โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  • เรื่องที่อนุมัติ/อนุญาต
  • สถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า (สถานะบริการประชาชน)
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -