ปีงบประมาณ 2564 - สัญญาซื้อขาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ (16/07/2564)
สัญญาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/11/2563)