กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่งเดินทางไปราชการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 การฝึกอบรมหลักสูตร " การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างพัสดุมืออาชีพและหน้าที่กรรมการทุกคณะในยุดโลกาภิวัฒน์" ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด