พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 
3 คำสั่ง ทธ. ที่ 308/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่องการแบ่งหน่วยงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทธ. เป็นการภายใน 
4 คำสั่ง ทธ. ที่ 309/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่องจัดตำแหน่งข้าราชการในกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน 
5 คำสั่ง ทธ. ที่ 311/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 61 ราย 
6 คำสั่ง ทธ. ที่ 312/2562 21 ก.พ. ลงวันที่ 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 37 ราย 
7 คำสั่ง ทธ. ที่ 313/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน 
8 คำสั่ง ทธ. ที่ 314/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง 
9 คำสั่ง ทธ. ที่ 315/2562 21 ก.พ. 2562 เรื่อง จัดตำแหน่งลูกจ้างประจำในกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน 61 ตำแหน่ง 
10 คำสั่ง ทธ. ที่ 316/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน 
11 คำสั่ง ทธ. ที่ 317/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง จัดตำแหน่งพนักงานราชการในกรมทรัพยากรธรณี เป็นการภายใน 257 ตำแหน่ง 
12 คำสั่ง ทธ. ที่ 319/2562 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 
13กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 
2 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี 
3 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน 
4 อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
5 ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรธรณี 
6 ช่องทางในการร้องเรียน 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือประชาชน : การรับแจ้งการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
2 คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตขุดค้น เคลื่อนย้าย นำเอาไป ทำให้เสียหาย หรือทำลายแหล่ง ซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ในเขตสำรวจและศึกษาวิจัย 
3 คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตเข้าไปดำเนินการในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ 
4 คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทำลายซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
5 คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์ 
6 คู่มือประชาชน : การออกหนังสือรับแจ้งการนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร 
7 คู่มือประชาชน : การออกหนังสือรับแจ้งการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 
8คำสั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
10พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 
11พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
12ระเบียบกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบทางธรณีวิทยาที่งอกริมตลิ่ง พ.ศ. 2555 
13 กำหนดพสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 
14 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 
15 กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560 
16 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560 
17 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 
18 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
19 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 
20 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 
21 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 
22 ขออนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13