ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเข้าประตูน้ำบ้านบางหัก วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมขยายท่อบล็อคกลางทางเข้าหมู่บ้านตลาดควาย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองอ้อ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการขยายไหล่ถนน สายบ้านเกาะกลาง(ตอนที่3) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านคลองบางข้าว วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนางประดับ - ฝายกั้นน้ำ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด