ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.เกาะลอยบางหัก จ.ชลบุรี

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(6 ราย)
2 (33%) 4 (67%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)