ข่าวประชาสัมพันธ์
การแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 ขอข้อมูลการเลือกตั้ง 2 ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 4 ขอชื่อแพทย์เวร 5 แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 ขอข้อมูลการเลือกตั้ง 2 ขอตรวจสอบผู้สมัครเลือกตั้ง 3 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 4 ขอชื่อแพทย์เวร 5 แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน 2 ประเมินผลงานทางวิชาการ 3 ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ลูกหนี้อยู่ที่ไหน 5 โควิด 19 เป็นเหตุ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
1 ข้อมูลการรังวัดที่ดิน 2 อุทธรณ์ซ้ำ 3 ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน 4 ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ 5 ข้อมูลของสมาคม
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565
1 ข้อมูลโครงการธนาคารโคกระบือ 2 ถนนพังอีกแล้ว 3 สำนวนคดีอาญา 4 ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายโครงการ 5 บันทึกคำให้การพยาน
... อ่านทั้งหมด