ปีงบประมาณ 2565 - สัญญาจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ ชุมชนสามแยก - บ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/01/2565)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองอินทร์ ณ ชุมชนสามแยก - วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/01/2565)
สัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเขายม ณ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (09/12/2564)
สัญญาเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมถวิล-ซอยน้ำดื่มตราเพชร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (04/10/2564)