ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจันดุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
... อ่านทั้งหมด