กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แผนปฏิบัติการ/รายงานผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการ/รายงานผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่สาย ... เชื่อมโยง
ข่าวการประมูล จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ข่าวการประมูล จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลแม่สาย ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด