กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน นสล. เลขที่ 33144 สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ (ทางหลวงเทศบาล) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 16558 สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านเกาะยายฉิม ตำบลร่อนทอง เนื้อที่ประมาณ 124 ไร่ 56 ตารางวา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด