คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือประชาชน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอเลขที่บ้าน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลเวียงคำ การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา การช่วยเหลือสาธารณภัย การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลเวียงคำ การรับชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลเวียงคำ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลตำบลเวียงคำ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงคำ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเวียงคำ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลเวียงคำ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงคำ การสนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภค การให้บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลเวียงคำ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด