ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม 2566 เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ศทก. ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด