พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2 โครงสร้างองค์กร กฟฟ.บร. 
3ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 1  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 58) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ กฟฟ.บร. 
2ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ 
3กระทู้ถามที่ 067/ร. เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
4กระทู้ถามที่ 234 ร. เรื่อง หน่วยงานของรัฐค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5กระทู้ถามที่ 681 ร. เรื่อง ขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น 3 เฟสในพื้นที่ อ.สระโบสถ์ อ.ชัยบาดาล อ.ลำสนธิ อ.โคกเจริญและ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรีและ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
6ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
7ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
8ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
9ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
10ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
11ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
12ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
13ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
14ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
15ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
16ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
17ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
18ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
19ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
20พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
21ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ 
22ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ 
23ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ 
24ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ 
25ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ 
26ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 
27คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
28คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท 
29ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กําหนดหลักเกณ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการ พิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจ้าง และลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน  กฟฟ.บร. 
30คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท กฟฟ.บร. 
31ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟฟ.บร. 
32ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยพ.ศ. ๒๕๕๙ กฟฟ.บร. 
33ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2558 
34ประกาศการไฟฟ้าส่วนภ ู มิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๕๗๔ กฟฟ.บร. 
35ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔ กฟฟ.บร. 
36ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔ กฟฟ.บร. 
37ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔ กฟฟ.บร. 
38คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่องการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กฟฟ.บร. 
39ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหนี่ 
40 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภ ู มิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔ กฟฟ.บร. 
41 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภ ู มิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ๒๕๗๔ กฟฟ.บร. 
42 ประกาศคณะกรรมการข้อม ู ลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กฟฟ.บร. 
43ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม กฟฟ.บร. 
44ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) กฟฟ.บร. 
45 กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงพ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
46 กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
47 กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
48 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
49 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
50 กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
51 กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
52 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
53 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กฟฟ.บร. 
54 แนวทางการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กฟฟ.บร. 
55ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
56ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงินสําหรับการไฟฟ้าพ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
57ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้า กฟฟ.บร. 
58ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ.บร. 
59ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสญญาเกี่ยวกับการจัดซอจื้ ัดจ้างตามพระราชบญญั ัติการจัดซอจื้ ัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2) กฟฟ.บร. 
60ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ กฟฟ.บร. 
61ระเบยบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogenerationพ.ศ. ๒๕๖๐  กฟฟ.บร. 
62ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพ.ศ. ๒๕๖๑  กฟฟ.บร. 
63ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดีพ.ศ. ๒๕๖๑ กฟฟ.บร. 
64ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่3) กฟฟ.บร. 
65ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดท ารายงานตามมาตรา 17และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ กฟฟ.บร. 
66ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 กฟฟ.บร. 
67ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
68ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กฟฟ.บร. 
69ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
70ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ กฟฟ.บร. 
71ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให่เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผบค.บร. 
72ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า 
73ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปี 2562 กฟฟ.บร. 
74 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กฟฟ.บร. 
75 ประกาศ กฟภ. เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า กฟฟ.บร. 
76 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 กฟฟ.บร. 
77 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 272/2562 เรื่อง ยกเลิกการมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี กฟฟ.บร. 
78 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 278/2562 เรื่อง มอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี กฟฟ.บร. 
79 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า กฟฟ.บร. 
80 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่4) กฟฟ.บร. 
81 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 58) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ กฟฟ.บร. 
82 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ กฟฟ.บร. 
83 คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ท) 8/2563 เรื่องการช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับครอบครัว และผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 กับครอบครัว กฟฟ.บร. 
84 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรืี่องการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและดอกผลค้างชำระ และยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันสำหรับผู้ใช้ไฟประเภท ที่ 1 และประเภทที่ 2 กฟฟ.บร. 
85 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ค่าไฟฟรี 90 หน่วย กฟฟ.บร. 
86 ประกาศมาตการรองรับ พรก.ฉุกเฉิน กฟฟ.บร. 
87 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฟฟ.บร. 
88 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓ กฟฟ.บร. 
89 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2564 (1) กฟฟ.บร. 
90 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค 1–4 พ.ศ.2564 กฟฟ.บร. 
91 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 กฟฟ.บร. 
92 หลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority กฟฟ.บร.