สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงคำ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ข มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด