พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดเชียงใหม่ 
2 การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดน่าน 
3 การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4 รายงานจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณพ.ศ.2559 กอท. 
5 รายงานจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณพ.ศ.2559 กอท. 
6 รายงานจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณพ.ศ.2559 กอท. 
7 รายงานจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณพ.ศ.2559 กอท. 
8 รายงานจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณพ.ศ.2559 กอท. 
9 รายงานจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณพ.ศ.2559 กอท. 
10 รายงานจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณพ.ศ.2559 กอท. 
11 ประกาศขึ้นทะเบียนจาก Unesco.org 
12 มติครมรับทราบผลการพิจารณาอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก 
13 เสนอ ครม. เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560 -2564) 
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมหลักขององค์กร 
3 การดำเนินการยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน กรมทรัพยากรธรณี 
4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน กรมทรัพยากรธรณี 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2559 
2 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2560 สลก. 
3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 
4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8 แผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9 รายละเอียดงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
10รายละเอียดงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
11 โครงการ : ลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2563 กธส. 
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13 ตัวชี้วัด กรมทรัพยากรธรณี 2562 
14 ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561)  
15 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง 
16แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 
17 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
18 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
19แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สําหรับงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรธรณี 
20 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 
2ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 
3 คู่มือการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 
4 แนวทางและคู่มือการตรวจสอบทางธรณีวิทยากรณีที่งอกริมตลิ่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 
6 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี 
7 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี 
8 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อกำหนดหรือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อการจัดจ้างของกรมทรัพยากรธรณี 
9 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์-ไทย (ฝ่ายไทย) 
10 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย-ไทย (ฝ่ายไทย) 
11 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี Earth Observatory of Singapore (EOS) สาธารณรัฐสิงคโปร์-กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทย (ฝ่ายไทย) 
12 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 
13 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพยากรธรณี 
14 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมไทย-ลาว (Thai-Lao Joint Working Group) ฝ่ายไทย ของความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว 
15 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี 
16 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี 
17 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเขต 
18 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี 
19 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
20 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี 
21 คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลียนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพ์ที ขึนทะเบียน 
22 เอกสารประกอบการพิจารณา : การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลียนแปลง หรือทําลายซากดึกดํา บรรพ์ทีขึนทะเบียน 
23 คำสั่งกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี 2563 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2 คู่มือผู้เล่าเรื่องถ้ำภูผาเพชร ฉบับธรรมชาติของถ้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
3 จุลสาร ลด หยุด ภัย ประจำเดือนมกราคม 2561 
4 ซากดึกดำบรรพ์ในแอ่งกระบี่ของประเทศไทย  
5 ผลการดำเนินงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพื้นที่ถ้ำภูผาเพชร 
6 แผนมาตรการรักษาความปลอดภัย ภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน การเจาะตะกอนควอเทอร์นารี เพื่อสำรวจแหล่งซากดึกดำบรรพ์ บริเวณถ้ำเลสเตโกดอน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
8 รายงานผลการสำรวจ และจัดทำแผนผังถ้ำภูผาเพชร 
9 รายงานผลการสำรวจ และจัดทำแผนผังถ้ำเลสเตโกดอน 
10 อุทยานธรณีสตูล 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ฐานข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตรพื้นที่ภาคใต้ จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
2 ฐานข้อมูลใบอนุญาตโรงแต่งแร่พื้นที่ภาคใต้ จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
3 ฐานข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตรพื้นที่ภาคใต้ จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ.2559 สทร. 
2 การเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) 
3มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรธรณี 
4 มติ ครม. การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 
5 มติ ครม. รับทราบผลการพิจารณาอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก 
6 มติ ครม. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงาน 
2ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาประจำเดือนกันยายน 2558 – ตุลาคม 2559 สลก. 
3ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาประจำเดือนกันยายน 2559 – ตุลาคม 2560 สลก. 
4ประกาศประกวดราคา สอบราคา กรมทรัพยากรธรณี เชื่อมโยงข้อมูลปัจจุบัน ทธ. 
5ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง กรมทรัพยากรธรณี เชื่อมโยงข้อมูลปัจจุบัน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 
2 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 
3 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลคม 2560 
5 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 
6 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
7 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 
8 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 
9 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 
10 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 
11 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 
12 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 
13 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 
14 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 
15 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 
16 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 
17 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 
18 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 
19 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 
20 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 
21 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 
22 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 
23 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 
24 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
25 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 
26 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 
27 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 
28 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562  
29 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
30 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563  
31 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563  
32 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
33 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
34 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
35 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
36 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมทรัพยากรธรณี 
2 คณะทำงานจัดทำมาตรการความโปร่งใสของกรมทรัพยากรธรณี 
3 ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
4 คู่มือการใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) สำหรับผู้ใช้งานระบบระดับกรม 
5 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
7 ประกาศ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา 
8 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ลงวันที่ 20 ส.ค. 2556 
9 ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ลงวันที่ 21 พ.ย. 2556 
10 ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง ระดับอาวุโส 
11 ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมทรัพยากรธรณีผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ปี 2562 
12 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับดีเด่น รอบที่ 1 ปี 2562 
13 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 
14 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 
15มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 
16 รายงานการประเมินผลปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 
17 รายงานผลการตรวจสอบตามเรื่องที่กำหนดให้ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
18วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
19 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
21 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ 
22 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ 
23 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
24 คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manaul) กระบวนงาน การออกหนังสือรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒) 
25 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
26 รายงานสรุปผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 2) 
27แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้าง 
2 สัญญาจ้างทำความสะอาด 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 
3 งานวิจัยภายใต้โครงการบูรณาการภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณพ.ศ.2561  
4 รายงานผลศึกษาการเกิดถ้้าและหลุมยุบในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1 หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ ปยป ทธ ระยะที่ 3 
22 หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ ทธ ประจำปี 2561 
3 3 หลักสุตร นักบริหารทรัพยากรธรณี ระดับต้น รุ่นที่ 2 
4 4 หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรธรณีระดับกลาง รุ่นที่ 2 
55 รายชื่อผู้เข้าอบรมภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตค 60 ถึง กพ 61) 
6รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
7 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)