ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่างวันที่1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึง31ตุลาคม พ.ศ. 2564 อ่านต่อ ...
การปฏิบัติตามพราะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
มติครม รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านต่อ ...
ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด