สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลแม่สาย ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กรของเทศบาลตำบลแม่สาย เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง โครงสร้าอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด