ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
โครงสร้างขององค์กรจะมีฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล หน่วยงานจะมี ปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด