โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
  • สัญญาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง อยู่ใน ม.9(8) ตั้งแต่เดือน ก.พ.62 เป็นต้นไป
  • หนังสือสั่งซื้อ
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -