ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
1. บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า 2. บทความเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ 3. บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน 4. บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5. บทความเรื่อง สวัสดิการการรักษาพยาบาล
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
1. หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี 2. ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3. ทำไมถึงชนะการเสนอราคา 4. เรื่องอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี 5. สำนวนการสอบสวน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
1.บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า 2.บทความเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ 3.บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน 4.บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5.บทความเรื่อง สวัสดิการรักษาพยาบาล
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
1 สรุปผลจิตเวชของผม 2 ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ 3 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน 4 ตำแหน่งอะไร บำนาญเยอะจัง 5 ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
บทความที่ 1 เรื่องข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ บทความที่ 2 เรื่องขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด บทความที่ 3 เรื่องอยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่
... อ่านทั้งหมด