ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เลขที่ 20/2563 (17/07/2563)
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ถมดินบริเวณโรงเรียนเทศบาลอิสาณ 2) บ้านโคกหัวช้าง ม.3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สัญญาเลขที่ 19/2563 (17/07/2563)
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิ็กทรอนิกส์(e-bidding)
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านไผ่น้อย หมู่ 12 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เลขที่สัญญา 12/2563