สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชำสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชำ วันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น โทรศัพท์. ๐-๔๕๘๒-๖๐๙๒ โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๙๓ เว็บไซต์ http://chum.go.th/public/default/index ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด