ปีงบประมาณ 2563 - สัญญาจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โครงการขุดลอกคลองทอง หมู่ที่ 4 ชุมชนสามแยก-บ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2563)
สัญญาเลขที่ 23/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โครงการขุดลอกคลองทอง หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2563)
สัญญาเลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนทุ่งสะเดาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2563)
สัญญาเลขที่ 25/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โครงการขุดลอกคลองทอง หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนวัดเกาะยายฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/09/2563)
สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ซ่อมแซมถนนลูกรัง และซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/07/2563)
สัญญาเลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเหมือน (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ 5 ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (30/06/2563)
สัญญาเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเขาดิน (บ้านตาไว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/05/2563)
สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โครงการเสริมคันสระกักเก็บน้ำ ชุมชนเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/05/2563)
สัญญาเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายซิ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/04/2563)
สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 โครงการทาสีสำนักงานเทศบาลตำบลร่่อนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/04/2563)