ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ทต.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(16 ราย)
6 (38%) 9 (56%) 1 (6%)
พ.ศ. 2563
(17 ราย)
8 (47%) 8 (47%) 1 (6%)