โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • 1.การจัดหาพัสดุ
  • 2.การให้บริการประชาชน
  • 3.การบริการงานของหน่วยงาน
  • 4.กาารบริการงบประมาณของหน่วยงาน
  • 5.การบริหารงานของบุคคลของหน่วยงาน
  • 6.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  • กฟฟ.บุรีรัมย์
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -