พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2 ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4 โครงสร้างผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
5 โครงสร้างผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 
6 แผนผังโครงสร้างองค์กร กฟจ.นม. ปี 2565 กฟจ.นครราชสีมา 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กฟจ.นครราชสีมา 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักพระราชวัง 
3ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
4ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
6ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
7ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
8 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
9ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
10ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
11ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
12 พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
13ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
14ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดแนวทางการกำกับ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
15ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับ ในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
16ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
17ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
18ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
19คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี 
20คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท สำนักนายกรัฐมนตรี 
21ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
22ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
23ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
24ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
25ประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี 
26ประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี 
27ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [นายถวิล เปลี่ยนศรี] สำนักนายกรัฐมนตรี 
28ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558) สำนักนายกรัฐมนตรี 
29ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
30 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
31 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
32 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 ลว. 6 ตุลาคม 2543 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
33 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ลว. 14 มกราคม 2546 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
34 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายกรัฐมนตรี 
35 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจ้างและลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน ลว. 2 พฤศจิกายน 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
36 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2497 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2497 นายกรัฐมนตรี 
37 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี 
38 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี 
39 พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (27 กันยายน 2503) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
40 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ลว. 30 กันยายน 2548 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
41 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 ลว. 18 มกราคม 2550 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
42 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
43 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 ลว. 18 มกราคม 2560 สำนักนายกรัฐมนตรี 
44 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
45 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
46 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2560 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรัฐมนตรี 
47 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
48 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
49 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
50 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ ลว. 10 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
51 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
52 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
53 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
54 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
55 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
56 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กระทรวงมหาดไทย 
57 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (14 พฤศจิกายน 2539) สำนักพระราชวัง 
58 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 สำนักนายกรัฐมนตรี 
59 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 สำนักนายกรัฐมนตรี 
60 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลจข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักนายกรัฐมนตรี 
61 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลจข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลว.29 มีนาคม 2560 (ตราครุฑ) สำนักนายกรัฐมนตรี 
62 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงมหาดไทย 
63 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
64 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง วันหยุดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลว. 31 พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
65 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
66 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
67 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
68 หนังสือเวียนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลว. 13 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
69 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
70 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
71 ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของผู้ว่าราชการจังหวัด ลว. 22 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
72 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดวัน Peak และ Off-Peak ปี 2560 สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) จากการกำหนดวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ลว. 15 พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
73 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลว. 4 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรี 
74 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
75 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
76 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
77 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
78 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
79 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
80 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง PEA Shop (สัญญาจ้าง 2 ปี ) ลว. 18 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
81 กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
82 กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กระทรวงการคลัง 
83 หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
84 กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 (23 สิงหาคม 2560) กระทรวงการคลัง 
85 กฏกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560 (23 สิงหาคม 2560) กระทรวงการคลัง 
86 กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 (23 สิงหาคม 2560) กระทรวงการคลัง 
87 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560 (23 สิงหาคม 2560) กระทรวงการคลัง 
88 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 (23 สิงหาคม 2560) กระทรวงการคลัง 
89 กฏกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (23 สิงหาคม 2560) กระทรวงการคลัง 
90 กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 (23 สิงหาคม 2560) กระทรวงการคลัง 
91 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลว. 23 สิงหาคม 2560 กระทรวงการคลัง 
92 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
93 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
94 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
95 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
96 กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561  กระทรวงการคลัง 
97 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
98 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
99 ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ กระทรวงการคลัง 
100 ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
101 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
102 พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักนายกรัฐมนตรี 
103 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
104 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี 
105 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
106 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
107 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
108 ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่2) กระทรวงการคลัง 
109 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
110 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
111 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
112 ประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอนุญาติเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ 2 กพ.2561 
113 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปี 2561 
114 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
115 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
116 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
117 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
118 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะ และสัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
119 มติ ครม . เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
120 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
121 ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
122 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
123 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
124 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
125 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
126ประกาศ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
127ประกาศ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดท ารายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
128 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
129แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
130 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
131 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
132 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ.2561 
133 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
134 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
135 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
136 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
137 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
138 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
139 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
140 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
141 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
142 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
143 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง รายงานผลตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
144กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) 
145 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
146 ประกาศ กฟภ. เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
147 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
148 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 
149 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กฟจ.นครราชสีมา 
150 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
151 ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ.2561 
152ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 
153 ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี (26 พฤษภาคม 2562) สำนักนายกรัฐมนตรี 
154 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 
155 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 
156 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 
157ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 58) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (28/06/2562) 
158 พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน  สำนักพระราชวัง 
159 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน  สำนักพระราชวัง 
160 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน สำนักพระราชวัง 
161 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
162 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 กฟจ.นครราชสีมา 
163 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่4) 
164 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 
165 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
166 คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ท) 82563 เรื่องการช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับครอบครัว และผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 กับครอบครัว กฟจ.นครราชสีมา 
167 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรืี่องการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและดอกผลค้างชำระ และยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันสำหรับผู้ใช้ไฟประเภท ที่ 1 และประเภทที่ 2 กฟจ.นครราชสีมา 
168 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ค่าไฟฟรี 90 หน่วย กฟจ.นครราชสีมา 
169 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตรการรองรับ พรก.ฉุกเฉิน มาตรา 9 
170 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ 
171 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2564 กฟจ.นครราชสีมา 
172 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟ้าภาค 1–4 พ.ศ.2564 กฟจ.นครราชสีมา 
173 ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้แก่บุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 กฟจ.นครราชสีมา 
174 หลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority กฟจ.นครราชสีมา 
175 ข้อกำหนด ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 20 กฟจ.นครราชสีมา 
176 ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ กฟจ.นครราชสีมา 
177 พระราชทานเครื่องราช กฟภ.2563 กฟจ.นครราชสีมา