ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่า การกำหนดประโยชน์ตอบแทนค่าตอบแทนขั้นต่ำ และหลักเกณฑ์การให้เช่าช่วงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ลงวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่า การกำหนดประโยชน์ตอบแทนค่าตอบแทนขั้นต่ำ และหลักเกณฑ์การให้เช่าช่วงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ลงวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และประโยชน์ตอบแทนการเช่า พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เป็นครั้งคราว รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้ เชื่อมโยง ...
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่่วนตำบลสร้างมิ่ง รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อบต.สร้างมิ่ง ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ช่วงมกราคม-กันยายน 2563 เชื่อมโยง ...
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จำนวน ๓ คน
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จำนวน ๓ คน รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา สถานที่รับสมัคร ห้องสำนักงานปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เชื่อมโยง ...
รับโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง มีความประสงค์จะรับโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ 0-4578-298-7 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด