ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 31) เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 30) เรื่อง มาตรการพึ่งปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
คำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ ๙๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.นาโคก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด