะคองเก่า ม.2 (คฟม.9) ครั้งที่ 6/59 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
396 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุนกฟภ. หลังจัดสรรโฮมการ์เด้น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.13 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
397 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คปจ., คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5339 ลว. 6 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 84) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
398 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนตุลาคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
399 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
400 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรรฯ นายชินเกียรติ วิเศษจินดาวัฒน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.30 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 51) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
401 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ธรณีสงฆ์วัดพายัพบ้านปูน-หนองพิมาน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.23 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 43) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
402 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.กานต์พิชชา วงศ์วารินสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 34) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
403 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ธัญชนก ปัญญานาค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 36) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
404 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ธิดารัตน์ แสงขาว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.20 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
405 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ภณศา บุรัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.30 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
406 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สุมารินทร์ หอมโอ้ม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.30 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
407 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางกรรณิการ์ เปรมวิไลศักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.28 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 17) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
408 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางจันทร์เพ็ญ เวชโคกรักษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.1 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 26) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
409 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางชินาภา ศรีล้วน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.23 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 45) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
410 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเรดี สมหงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.30 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
411 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสมร ฟาน คิด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.23 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 44) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
412 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวครีรตา วิสุทธาจารี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.17 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 39) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
413 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวสุดารันต์ ยันจอหอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.17 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 38) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
414 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายกร พวงสน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.7 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 29) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
415 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเกษม มะเริงสิทธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.24 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 48) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
416 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณรงค์ฤทธิ์ อวยชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.17 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 40) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
417 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายถนุกิจ กลอนโคกสูง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.20 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
418 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนรเทพ กาฬสินธุ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.25 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
419 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายบุญมา อิ่มวิเศษ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.1 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
420 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปภังกร กมลเพ็ชร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.20 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
421 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพร พรพิจัยภาค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.7 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 28) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
422 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิสิษฐ์ วงศ์วารินสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 33) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
423 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิชัย ศักดิ์ศรีบำรุง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.28 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 19) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
424 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศราวุฒิ ลาคำ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.28 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 20) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
425 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสถาพร เผลอกระโทก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.1 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 27) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
426 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสากล พูนธนางกูล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 30) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
427 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุชาติ คล้ายดอนวรกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.1 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
428 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุนทร ชินสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.17 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 42) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
429 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.30 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
430 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.โคราขแผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี้ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.25 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
431 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ซัคเซส คอนสตรัลชั่น (แคมป์คนงาน Big C) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.23 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 47) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
432 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ซัคเซส คอนสตรัลชั่น (สร้าง Big C) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.23 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 46) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
433 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.นาราแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.20 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
434 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด (Biz link) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 31) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
435 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาธัญญะวิทย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 32) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
436 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด มหาชน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.28 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
437 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มอร์เอสเตท จำกัด (ขยายเขตเพิ่ม) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.28 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 18) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
438 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มอร์เอสเตท จำกัด (ย้ายเสาไฟ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.28 ต.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 21) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
439 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท แสตนดาร์ เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.15 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 37) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
440 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.30 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 50) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
441 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะเทศบาล ต.ตลาด (บ.ท่ากระสังข์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.11 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 35) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
442 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. เทศบาลหนองไข่น้ำ บ้านสวน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.17 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 41) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
443 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านโตนด ม.2 ต.หนองงูเหลือม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.2 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 23) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
444 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านบุ ม.8 ต.ตลาด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.2 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
445 ผลการพิจารณาจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6038 ลว. 14 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 58) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
446 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คชฟ.3, คฟม และงบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5757 ลว. 31 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 56) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
447 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5920 ลว. 8 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 57) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
448 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6162 ลว. 21 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 59) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
449 ผลการพิจารณาจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่เป็น Safety Stock งบผู้ใช้ไฟประจำ ภ.2 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5582 ลว. 20 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ลำดับที่ 55) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
450 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
451 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
452 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.16 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
453 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร บริษัท ลลิต พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
454 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ณภัทร กิตติสราพล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
455 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.27 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
456 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางรัตนา ขุดโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
457 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางศิริกาญจน์ ค้าขึ้น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
458 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวปันสิตา ไชยภักดี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
459 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสำเร็จ ไหมทอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
460 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัญ รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
461 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายคมศักดิ์ อวยสูงเนิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
462 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายช่วงโชติ ขอพรกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
463 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณัฐพงษ์ พรเลิศแสงธรรม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
464 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธีรพร ศรีทองกูล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.16 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
465 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายมนต์ตรี ทองมาลัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.27 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
466 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิวัฒน์ ภิญโญสโมสร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.27 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
467 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวีระยุทธ ขอสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.16 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
468 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวุฒิชัย พนมกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
469 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุพมิตร กอบัวกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
470 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอดิเทพ พรมประธาน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
471 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอนงค์ บำรุงเกาะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.27 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
472 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
473 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.21 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
474 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร.ต.สัมทธิ์ จันทร์นอก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.27 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
475 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เรืออากาศตรี อเนก แจ่มศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
476 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (โรงเรียน ชพน.) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.16 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
477 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.หนองกระทุ่ม (ประปาหมู่บ้านหนองหญ้างาม) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.9 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
478 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอฟเอาท์ไลน์แยกจุด 1 ไลน์ข้างโรงสีเซี้ยตง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.16 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
479 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอฟเอาท์ไลน์แยกจุด 2 ไลน์เข้าเพชรลัดดา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 50) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
480 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอฟเอาท์ไลน์แยกจุด 3 ไลน์ข้างโรงงานจินตนา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 51) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
481 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอฟเอาท์ไลน์แยกจุด 4 ไลน์เข้าบ้านขุนนนท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
482 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอฟเอาท์ไลน์แยกจุด 5 ไลน์เข้าโรงปูน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
483 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอฟเอาท์ไลน์แยกจุด 6 ไลน์เข้าตลาดโชคทวี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
484 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ติดตั้งดรอฟเอาท์ไลน์แยกจุด 7 ไลน์เข้าสถานี อสมท. ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.6 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
485 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวแรงสูง ตามแผนประจำปี 2559 สฟ.4 ฟีดเดอร์ 2 (ครั้งที่ 1 ปี 59) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาเบฐจพรรณ ลว.30 พ.ย.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 48) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
486 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6245 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 84) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
487 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6310 ลว. 29 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 86) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
488 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คปจ, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6230 ลว. 23 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 82) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
489 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คปจ. และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6269 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 85) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
490 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7 และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6484 ลว. 7 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 88) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
491 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ลงทุน, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.5339 ลว. 9 ตุลาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 87) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
492 ผลการพิจารณาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฯ จำนวน 9 รายการ ให้ กฟจ.นม และ กฟฟ.ในสังกัด โดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6195 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 83) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
493 ผลการพิจารณาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุหลัก กฟจ.นครราชสีมา เลขที่ ฉ.3 นม.(บห) 6391/2559 ลว. 1 ธ.ค.2559 (ตามแบบสขร.1 กรณีพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 1) แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
494 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนธันวาคม 2559 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
495 ผลการสอบราคาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.อำพล กรุ๊ป ลว.15 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 2) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
496 ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง รื้อถอน ย้ายจุด เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ สับเปลี่ยน ปรับปรุงมิเตอร์คว่ำเอียงของกฟจ.นครราชสีมา ประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กุลกิตติ์วิริยะ ลว.26 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
497 ผลการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.นครราชสีมา และประจำศูนย์การเรียนรู้ PEA ชั้น 5, 6 และชั้น 7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.เฟซแซนท์ คลีนนิ่ง ลว.8 ธ.ค.2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
498 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2559 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
499 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
500 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ คุณปันสิตา ไชยภักดี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.30 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
501 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโคกสูง (บ้านนายพลทัต) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
502 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ซอย อสมท.) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
503 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ม.4 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว.20 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
504 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลนครราชสีมา (ย้าย TR เซเว่น) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.30 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
505 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลบ้านโพธิ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
506 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.จิรวรรณ แฟสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินคากาญจน์ ลว.18 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
507 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางกำปั่น ดอกพุด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
508 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางนงคราญ ขำโนนงิ้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
509 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางวาริน ขอมอบกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
510 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางศิริพร พะวันรัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
511 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวเทียมแข กันกระโทก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
512 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวราวดี ทวันเวช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.25 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
513 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายโกสินทร์ บัวกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.31 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 83) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
514 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเชิดศักดิ์ ไขโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.17 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
515 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายทรงพล แก้วประเสริฐ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
516 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธนากร เพ็งหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.17 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
517 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายมานพ สำราญ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
518 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายระพิน มะสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.17 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
519 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวรวุฒิ สุขทะเล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
520 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมโภชน์ โมกมี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.25 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
521 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสัญชัย ธีรการุณย์วงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินคากาญจน์ ลว.17 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
522 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุขพล เสียดขุนทด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.30 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
523 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอรุษ ลักขิกานันท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.11 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
524 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเอก เลิศติยวงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.25 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
525 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท นาราแลน์ แอนด์ดีเวลลอป ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินคากาญจน์ ลว.18 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
526 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท โอเวอร์ซี ดีโพ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.30 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
527 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว.10 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
528 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาลนครราชสีมา (ที่ควบคุมฝายพับบุ่ง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินคากาญจน์ ลว.18 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
529 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลโพธิ์กลาง จุด 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.30 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
530 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลโพธิ์กลาง จุด 2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.30 ม.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
531 ผลการพิจารณาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กหุ้มฉนวนเพื่อพาดสายสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบครบชุดประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม.ปบ.6812 ลว.23 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 86) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
532 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7 และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6751 ลว.22 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 85) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
533 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.6750 ลว.22 ธันวาคม 2559 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ลำดับที่ 84) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
534 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนมกราคม 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
535 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนมกราคม 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
536 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร (น.ส.จริยา สุขวงษ์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 20 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
537 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ศศิมา กิติขจรกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
538 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางกรรณิกา ล้อมกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
539 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเกื้อกูล เกตุบัณฑิตกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
540 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางแก้วตา กล้ารอด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 48) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
541 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางฐิตาภรณ์ เมธีนิธินันท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 28 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
542 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางบุญเรือง เกิดเจริญ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 50) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
543 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางประจวบ แดงหมี่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 20 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
544 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางพรทิพย์ สุรภาคย์พงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 15 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
545 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางวิจิตรา คุณประสพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
546 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางศิริอัญภัค รชตะสมบูรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 22 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
547 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวภคมน มณีเนตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 2 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 47) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
548 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอรวรรณ โชคสกุลทรัพย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
549 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอรอนงค์ อึงรัตนะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 28 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
550 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชุมพล บุญหาวัฒนา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 51) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
551 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายถนุกิจ กลอนโคกสูง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 22 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
552 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายถาวร ถิระสาโรช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
553 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธนาพล วงศักดา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
554 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปกิต ยอดเมืองเจริญ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
555 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประสาท รุ่งสว่าง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 15 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
556 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิสิฐ ม้าทอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 6 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
557 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายมณฑล เพชรสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 15 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
558 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวันชัย กัญญา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
559 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศุทธภาส สะอาดดี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 22 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
560 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุพจน์ เลาหะภควัต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 9 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
561 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มอร์ เอสเตท จำกัด (071/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 22 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
562 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มอร์ เอสเตท จำกัด (072/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 22 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
563 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มอร์ เอสเตท จำกัด (073/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 22 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
564 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ พ.ต.ท.จินตนาการ บุตรโครต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
565 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ย้ายแนวเสาอาคารพุทธฯ (กองทัพภาคที่ 2) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
566 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร.ต.สุรินทร์ สุวรรณภาพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
567 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
568 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาลนครราชสีมา (รร.เทศบาล 5) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
569 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาลนครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 6 ก.พ.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
570 ผลการพิจารณาจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.424 ลว.24 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 82) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
571 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.425 ลว.24 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 81) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
572 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.716 ลว.8 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 85) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
573 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.832 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 87) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
574 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, และงบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.452 ลว.24 มกราคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 83) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
575 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.717 ลว.8 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 84) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
576 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.833 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ลำดับที่ 86) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
577 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
578 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
579 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ทำการ งานฉลองชัยท่านท้าวสุรนารีประจำปี 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาณจน์ ลว. 23 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
580 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
581 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ตำรวจภูธรภาค 3 (กองบังคับการสืบสวนสอบสวน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
582 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สุพรรณี ขอกั้นกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 14 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 46) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
583 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางรุญ ไม้โคกสูง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาณจน์ ลว. 22 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
584 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางหนูพัน จุ้ยหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 14 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 45) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
585 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางไอย์ลนา เอื่อไธสง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 14 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 48) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
586 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชนวีร์ แสนพลกรัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาณจน์ ลว. 22 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
587 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชยุตม์กรฒ์ เตชปาญ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 43) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
588 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประจิม ลิ้มกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
589 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประภาส ไพรสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 22 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
590 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิมพ์ สีนาค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 44) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
591 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายภัทรพงศ์ พงศ์ชัยยุทธ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 22 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
592 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายมีศักดิ์ รัตนเรืองทรัพย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
593 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายยรรยง สงนอก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 38) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
594 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวินัย ชาญชัยวรวุฒิ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
595 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสิทธินันท์ จันทร์เรือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 50) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
596 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุพล กัลยาณรุจ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 14 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 47) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
597 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท กิจสิริกุล จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 28 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
598 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด (ถนนจงเจริญใจ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
599 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 39) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
600 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มังกรทอง เมททอลชีพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 40) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
601 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ อบต.หนองงูเหลือม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
602 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร.ต.ไพบูลย์ ฤทธิสมิต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 22 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
603 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ รร.อนุบาล บชร.2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 37) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
604 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร้อยตรีผ่าน มั่นคง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
605 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 6 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 41) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
606 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
607 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 28 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
608 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนามบิน บชร.2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 36) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
609 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
610 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
611 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ หจก.สุขรุ่งโรจน์ (โครงการไฮน์ลิฟวิ่งโฮม) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 51) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
612 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนานันท์ เพลส ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 42) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
613 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1058 ลว.24 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 74) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
614 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1057 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 73) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
615 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.927 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 72) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
616 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1072 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 75) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
617 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.903 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 71) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
618 ผลการพิจารณาจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่เป็น Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำ ภ.2 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1509 ลว.17 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 76) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
619 ผลการพิจารณาจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่เป็น Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำ ภ.2 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.782 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 70) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
620 ผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาเบญจพรรณ ลว. 13 มี.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
621 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนมีนาคม 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
622 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
623 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 45) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
624 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ คุณวิชาณี จันทร์รังสี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 69) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
625 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 1 แยกทุ่งสว่าง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 50) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
626 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 2 ใกล้สถานีรถไฟบ้านเกาะ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 51) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
627 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 3 ชุมชนอยู่เจริญ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 52) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
628 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 4 แยกชุมชนอยู่เจริญ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 53) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
629 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 5 หลังหมู่บ้านรุ่งธนาแลนด์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 54) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
630 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 6 หลังคูโบต้าบ้านโพธิ์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 55) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
631 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 7 บ้านโพธิ์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 56) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
632 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการรถไฟรางคู่ (จุด 8 บ้านกระโดน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 10 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 57) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
633 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จ.ส.อ.ประสพสุข ศิริภักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 12 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 60) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
634 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.อรบรรยง สิทธิ์ศักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 44) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
635 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางดวงรัตนา สุขปรูระ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 47) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
636 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางนวลระหงษ์ ออสบอร์น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 12 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 58) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
637 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางปรารถนาพร ชไนเดอร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 12 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 59) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
638 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางรจนา วงศ์บางโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 43) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
639 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวรัชนี ปวงชัยภูมิ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 67) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
640 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุนันท์ มีแก้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 71) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
641 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอุดมพร ทับทิมกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 12 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 61) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
642 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายทวีโชค เจริญวัชรพาณิชย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 70) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
643 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนิสิต อภัยกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 46) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
644 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายศุทธพล ศรีศุภร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 48) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
645 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุธีร์ ทาทอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 49) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
646 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.คลังมาร์เก็ต เดชอุดม RM ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 27 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
647 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลังมาร์เก็ต เดชอุดม จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 27 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
648 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ฟูลดีไซน์ แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 12 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 63) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
649 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท มหามงคล กรุ๊ป จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 68) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
650 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (จุด 3) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 12 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 62) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
651 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ บึงทับช้าง ซ.15 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 42) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
652 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ บึงทับช้าง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 5 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 41) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
653 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์กลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 64) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
654 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ปป.บ้านปูน หมู่ที่ 14 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 18 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 66) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
655 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. ปป.บ้านหนองพิมาน หมู่ 13 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 18 เม.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 65) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
656 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1555 ลว.21 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 74) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
657 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบSafety Stock, ผู้ใช้ไฟ, คสจ.7, ทำการ และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.1681 ลว.27 มีนาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2560 ลำดับที่ 75) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
658 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนเมษายน 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
659 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนเมษายน 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
660 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ (สถานีบ้านเกาะ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
661 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร the first2 บ้านโพธิ์ (บจก.สิรารมย์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
662 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลตลาด (ตรงข้ามถังประปา ม.3) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 87) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
663 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ทิพาวรรณ เพชรประไพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 88) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
664 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สมพร วัฒนานนท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 99) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
665 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางพรทิพย์ ช่อผกา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
666 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางศรีนวล โดน์เนลลี่ย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
667 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวเพ็ญรุ่ง อ้นสูงเนิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 15 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
668 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชัยธนา สันติชัยรัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 85) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
669 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชัยวัฒน์ ชัยวรวัฒน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 91) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
670 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณัฐวัฒน์ ญาณโกมุท ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 86) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
671 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายตะวัน หล่อเลิศคุณ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 90) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
672 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธนกฤต นวลกำแหง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 16 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
673 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธวัชชัย กองสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 98) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
674 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวินัย เม่ากรูด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
675 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมเกียรติ วิชาฤทธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 92) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
676 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุนทร ชินสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
677 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุมานะ รองสำลี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 15 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 83) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
678 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.เดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 95) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
679 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ (ใกล้วิทยาลัยสารพัดช่าง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
680 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ รถไฟรางคู่ (container yard) บ้านกระโดน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 4 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
681 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สถานีรถไฟรางคู่ (สถานีรถไฟบ้านกระโดน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 84) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
682 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาล ต.โพธิ์กลาง (จุด 1 แยกหนองปรือ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 96) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
683 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาล ต.โพธิ์กลาง (จุด 2) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 24 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 97) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
684 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 406 อิควิปเมนท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 89) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
685 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.จอหอ (จุดที่ 1 หน้าโรงนม) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 93) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
686 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.จอหอ (จุดที่ 4 หน้าอู่บ้านสวน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 23 พ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 94) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
687 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2078 ลว.20 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 100) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
688 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คสจ.7 และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2284 ลว.3 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 102) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
689 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock และ งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2283 ลว.3 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 103) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
690 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2197 ลว.27 เมษายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 101) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
691 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
692 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
693 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ คุณวิเชียร เจริญครบุรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 13 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 89) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
694 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร บริษัท อิมเมจพร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 7 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 73) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
695 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร โฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ เฟส 7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 7 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 74) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
696 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ซ.บ้านนางตุ๋ย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 91) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
697 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ซ.บ้านนางสาวเตือนใจ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 93) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
698 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ซ.บ้านนายประเทือง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 107) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
699 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (จุด 1 บ้านนายชอบ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 97) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
700 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (จุด 2 บ้านนายชิด) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 96) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
701 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.เยาวลักษณ์ ราศี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 76) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
702 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.อุไรวรรณ แซ่จึง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 79) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
703 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางณัฏยา พรศักดิ์ดา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 99) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
704 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางประนอม ศรีแจ้งรุ่ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 13 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 85) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
705 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเมตตา ศรีโพธิ์ชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 103) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
706 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางศิริยศ ฐานพงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 101) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
707 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสมัย ฮังเค่น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 92) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
708 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวทิพรัตน์ นาสมบูรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 105) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
709 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาววิมล ปัญญาบดีกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 94) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
710 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวสุภาพร ทาคง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 12 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 84) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
711 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุภาพ มาตา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 12 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 81) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
712 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัญ รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 13 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 87) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
713 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายขวัญชัย พงศ์ธนวิทย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 100) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
714 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชาญวาทิ นิจจอหอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 95) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
715 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเชิด นอกพุดซา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 13 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 90) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
716 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณัฐพล มั่นคง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 12 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 83) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
717 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประกอบ ชาติอนุลักษณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 77) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
718 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพงศกร ประทีปสถาพรกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 102) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
719 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายภูวริศ ทรงศิลป์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 109) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
720 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายมานะ ถิ่นโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 20 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 98) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
721 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวันชัย โตหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 7 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 72) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
722 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวิกรม แซ่โง้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 106) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
723 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุทิน กันโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 104) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
724 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุระ สมบัติสถิต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 13 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 88) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
725 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ กฤตฐา ลว. 12 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 82) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
726 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 12 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 80) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
727 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท วีพีเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 13 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 86) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
728 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คริสเตียนีและนีสเส็น (ไทย) จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 12 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 75) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
729 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ ต.ตลาด (บ้านหนองตะคอง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 108) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
730 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร.ต.ยอด กินขุนทด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 มิ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 78) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
731 ผลการพิจารณาจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2592 ลว.17 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 110) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
732 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2810 ลว.25 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 111) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
733 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คฟม., ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2811 ลว.25 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 112) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
734 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2854 ลว.29 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 113) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
735 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2908 ลว.31 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 114) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
736 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.2920 ลว.1 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 115) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
737 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
738 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
739 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขต นายชาญวาทิ นิจจอหอ ผจก. ลว. 19 มิ.ย. 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ/จ้าง 3001298866 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
740 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร บจก.เจริญวัชรพาณิชย์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 20 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 17) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
741 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.บุญมา พงษ์จันทร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 26 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 23) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
742 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สุดารัตน์ โมรัษเฐียร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 26 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 21) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
743 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางจันทิรา สุรบรรณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 13 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 8) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
744 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางพิสมัย อักษรศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 26 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
745 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสถิตาภรณ์ ชุ่มพุดซา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 18) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
746 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวจีรวรรณ ประยูรพีรพุฒิ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
747 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายฐาธน ศิริโชติ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
748 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนิสิต อภัยนุกูล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 18 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
749 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสิงโต เพ็ชรไพโรจน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 26 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
750 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสิริชัย เพ้ยจันทึก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 26 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
751 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณแสง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
752 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก. บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 6 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 9) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
753 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ซีพีออล์(สาขาหลัง ม.วงษ์ชวลิตกุล) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 26 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 20) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
754 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คตามาราน ออสพิทาลิตี้ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 26 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 19) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
755 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
756 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ พ.ต.อ. สมชาย คมพยัคฆ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 4 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
757 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ย้ายแนวเสาแรงสูงหน้าสาธารณะสุข 6 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 6 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
758 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 6 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
759 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (ซ.คอกม้า) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 4 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 2) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
760 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านตลาด นายสำราญ, นายชาตรี(คฟม.1/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
761 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านลำเชิงไกร ต.โคกสูง นายจรัส(คฟม.1/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 6) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
762 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านหนองพิมาน นายเล็ก องค์กลาง(คฟม.1/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
763 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านหัวสระ ต.โคกสูง นางกุหลาบ(คฟม.1/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 5) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
764 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน คชฟ.3 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3367 ลว.22 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 28) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
765 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, คฟม. และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3340 ลว.21 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 27) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
766 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3458 ลว.27 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 29) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
767 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบ Safety Stock ผู้ใช้ไฟ, ผู้ใช้ไฟ, ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3571 ลว.5 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 30) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
768 ผลการพิจารณาจัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ เพื่อใช้งาน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำ ภ.2 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม./คล.3257 ลว.19 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 26) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
769 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กฟจ.นครราชสีมา 
770 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
771 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี(คฟม.1/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 3 ก.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
772 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ คุณจิรนันนท์ อาสานอก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 10 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 19) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
773 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร คุณพรทิพย์ จรัสรังสีชล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
774 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลตลาด (ซอยหนองจาน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
775 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลตลาด (บ้านหนองตะคลอง) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
776 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (บ.หนองไผ่พัฒนา) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 10 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 21) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
777 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.วาสนา หม่อนประโทก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
778 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ศศิพรรนิดา ฉิมชินภัสร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 18) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
779 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.สุพัตรา ขันผักแว่น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 15 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
780 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางนันทนา วรรณโก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
781 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางมณีรัตน์ ปักการะเน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 22 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 30) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
782 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสมหมาย น้อยหมื่นไวย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 8 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 9) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
783 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวศรีนวล แก่นสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
784 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัญ รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 28) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
785 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณัฐพล ฉันทวานิช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 15 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 23) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
786 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายบุญมี ชูเกาะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 17) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
787 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายบุญเอื้อ นาคใหม่ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 15 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
788 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายภานุพงศ์ ถานะปัดโถ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 8) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
789 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสันติ กระบวนรัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 2) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
790 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายไสว กันนุลา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 10 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 20) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
791 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขามุขมนตรี) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 26) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
792 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ที.เอส.เอส.คลังสินค้า จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
793 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น1 จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 10 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
794 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
795 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(จอมสุรางค์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
796 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ไฟสาธารณะ (บ้านกระฉอด) ม.5 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 9 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
797 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร้านอาหารญี่ปุ่น โอชิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 5) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
798 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 18 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 27) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
799 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 22 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 29) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
800 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ หจก.ธนพลเอ็นเนอจี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
801 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำ เฮ้าส์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 ส.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 6) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
802 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ เพื่อใช้งาน คฟจ.1 โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม.(คล.) 3852 ลว.21 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 31) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
803 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบ ทำการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม.(คล.) 4274 ลว.11 สิงหาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 33) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
804 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบ ผู้ใช้ไฟ, คฟม. และงบโครงการต่าง ๆ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 นม.(คล.) 3909 ลว.24 กรกฎาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ลำดับที่ 32) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
805 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
806 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
807 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนกันยายน 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
808 ไม่มีผลการพิจารณา(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
809 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนกันยายน 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
810 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนตุลาคม 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
811 ไม่มีผลการพิจารณา(ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
812 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
813 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
814 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
815 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลตลาด(บ.ราษฎประสงค์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 2) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
816 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเกื้อกูล เกตุบัณฑิตกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
817 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางประไพ ทักษานันท์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 27) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
818 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางโพยมทิพย์ รำเพยพล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
819 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางรสสุคนธ์ วชิระอังกูร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 20 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 35) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
820 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวกมลทิพย์ วรรณโก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 43) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
821 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวเด่นใจ แก้วแสนเมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 6 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
822 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวนงนุช เฉียดกำปัง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 6 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
823 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวนิตยา สูงกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 45) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
824 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวปุณยวีร์ มะเริงสิทธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 26) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
825 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวแย้ม มุ่งจีนกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 6 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 20) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
826 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาววาสนา พาประจง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 29) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
827 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวศศิพรรนิดา ฉิมชินภัสร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 7 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
828 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวสุดารัตน์ อินทร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
829 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญปรีชารัตน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 27 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 37) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
830 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวอันธิยา นันท์นลิน0334 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 9) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
831 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวอันธิยา นันท์นลิน0335 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
832 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุภาวดี กุลศิริ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 6 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 23) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
833 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางแสงเทียน ฉลองพงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 31) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
834 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายกิตตินภา วัฒนศักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 6 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 19) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
835 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายถวิล สิทธิศักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 28) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
836 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเทพธวัช เทศพานิช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 42) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
837 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนิพนธ์ สธนเสาวภาคย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 30) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
838 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปลั่ง นาคขุนทด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 20 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 33) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
839 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายภัทรเดช เทอดโยธิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
840 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายยุทธนา อ่ำสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 6 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 21) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
841 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมจิตร ต่อชีพ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
842 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุนันท์ เก่งนา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
843 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายโสรัฐ พีรวงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 47) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
844 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ซีพีออลล์(ปตท.ตะคองเก่า) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 20 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 36) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
845 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บจก.ซีพีออลล์(สาขาชุมชนหัวทะเล) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 20 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 34) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
846 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บมจ.มิตรภาพอุตสาหกรรมนครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 41) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
847 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลัง คาซ่า จำกัด (Loft spacc) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 2 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
848 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เติมสุข พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 40) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
849 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท โตโทกราฟ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 17) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
850 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท นาราแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 8) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
851 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ศิริธนาเรียลเอสเตล จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 5) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
852 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เอื้อธนาธร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 27 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 38) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
853 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ พ.อ.สวราชย์ แสงผล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 46) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
854 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร้อยเอกนิพนธ์ เกตุมณี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 44) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
855 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงแรมไทยโฮเต็ลโคราช 2 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 39) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
856 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน มีเดีย กรุ๊ป ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 6 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 18) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
857 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.หนองงูเหลือม (ซ.บ้านนายสายัญ) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
858 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ อบต.หนองจะบก(ไฟสาธารณะหลังฮุก31) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 16 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 32) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
859 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ลงทุน กฟภ. บ้านหนองพลวงมะนาว ม.3(คฟม.3/60) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ลำดับที่ 6) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
860 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
861 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
862 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 6 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
863 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางกาญจนี ดำกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.18 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 18) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
864 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางชลธิดา สมพงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.14 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
865 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเดือนฉาย รองในเมือง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 29ิ พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 2) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
866 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางบุหลัน ท่อนทอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.12 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
867 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวภนาจิต ถาดจอหอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 18 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 19) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
868 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวภนาจิต ถาดจอหอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 6 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 8) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
869 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายตุ๊ โภคทรัพย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.12 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 9) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
870 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายนรินทร์ ม่วงชูอินทร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.18 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
871 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายประสพโชค ธรรมรักษา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.4 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 5) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
872 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพงษ์ศักดิ์ พิศิษฐวานิช ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.12 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
873 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายรถาพร ทองสุ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.14 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
874 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอำนาจ บัวล้อมใบ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.18 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
875 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท กรีนลิฟวิ่ง(สุรนารีวิลล์ทาวส์) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 6 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
876 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท กรีนลิฟวิ่ง(สุรนารีวิลล์เอ็กตร้า) จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 4 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 5) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
877 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คตามาราน ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว.12 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
878 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (NMA0683) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 19 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 21) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
879 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 29 พ.ย.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
880 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บริษัท เตชะวิทย์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 4 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
881 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ97 ลว.18 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 17) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
882 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท พุทธเตชะ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว.19 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 20) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
883 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.7 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 23) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
884 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 22) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
885 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.22 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 24) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
886 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(ประเภทไม้แป้น) จำนวน 1 รายการ ผคพ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 28) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
887 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์(ไม่รวมแป้นไม้) จำนวน 1 รายการ ผคพ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 27) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
888 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 3 รายการ ผคพ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 29) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
889 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุรองอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ ผคพ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 26) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
890 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุรองอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ ผคพ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 30) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
891 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุรองอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 5 รายการ ผคพ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ธันวาคม 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 25) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
892 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
893 ผลพิจารณาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุหลัก กฟจ.นครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ฉ.3 นม.(บห.)6359 ลว.4 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 170) แผนกบริหารงานทั่วไป กฟจ.นครราชสีมา 
894 ผลพิจารณาแบบ E-Bidding เรื่องจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.นครราชสีมา และประจำศูนย์การเรียนรู้ PEA ชั้น 5, 6 และชั้น 7 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.เฟซแซนท์ คลีนนิ่ง ลว.18 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ลำดับที่ 169) แผนกบริหารงานทั่วไป กฟจ.นครราชสีมา 
895 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
896 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร เติมสุข2(บริษัทเติมสุข) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 25 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 33) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
897 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร บจก.ไมนด์ เซท เรียล เอสเตท (ลากูน1) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 24 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 31) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
898 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร บจก.ไมนด์ เซท เรียล เอสเตท (ลากูน2) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 24 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 32) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
899 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร บจก.อิมเมจ(โครงการโฮมบูติก) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 3 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 1 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
900 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร บจก.อิมเมจ(โฮมการ์เด้นท์วิลล์11) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 24 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 30) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
901 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์(ซอย1/1) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 26 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 25 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
902 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์(บ้านวังหิน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 26 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 26 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
903 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางนงนุช สมัถชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 24 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 29) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
904 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางม่วยเกี๋ย แสงสุริยา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 7 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
905 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวแก้วตา จาริยวงศ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 9) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
906 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาววรรณิสา เอมสาร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 8) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
907 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวอันธิยา นันท์นลิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 5 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 2) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
908 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวอันธิยา นันท์นลินผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
909 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวแอ๋ว ขานเกษม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 5 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 6 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
910 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสุพี ธรรมเนียม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
911 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายชาตริต วงษ์สินไทย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
912 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายภูดิศ ชาญโพธิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 5 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 5) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
913 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายวรวิทย์ เอี่ยวศิริ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 17 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
914 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสมาน ด่านเสลา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 26 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 22 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
915 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสิทธัติ ลอยศักดิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 24 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 28) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
916 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุวชาติ ปิตาละเต ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 26 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 23 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
917 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอภิธาน ลาภจิตร ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 26 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 21 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
918 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอรุณ ถาวรชอบ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 26 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 20 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
919 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท คลังคาซ่า จำกัด(เวนิชซานโปโล) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 19 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
920 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(สาขาหนองโสน) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
921 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 5 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
922 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บี.ซี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 26 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 24 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
923 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บุญถาวร เซ็นทรัลโฮม(โคราช) จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
924 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ภูวรินทร์ แลนด์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.สันเทียะ 97 ลว. 5 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
925 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี(แฟลตนายร้อย) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 11 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 18 แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
926 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ หจก.พัชระนครพนมก่อสร้าง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
927 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยกร ลว. 24 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 27) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
928 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟนายสุวัจชัย ศักดิ์ดุลยธรรม ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 16 ม.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
929 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานงบ คฟม. ผคพ.กฟจ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 368 ลว.19 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 38) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
930 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานงบ คฟจ.1 ตามแผนจัดหาไตรมาส1 ปี2561 ผคพ.กฟจ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 488 ลว.22 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 39) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
931 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ, ทำการ จำนวน 2 รายการ กฟจ.นม และกฟฟ.ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 388 ลว.22 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 37) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
932 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน(โคมไฟ) เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ผคพ.กฟจ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 274 ลว.16 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 34) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
933 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา คอร 9.00 เมตร จำนวน 218 ตัน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ผคพ.กฟจ.นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 268 ลว.16 มกราคม 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 35) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
934 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2561 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
935 ผลพิจารณาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ."งานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และสาขาจอหอ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.นราวิชญ์ 999 ลว.20 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 151 และ 152) แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
936 ผลพิจารณาจ้างเหมางานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สายทุกขนาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กุลกิตติ์วิริยะ ลว.22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 149) แผนกมิเตอร์ กฟจ.นครราชสีมา 
937 ผลพิจารณาจ้างเหมางานติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สายทุกขนาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอหอ ประจำปี 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ชัยสิทธิ์ อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส ลว.22 ธ.ค.2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 ลำดับที่ 150) แผนกมิเตอร์ กฟจ.นครราชสีมา 
938 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนมกราคม 2561 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
939 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จัดสรร เดอะการ์เด้นท์5(อู้จี้ อู่ไช้) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 1 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
940 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.นารีนันท์ จิตรสุข ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 19 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
941 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ น.ส.ศรีนวล แก่นสันเทียะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 7ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 6) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
942 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางจินดา แซ่อึ้ง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 5 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 3) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
943 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางนิภาพร แท่นแก้ว ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 19 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
944 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางพัชราภรณ์ ชั้นกลาง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 19 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
945 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางพูนทรัพย์ สุขจรัส ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินคร ลว. 5 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 2) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
946 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางรุจี สวนไพรินทร์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 19 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
947 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางศนิชามนต์ สวัสดิ์มงคลกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 22 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 23) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
948 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวชุติกาญจน์ สินสุพรรน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 8) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
949 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวปิยภัศร์ ตันติวงษ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 22 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
950 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวพลอย ศรีนาค ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 22 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 21) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
951 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางเสาวนีย์ พัฒนะนารีกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 5 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
952 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายกอบชัย นามศิริ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 19 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 12) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
953 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธนพันธ์ ศิริธนชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 26 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 17) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
954 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายภาคภูมิ พาเจริญตะคุ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 26 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 18) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
955 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุพจน์ ศิริโรจน์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 8 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 9) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
956 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายสุรักษ์ ไชยศรี ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 22 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
957 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เจเพ็น จำกัด(สำนักงานนครราชสีมา) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 22 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
958 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 19 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
959 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 19 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
960 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท บี-คลิก จำกัด(สาขาบิ๊กซีสามแยกปัก) ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 7 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
961 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ศิริธนาเรียลเอสเตท จำกัด ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 5 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 5) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
962 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ ร้อยโทไพสัณฑ์ อยู่รัมย์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 26 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 19) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
963 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ หน่วยบินตำรวจจังหวัดนครราชสีมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.ราชสีมาปิยะกร ลว. 26 ก.พ.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 20) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
964 ผลการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานงบ คขก.2 (ผคพ.กฟจ.นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 597 ลว.1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 27) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
965 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ, ทำการ จำนวน 2 รายการ กฟจ.นม และกฟฟ.ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 633 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 26) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
966 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานงบ ทำการ (ผคพ.กฟจ.นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 827 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 28) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
967 ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ เพื่อใช้งานงบ ทำการ จำนวน 4 รายการ กฟจ.นม, กฟจ.นม2(หทล.), กฟจ.นม3(สรน.) และกฟฟ.ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉ.3 นม.(คพ.) 828 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 29) คลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา 
968 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
969 ผลพิจารณาเช่าพื้นที่จุดบริการ Front Office Shop The Mall ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ราชสีมา พัฒนา จำกัด ฉ.3 นม.(บป.) 6401 ลว. 6 ธ.ค. 2560 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ลำดับที่ 114) แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
970 สรุปรายงานขออนุมัติงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.นครราชสีมา 
971 ผลการพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2561 แผนกบริการลูกค้า กฟจ.นครราชสีมา 
972 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางนงนุช สมัถชัย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 16 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 24) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
973 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางผุสดี จารุกำเนิดกนก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 5 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 10) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
974 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางลักษณาพรรณ แววจะบก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 6) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
975 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวปานเลขา สืบมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 7) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
976 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวสุพัตรา ม้าทอง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 16 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 20) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
977 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางสาวอันธิยา นันท์นลิน ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 14 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 13) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
978 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางโสภิตตา มาดีตระกูล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 16 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 22) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
979 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัน รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 15 มี.ค. 61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 16) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
980 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นางอัญชัน รัตนพรมงคล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 66 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 29) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
981 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นาย กิตติพงษ์ วิริยมานะ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 15 มี.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 14) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
982 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายกิตติศักดิ์ แผนจะบก ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 28 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 4) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
983 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายเจษฎา ทิพย์เสมา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 27) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
984 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายณัฐวัฒน์ ประสิทธิ์พรกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.กฤตฐา ลว. 22 ก.พ.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 1) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
985 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายธนพล ฉลาดเชื้อ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 15 มี.ค.61 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่15) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
986 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายปรีดา พจนาภิมล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 25) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
987 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายพิศิษฐ์ วงศ์วารินสกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.วุฒินครกาญจน์ ลว. 5 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 11) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
988 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายยุทธนา ปุญชรัศมิ์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 26) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
989 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอรรถวุฒิ หินเธาว์ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 16 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 23) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
990 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ นายอาชวิน บวรสิทธิกุล ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ หจก.มงคลพิทักษ์ 2496 ลว. 26 มี.ค.2561 (ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ลำดับที่ 28) แผนกก่อสร้าง กฟจ.นครราชสีมา 
991 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บริษ