พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ดัชนีรวม 
2 โครงสร้างองค์กร 1  
3 โครงสร้างองค์กร (เอกสารประกอบ) 1  

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 1  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 3  
2 ประวัติความเป็นมาของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 3  
3 ผู้บริหาร 3  
4 สถานที่ติดต่อ 1  
5 สถานที่ติดต่อ (เอกสารประกอบ) 1  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2497 2  
2 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 2  
3 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 2  
4 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 2  
5 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 2  
6 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมื่อชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 2  
7 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 2  
8 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมื่อชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 2  
9 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3 2  
10 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมื่อชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 2  
11 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมื่อชื่อกำกับในพันะบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3 2  
12 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 ครั้งที่ 4 2  
13 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ.2557 2  
14 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ.2557 2  
15 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ.2557 2  
16 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ.2558 2  
17 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ.2558 2  
18 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 2  
19 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจาก 2  
20 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 2  
21 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แลลติดตั้งบนพื้นดินสำหรับผูที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder ) เดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 2  
22 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 2  
23 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 2  
24 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมื่อชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 2  
25 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 2  
26 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งต้้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมื่อชื่่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3 2  
27 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเวิ้นอำเภอแม่ลาน 2  
28 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ.2558 2  
29 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) 2  
30 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2558 2  
31 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 ครั้งที่ 5 2  
32 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องแต่งตั้งพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมื่อชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 ครั้งที่ 5 2  
33 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 2  
34 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องแต่งตั้งพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 2  
35 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2  
36 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีปฎิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจ้างและลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน 2  
37 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 2  
38 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ.2559 2  
39ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ 2  
40ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ 2  
41ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 2  
42 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2546 2  
43 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2548 2  
44 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2550  2  
45 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 2  
46 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔  2  
47 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2  
48 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 (27/07/2503) 2  
49 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 2  
50 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 2  
51 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  2  
52 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 2  
53 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 2  
54 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง การกำหนดวัน Peak และ Off-Peak ปี ๒๕๖๐ สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) จากการกำหนดวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 2  
55 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2  
56 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 2  
57 กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560 2  
58 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสื และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 2  
59 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560 2  
60 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 2  
61 กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2  
62 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 2  
63 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2  
64 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration พ.ศ.2560 2  
65 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2574 2  
66 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2560 2  
67 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคณี พ.ศ.2561 2  
68 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ.2561 2  
69 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 2  
70 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2  
71 ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค) 2  
72 ประกาศสำนักนายกรัฐมนครี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 2  
73 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาแกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 2  
74 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2  
75 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 2  
76 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องกำหนดวัน Peak และ Off-Peak ปี 2560 สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) จากการกำหนดวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 2  
77 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จำนวน 4 คน 1.นายสุรงค์ บุลกุล ฯลฯ) 2  
78 ประกาศ แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพั นธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2571 2  
79 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2571 2  
80 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2  
81 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันและทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 2  
82 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผูัประกอบการต้องจัดให้มีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2  
83 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 2  
84 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ.2561 2  
85 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2497 2  
86 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ.2561 2  
87 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 2  
88ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
89 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงและอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ.2561 2  
90 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 2  
91ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 2  
92ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 2  
93 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 2  
94 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2  
95 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 2  
96 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
97 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
98 กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
99 กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
100 กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) (20/03/2563) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
101 การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ.2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
102 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและดอกผลค้างชำระ และยกเลิกการเรียกหลักประกัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
103 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน 2  
104 ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด ( Minimum Charge ) 3.กฟต.3 
105ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
106 การลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 และยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
107 ค่าไฟฟรี 90 หน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ( ประเภท 1.1.1 ) ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
108 มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใชฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
109 การขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
110 การขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
111 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( Covid 19 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
112 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
113 มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ระลอกที่ 2 ภายในประเทศไทย 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
114 กฏบัตรและมาตรฐานด้านบริการ ( Customer Service Charter และ Customer Service Standard ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
115 มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ระลอกที่ 2 ภายในประเทศ ( เพิ่มเติม ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
116 การขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่เค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
117 มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ( ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ) สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
118 อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
119 อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
120 การยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
121 ขออนุมัติใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
122 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
123 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
124 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ.2562 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
125 คำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม) 6/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 มี.ค. 2564 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
126 ประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ พ.ศ.2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
127 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยสำหรับพนักงานพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
128 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
129 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค 1–4 พ.ศ.2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
130 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ.2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
131 หลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Prioity 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
132 ข้อสั่งการผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟภ. 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
133 ประกาศ กฟภ. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยุ่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก สำหรับค่าไฟเดือน ก.ค.-ส.ค.64 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
134 มาตรการช่วยเหลือผู้ใชไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
135 การขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
136 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
137 การยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
138 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่17) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
139 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
140 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
141 คณะทำงาน วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประจำการไฟฟ้าเขต กฟต.3 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
142 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟต.3 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
143 คณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินงบลงทุน "หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน" (อำนาจเขต) ของ กฟต.3 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
144 แจ้งเวียน มติ ครม. และกฎระเบียบใหม่ๆ 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
145 ประกาศกฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ ฉบับที่ 3 ประจำปี 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
146 ประกาศพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
147 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
148เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ(บทความ) 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
149 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
150 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
151 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
152 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
153 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
154 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมในการให้บริการด้านจัดการพลังงานของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
155 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ โครงการสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
156 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ โครงการสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
157 หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง การเพิ่มรูปแบบการลงทุนสมดุลตามอายุกองทุนสำรองเลี้ยวชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปี 2564 2.กฟภ.ส่วนกลาง 
158 หนังสือเวียนแจ้งเรื่อง ขอขยายเวลาการประกาศพื้นที่ปราฟกฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร์ 2.กฟภ.ส่วนกลาง