ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญาเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมถวิล-ซอยน้ำดื่มตราเพชร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร่อนทอง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด