สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
... อ่านทั้งหมด