ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (10/09/2564)
การปฏิบัติตามพราะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 (03/08/2564)
มติครม รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (26/04/2564)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 (23/04/2564)
ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ (20/11/2563)
ซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ (20/10/2563)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (30/07/2563)
คู่มือการปฏิบัติงานสนาม (12/06/2563)
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้จัดทำสมุดลงนาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 (01/06/2563)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ2540 (31/03/2563)