โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ข้อมูลสถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า (สถานะบริการประชาชน)
  • คำวินิจฉัยที่ผลโดยตรงต่อเอกชน
  • ผลการพิจาณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (อนุมัติ/อนุญาต)
  • ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -